Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Informacje prawne A-Z

A - Z

FAQ

Ein Zollbeamter mit Signalstab
Ein Zollbeamter mit Signalstab© dpa-Report

Informacje celnoprawne

Niemiecka administracja celna udostępnia szczegółowe informacje na swojej stronie internetowej pod adresem:

Obowiązek zgłoszenia przewozu środków pieniężnych

Wyjeżdżając z i wjeżdżając do Niemiec należy zgłosić administracji celnej przewóz środków pieniężnych o łącznej wartości 10 000 euro lub wyższej. Dotyczy to zarówno gotówki jak i równoważnych środków płatniczych. Dalsze informacje oraz udostępniony do pobrania formularz zgłoszenia środków płatniczych są dostępne pod adresem:

Limity przewozu towarów

Przywóz niektórych towarów (zwłaszcza używek, takich jak np. tytoń i alkohol) do Niemiec, do Polski lub do innego państwa członkowskiego UE podlega pewnym ograniczeniom ilościowym. Odnośnie do limitów przywozowych decydujące znaczenie ma to, z jakiego kraju towar został wwieziony (państwo członkowskie lub państwo trzecie), a w przypadku państwa trzeciego także środek transportu, którym podróżuje osoba przewożąca towar.

I. Podróżowanie w obrębie granic UE (np. z Polski do innego państwa członkowskiego UE i odwrotnie)

Niemiecka administracja celna udostępnia na swojej stronie internetowej szczegółowe informacje na temat obowiązujących ograniczeń przewozu towarów dla osób podróżujących w obrębie granic UE : idź do strony

Należy zwrócić szczególną uwagę na limity przywozowe odnoszące się do używek i produktów energetycznych.

II. Wjazd do UE z państw trzecich (np. spoza UE do Polski lub do Niemiec)

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących ograniczeń przewozu towarów w przypadku wjazdu na teren UE z państwa trzeciego są dostępne na stronie niemieckiej administracji celnej : idź do strony

Należy uwzględnić to, że limity przywozowe obowiązujące w przypadku wjazdu z państwa trzeciego do UE zależą także od środka transportu, którym podróżuje osoba przewożąca towar.

UWAGA: Szczególna informacja dla podróżujących do Polski z Rosji, Białorusi i Ukrainy

Należy mieć na względzie to, że w przypadku podróży do Polski z Rosji, Białorusi i Ukrainy inną drogą niż droga lotnicza lub morska (np. samochodem lub autokarem) obowiązują częściowo rozbieżne limity ilościowe i szczególne przepisy. Rzeczone uregulowania jak i wiele innych przydatnych informacji związanych z podróżą do ww. krajów można znaleźć na stronie internetowej polskiej Krajowej Administracji Skarbowej (także w języku niemieckim i angielskim) pod adresem:

W rubryce „Jak przekroczyć granicę?” na stronie  znajduje się katalog pytań pozwalający uzyskać wszystkie ważne informacje w związku z podróżą.

Ambasada Niemiec w Warszawie nie gwarantuje kompletności i poprawności powyższych danych.


Wskazówka: Wszystkie informacje opierają się na wiedzy i doświadczeniu przedstawicielstw Niemiec w Polsce w momencie redagowania tekstu. Mimo wszelkiej staranności Ambasada nie gwarantuje kompletności i poprawności treści zawartych w poniższym tekście.

W przypadku czynności prawnych mających daleko sięgające skutki (np. uznanie ojcostwa, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku lub o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego, adopcje) zamiast zwykłego poświadczenia podpisu wymagane jest według prawa niemieckiego sporządzenie odpowiedniego dokumentu urzędowego.

Przedstawicielstwami właściwymi do sporządzania dokumentów urzędowych są wyłącznie Ambasada Niemiec w Warszawie (dla województw: mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, lubelskiego) oraz Konsulat Generalny we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego).

Zwracamy zwłaszcza uwagę na następujące kwestie:

a. Wnioski o stwierdzenie nabycia spadku, wnioski o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego:

Proszę uwzględnić wskazówki zawarte na naszej stronie internetowej pod hasłem: Informacje prawne A-Z „Spadek” .

b. Uznanie ojcostwa:

Oświadczenie o uznaniu ojcostwa w formie dokumentu urzędowego sporządzane jest zasadniczo wówczas, gdy dziecko (będące Niemcem lub cudzoziemcem) urodziło się w Niemczech i/lub wraz ze swoją matką (będącą Niemką lub cudzoziemką) na stałe tam przebywa i mieszka. Ponadto dokument taki jest sporządzany w przypadku uznania ojcostwa przez domniemanego ojca, który jest Niemcem przebywającym na stałe w Polsce. Możliwe jest także zawarcie w jednym dokumencie urzędowym uznania ojcostwa i koniecznego dla jego ważności potwierdzenia tego faktu przez matkę dziecka. Ponadto możliwe jest oświadczenie ojca o uznaniu dziecka jeszcze przed urodzeniem dziecka.

Ojcostwo wobec urodzonego w Polsce dziecka przebywającego na stałe w Polsce, obojętnie czy posiada obywatelstwo niemieckie, polskie, czy obywatelstwo innego państwa (także podwójne obywatelstwo), można uznać przed właściwym polskim urzędnikiem stanu cywilnego. Urzędnik może również sporządzić dokument urzędowy potwierdzający uznanie ojcostwa przed urodzeniem dziecka.

W celu przygotowania terminu sporządzenia dokumentu urzędowego proszę skontaktować się odpowiednio wcześnie z Wydziałem Prawno-Konsularnym właściwego przedstawicielstwa Niemiec za granicą.

Uwaga: Przedstawicielstwa Niemiec za granicą – w przeciwieństwie do niemieckich kancelarii notarialnych lub sądów właściwych do spraw spadkowych – nie podlegają obowiązkowi sporządzania dokumentów urzędowych. Urzędnik konsularny decyduje zaś według własnego uznania, czy sporządzi dokument urzędowy. Odmowa sporządzenia dokumentu urzędowego następuję zwłaszcza wówczas, gdy ewidentne jest, że dokument zostanie wykorzystany w niedozwolonym celu lub w nieuczciwych zamiarach. Alternatywnie w celu sporządzenia dokumentu urzędowego można zwrócić się bezpośrednio do niemieckiej kancelarii notarialnej.

Co do zasady przedstawicielstwa Niemiec za granicą sporządzają dokumenty urzędowe tylko wówczas, gdy przewidywane jest ich wykorzystanie w niemieckim obszarze prawnym.

Wysokość opłat za sporządzenie dokumentu urzędowego zależy od jego rodzaju. Więcej informacji na temat wysokości opłat można znaleźć tutaj. Opłaty należy uiścić w złotych w gotówce według aktualnego urzędowego kursu lub kartą kredytową (przy czym konto zostanie obciążone w euro). Uiszczenie opłaty w euro w gotówce nie jest możliwe.

Uwaga: Wszystkie informacje opierają się na wiedzy i doświadczeniu Przedstawicielstw Niemiec w Polsce w momencie redagowania tekstu. Mimo wszelkiej staranności Ambasada nie gwarantuje kompletności i poprawności treści zawartych w poniższym tekście.

Urzędnicy konsularni nie są według przepisów prawnych uprawnieni do podejmowania ostatecznych, wiążących prawnie decyzji dotyczących prawa o aktach stanu cywilnego lub prawa regulującego kwestię nazwisk, czy też wystawiania odpowiednich dokumentów. Dotyczy to również wystawiania zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego. Wniosek o wystawienie takiego zaświadczenia należy złożyć we właściwym niemieckim urzędzie stanu cywilnego. Jeżeli wniosek ten nie jest składany osobiście, lecz drogą pocztową, podpis na wniosku musi być poświadczony w przedstawicielstwie Niemiec za granicą.

Jednak w pewnych przypadkach urzędnik konsularny może w formie zaświadczenia konsularnego potwierdzić określone fakty. Zaświadczenie konsularne wystawiane jest przykładowo w następujących przypadkach:

a. Zaświadczenie o życiu i obywatelstwie: odsyłamy tu do zakładki „Informacje prawne A-Z" na naszej stronie internetowej i zamieszczonej tam wspólnej dla przedstawicielstw Niemiec w Polsce Informacji pt. "Zaświadczenie o życiu i obywatelstwie emeryta i rencisty". Wydanie tego rodzaju poświadczenia jest zasadniczo nieodpłatne. Nie dotyczy to wydania takiego poświadczenia w celu zawarcia prywatnego dodatkowego ubezpieczenia (emerytura zakładowa, emerytura prywatna). Opłata za zaświadczenie zależna jest od przedstawicielstwa i wynosi odpowiednio: Link

b. poświadczenie przekroczenia granicy, które wystawiane jest wówczas,

i. gdy mieszkają Państwo legalnie na stałe lub przebywają w Polsce (dowodem na to jest ważna polska karta pobytu)

ii. gdy otrzymali Państwo nakaz opuszczenia terytorium Republiki Federalnej Niemiec i na dowód wykonania tego nakazu zgłaszają się Państwo w przedstawicielstwie Niemiec, przedkładając formularz „poświadczenie przekroczenia granicy".

Wydanie poświadczenia przekroczenia granicy jest nieodpłatne. Przesyłane jest ono przez przedstawicielstwo Niemiec do właściwego urzędu w Niemczech.

c. zaświadczenie w przypadku różnej pisowni nazwiska według niemieckiego prawa:

Jeżeli pisownia Państwa nazwiska w niemieckich i polskich dokumentach tożsamości jest różna, może się zdarzyć, że w urzędach (np. urzędzie ds. ksiąg wieczystych) będą Państwo musieli przedłożyć takie zaświadczenie, udawadniając, że w dokumentach chodzi o tę samą osobę. Przedstawicielstwo Niemiec może wystawić w tym przypadku odpowiednie zaświadczenie konsularne. Opłata za zaświadczenie zależna jest od przedstawicielstwa i wynosi odpowiednio: Link

NIE wydaje się następujących zaświadczeń konsularnych:

a. poświadczeń zgodności tłumaczeń. Przedstawicielstwa Niemiec w Polsce nie wydają tego rodzaju poświadczeń. Tłumaczenia sporządzone przez tłumacza przysięgłego lub uznanego tłumacza w Niemczech są zasadniczo akceptowane. O tym, czy sporządzone za granicą tłumaczenie może być wykorzystane w Niemczech, decyduje dany urząd według własnego uznania.

b. zaświadczeń konsularnych o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego lub potwierdzających stan wolny Niemca. Zaświadczenia takie nie są wystawiane, ponieważ niemieckie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego są w Polsce uznawane – ewentualnie konieczne może być jednak poświadczenie podpisu. (patrz: „Informacja dotycząca poświadczeń" w zakładce „Informacje prawne A-Z" na naszej stronie internetowej).

Należne opłaty należy uiścić w złotych w gotówce według aktualnego urzędowego kursu lub kartą kredytową (przy czym konto zostanie obciążone w euro). Uiszczenie opłaty w euro w gotówce nie jest możliwe.

Bliższe informacje na temat uzyskania i ustalenia obywatelstwa niemieckiego znajdą Państwo tutaj.

Z uwagi na częste zapytania odnośnie świadczeń rentowych i ich opodatkowania za granicą

Ambasada Niemiec udziela następującej informacji:

Osoby, które nie posiadają w Niemczech miejsca zamieszkania ani nie przebywają w Niemczech dłużej niż 183 dni w roku a otrzymują dochody z Niemiec wg. § 49 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (EStG), podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Od roku 2005 określone dochody z renty/emerytury, które pobierają Państwo z Niemiec, należą również do dochodów podlegających opodatkowaniu wg. § 49 ust. 1 EStG. Podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z rent i emerytur pobierany jest w Niemczech w drodze wymiaru. Oznacza to, że w celu naliczenia podatku muszą Państwo składać w urzędzie skarbowym zeznania podatkowe.

Urząd Skarbowy w Neubrandenburgu jest urzędem właściwym do naliczania podatku emerytom/rencistom zamieszkałym za granicą, którym nie naliczono już podatku w Niemczech z innego tytułu (np. z tytułu innych dochodów uzyskiwanych w Niemczech). Jeśli Państwa miejsce zamieszkania jest poza granicami Niemiec, a w Niemczech podlegają Państwo obowiązkowi podatkowemu jedynie z tytułu renty/emerytury, zeznanie podatkowe należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w Neubrandenburgu.

Wiele osób otrzymało od Urzędu Skarbowego w Neubrandenburgu pismo w języku niemieckim wzywające do złożenia zeznania podatkowego. Tłumaczenie tego pisma na język polski znajdą Państwo również na podanej powyżej stronie internetowej.

Ambasada Niemiec prosi o zrozumienie, iż nie może udzielać informacji co do treści ani porad w sprawach podatkowych.

Dodatkowe informacje na niemieckiej stronie Deutsche Rentenversicherung.

Powyższe informacje bazują na stanie wiedzy i doświadczeniu Ambasady Niemiec w chwili redagowania tekstu. Mamy nadzieję, iż informacje będą dla Państwa pomocne. Prosimy o zrozumienie, iż ambasada nie może dać gwarancji za kompletność i poprawność powyższych informacji, zwłaszcza z powodu zmian, które mogły zajść w międzyczasie.

W niektórych przypadkach będą musieli Państwo złożyć tzw. „oświadczenie w sprawie nazwiska” Państwa dziecka, czyli konieczne będzie w oświadczeniu wskazanie, jakie nazwisko będzie nosić Państwa dziecko. Ze względu na to, że niemieckie i polskie przepisy dotyczące nazwisk częściowo różnią się od siebie, możliwa jest sytuacja, gdy Państwa dziecko w niemieckim obszarze prawnym nie będzie miało nazwiska. W rachubę wchodzi również konieczność zmiany nazwiska dziecka. Sytuacja taka może zaistnieć przykładowo wówczas, gdy będący w związku małżeńskim rodzice dziecka mają odrębne nazwiska wzgl. kiedy jeden z rodziców ma nazwisko podwójne, lub też jeżeli dziecko niepozostających w związku małżeńskim rodziców ma otrzymać nazwisko ojca.

„Oświadczenie w sprawie nazwiska“ można złożyć w jednym z przedstawicielstw Niemiec za granicą.

W indywidualnych przypadkach radzimy wcześniej zasięgnąć porady.

W celu złożenia „oświadczenia w sprawie nazwiska” należy uzgodnić termin wizyty we właściwym przedstawicielstwie Niemiec.


Informacja zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Poświadczenie przekroczenia granicy stanowi informację dla niemieckiego urzędu ds. cudzoziemców, że Pan/Pani opuścił(-a) terytorium Niemiec w odpowiednim terminie.

W celu uzyskania potwierdzenia przekroczenia granicy w jednej z niemieckich placówek dyplomatycznych w Polsce należy stawić się osobiście w placówce dyplomatycznej właściwej dla miejsca zamieszkania z poświadczeniem przekroczenia granicy, ważnym paszportem oraz ważną polską kartą pobytu.

Proszę pamiętać, że zawsze przed wizytą muszą się Państwo umówić na spotkanie!

Obowiązek posiadania wizy został całkowicie zniesiony w stosunku do obywateli polskich. Do Niemiec można wjechać legitymując się dowodem osobistym (nowy wzór w formie karty) lub paszportem. Dzieci muszą posiadać własny paszport lub dowód osobisty. Inne dowody tożsamości (np. legitymacja szkolna) nie upoważniają do przekraczania granicy. Osoby niepełnoletnie, które podróżują z osobami innymi niż uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej, powinny posiadać przy sobie notarialnie uwierzytelnione i przetłumaczone na język niemiecki oświadczenie o zgodzie osób uprawnionych do sprawowania władzy rodzicielskiej, w przeciwnym wypadku mogą nie zostać wpuszczone do Niemiec.

Zezwolenie na pobyt (Aufenthaltsgenehmigung-EG) wymagane jest jedynie wtedy, gdy jego czas przekracza 90 dni na półrocze. Wniosek o wydanie takiego zezwolenia można złożyć w Urzędzie Meldunkowym (Einwohnermeldeamt), właściwym dla miejsca pobytu w Niemczech.

Strefy ochrony środowiska

Niektóre miasta w Niemczech wprowadziły obowiązek posiadania plakietek uprawniających do wjazdu do tzw. stref ochrony środowiska. Obowiązek ten dotyczy także pojazdów zarejestrowanych za granicą.

Informacja dotycząca zastrzeżeń odnośnie wjazdu do Niemiec/zakazu wjazdu/decyzji o wydaleniu z Niemiec

Wraz z przystąpieniem Polski do UE (1 maja 2004 r.) wpisy dotyczące obywateli polskich figurujące w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców zostały zasadniczo anulowane.

Spośród nich zostały i są wyjęte te wpisy, które dokonane zostały w związku z popełnieniem ciężkich przypadków naruszenia prawa. Te wpisy istnieją nadal.

Ze względu na ochronę danych informacji udzielić wolno jedynie tej osobie, której to zastrzeżenie dotyczy. W związku z tym w celu identyfikacji, do wystosowanego w tej sprawie zapytania należy załączyć uwierzytelnioną kopię paszportu, a podpis uwierzytelnić przez notariusza.

Uwierzytelniając podpis przez zagranicznego notariusza, dokument ten zawsze należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki.

Uwierzytelnienia podpisu można także dokonać w ambasadzie lub innym przedstawicielstwie niemieckim w Polsce.

W przypadku uwierzytelnieniai w ambasadzie proszę o odpowiednie zarezerwowanie terminu w naszym systemie rezerwacji.

System rezerwacji terminu w Ambasadzie Niemiec w Warszawie


Decyzja dotycząca tego, kto ma dokonać uwierzytelnienia pozostaje w gestii strony zainteresowanej.

Osoby, które nie są pewne, czy ich wpis został usunięty, mogą złożyć wniosek o informację z Centralnego Rejestru Cudzoziemców załączonym formularzem.


Do pobrania


wniosek o informację z Centralnego Rejestru Cudzoziemców PDF / 17 KB

Ważne informacje Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego (DRV) w związku z wpływem pandemii COVID-19 na sporządzanie poświadczeń o pozostawaniu przy życiu i wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych za granicą.

Proszę wziąć pod uwagę, że poniższe informacje zostały przygotowane we współpracy z Niemieckim Ubezpieczeniem Emerytalno-Rentowym (DRV) i są wiążące jedynie w odniesieniu do świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez DRV. W przypadku poświadczeń o pozostawaniu przy życiu („poświadczeń życia”) i świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez inne podmioty zarządzające funduszami emerytalno-rentowymi (np. branżowe instytucje zaopatrzenia emerytalno-rentowego lub prywatni ubezpieczyciele emerytalno-rentowi) mogą obowiązywać inne regulacje, które należy w każdym przypadku indywidualnie wyjaśniać i uwzględniać.

1. Uproszczona procedura dot. sporządzania przez DRV poświadczeń życia w roku 2021

W związku z globalną sytuacją, w której apeluje się do obywateli o pozostawanie w domu, a wiele organów państwowych i urzędów znacząco ograniczyło przyjmowanie interesantów, DRV pragnie poinformować, że dla wszystkich osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń emerytalno-rentowych za granicą wprowadzona zostanie na rok 2021 uproszczona procedura wydawania poświadczeń życia. Nie będzie koniecznie potwierdzanie poświadczenia życia przez właściwy organ/urząd w danym kraju zamieszkania. Osoby otrzymujące świadczenia emerytalno-rentowe same wypełniają poświadczenie życia i odsyłają je bezpośrednio (bez potwierdzania przez właściwy urząd) na adres: Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig. Deutsche Post AG – Oddział ds. obsługi rent i emerytur (Niederlassung Renten Service) – poinformuje o tej uproszczonej procedurze osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń emerytalno-rentowych bezpośrednio w piśmie dołączonym do poświadczenia życia. Ponadto – na wypadek, gdyby pismo z poświadczeniem życia nie dotarło do osoby uprawnionej – odpowiednie informacje na temat uproszczonej procedury zostały umieszczone w 25 językach na stronie internetowej Deutsche Post AG, do której link znajduje się poniżej.

Strona internetowa Deutsche Post AG

2. Opinie lekarskie

Obecnie nie są wydawane opinie lekarskie w związku z wnioskami o renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy; dotyczy to także postępowań o świadczenia emerytalno-rentowe, w których występuje element międzynarodowy.

3. Utrudnienia w doręczaniu pocztowym czeków za granicę

W związku z tym, że emeryci i renciści otrzymują swoje niemieckie emerytury i renty między innymi także w formie czeku (zwłaszcza osoby zamieszkałe w USA i w Kanadzie oraz we Włoszech), zwraca się uwagę na to, że obecnie mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia usług pocztowych zarówno w obrocie międzynarodowym, jak i w lokalnym. Może to spowodować, że osoby uprawnione do świadczeń otrzymają czek z opóźnieniem lub częściowo nie otrzymają go wcale.

Dlatego – czysto zapobiegawczo – DRV pragnie zwrócić uwagę na możliwość przejścia z płatności czekiem na płatność przekazywaną na rachunek bankowy. Więcej informacji na temat deklaracji płatności można znaleźć na stronie internetowej Deutsche Post – Obsługa Rent i Emerytur (Renten Service):

 

Download center

W przypadku ewentualnych ograniczeń w obsłudze klientów banków i instytucji finansowych, np. jeżeli bank nie potwierdza deklaracji płatności, względnie osoba uprawniona do otrzymywania emerytury lub renty nie jest obecnie w stanie udać się do swojej instytucji finansowej, obowiązują następujące ułatwienia:

Zamiast potwierdzenia bankowego wystarczy również aktualny wyciąg z konta bankowego (nie starszy niż 30 dni) zawierający dane dotyczące rachunku bankowego osoby uprawnionej do otrzymywania emerytury lub renty. Deklarację płatności i ew. wyciąg z konta bankowego zawierający dane dotyczące rachunku bankowego można przesłać pocztą/faksem/e-mailem na niżej podany adres Deutsche Post AG, Obsługa Rent i Emerytur:

Deutsche Post AG
Niederlassung Renten Service
13496 Berlin
Germany
e-mail: rentenservice@deutschepost.de
tel.: +49 221 5692-777
faks: +49 221 5692-778

Zaświadczenie o niekaralności

Przebywają Państwo za granicą i potrzebują zaświadczenia o niekaralności?

Wniosek o zaświadczenie o niekaralności można złożyć na piśmie drogą pocztową lub korzystając z portalu online Federalnego Urzędu Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz, BfJ). Składając wniosek przez portal online, wnioskodawca musi posiadać elektroniczny dowód osobisty, wzgl. elektroniczne zezwolenie na pobyt i czytnik.

Przedstawicielstwa Niemiec w Polsce mogą odpłatnie uwierzytelnić podpis na wniosku przedłożonym przez wnioskodawcę. Po uwierzytelnieniu podpisu wniosek zwracany jest wnioskodawcy w celu dalszego przekazania dokumentu.

Nowością jest wydawanie europejskiego zaświadczenia o niekaralności obywatelom innych państw członkowskich UE. Bliższe informacje w języku niemieckim oraz formularz wniosku w języku niemieckim, angielskim i francuskim znajdą Państwo na stronie internetowej Federalnego Urzędu Sprawiedliwości.

patrz „Zawarcie związku małżeńskiego i związku partnerskiego”

Na stronie internetowej I Urzędu Stanu Cywilnego (Standesamt I) w Berlinie znajdą Państwo informacje w języku niemieckim dot. następujących tematów: zawieranie związku małżeńskiego w kraju i za granicą, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, nazwisko używane w małżeństwie, rejestracja aktu małżeństwa, uznawanie zagranicznych wyroków orzekających rozwód, związki partnerskie.

Strona internetowa I Urzędu Stanu Cywilnego w Berlinie:

związki małżeńskie

związki partnerskie

Odpowiedź na pytania związane z wystawieniem aktu zgonu, przewiezieniem zwłok lub urny z prochami do Niemiec oraz możliwości rejestracji zagranicznego aktu zgonu w Niemczech znajdą Państwo w linku.

Informacja nt. „specjalnego świadczenia pieniężnego w związku z pandemią koronawirusa” dla osób nieżydowskiego pochodzenia prześladowanych przez reżim nazistowski

Czy otrzymali Państwo w przeszłości jako osoba nieżydowskiego pochodzenia prześladowana przez reżim nazistowski jednorazową wypłatę z Dyspozycyjnego Funduszu Odszkodowawczego (Wiedergutmachungsdispositionsfond, WDF)? A może chcieliby Państwo poinformować taką osobę o przysługujących jej prawach? Jeśli tak, proszę czytać dalej!

Nowa dyrektywa przewiduje dla osób prześladowanych przez reżim nazistowski, które otrzymały już wcześniej jednorazowe świadczenie z Dyspozycyjnego Funduszu Odszkodowawczego (WDF), specjalne świadczenie pieniężne w związku z pandemią koronawirusa każdorazowo w wysokości 1200 euro w roku 2021 i w roku 2022. Wnioski o przyznanie specjalnego świadczenia pieniężnego w związku z pandemią koronawirusa należy kierować listownie do Federalnego Ministerstwa Finansów (Bundesfinanzministerium).

Szczegóły dot. wniosku i uprawnień znajdują się w poniższych dokumentach w języku niemieckim:

Erläuterungen ohne AKG

Lebensbescheinigung - Ausland

Bankverbindung

W przypadku dalszych pytań odnośnie do tej kwestii proszę skontaktować się z właściwym Przedstawicielstwem Niemiec w Polsce, korzystając z formularza kontaktowego.

 

Dyrektywa Rządu Federalnego o świadczeniach przejściowych dla małżonków nieżyjących ofiar prześladowań nazistowskich, które do chwili swojej śmierci otrzymywały regularne świadczenia na podstawie Federalnej Ustawy Odszkodowawczej (Bundesentschädigungsgesetz, BEG)

Wyżej wymieniona dyrektywa weszła w życie w dniu 27 kwietnia 2021 roku.

Małżonkowie nieżyjących osób prześladowanych przez reżim nazistowski, które zmarły po 1 stycznia 2020 roku i do chwili swojej śmierci otrzymywały regularne świadczenia na podstawie Federalnej Ustawy Odszkodowawczej (Bundesentschädigungsgesetz, BEG), mogą zgodnie z dyrektywą rządu federalnego po śmierci małżonka otrzymać na wniosek przez okres przejściowy dziewięciu miesięcy świadczenia finansowe, których wysokość zasadniczo zależy od minimalnej emerytury / renty w oparciu o Federalną Ustawę Odszkodowawczą (BEG).

Za wdrożenie tej dyrektywy odpowiedzialna jest „Grupa robocza ds. świadczeń uznaniowych” w Federalnym Urzędzie ds. Służb Centralnych i Nieuregulowanych Spraw Majątkowych (Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, BADV).

Bliższe informacje znajdą Państwu tutaj: link


Odszkodowanie dla osób nieżydowskiego pochodzenia prześladowanych przez reżim nazistowski w Europie Wschodniej

Obowiązują następujące regulacje:

Osoby prześladowane, które nie mają niemieckiego obywatelstwa, spełniające poniższe przesłanki mogą otrzymać jednorazową zapomogę w wysokości 2556 euro, jeśli wcześniej nie otrzymały świadczeń odszkodowawczych z niemieckiego źródła (np. umowy międzynarodowe, fundacje, tzw. Inicjatywa Hirscha (Hirschinitiative)):

Wnioskodawca musi spełniać przesłanki z wytycznych dot. osób prześladowanych nieżydowskiego pochodzenia zgodnie z § 4 Wytycznych Rządu Federalnego dot. przyznawania środków osobom prześladowanym nieżydowskiego pochodzenia w celu uwzględniania trudnych sytuacji w indywidualnych przypadkach w ramach zadośćuczynienia z dnia 26 sierpnia 1981 r. w brzmieniu z 7 marca 1988 r. (Dyspozycyjny Fundusz Odszkodowawczy, WDF).

Wnioskodawca musi być osobą, która była prześladowana przez reżim nazistowski w myśl § 1 Federalnej Ustawy Odszkodowawczej (Bundesentschädigungsgesetz, BEG). Oznacza to, że osoba ta musiała być prześladowana przez reżim nazistowski ze względu na swoje poglądy polityczne wobec narodowego socjalizmu lub też ze względu na rasę, wiarę lub światopogląd i wskutek tych działań doznała we własnej osobie znacznego uszczerbku na zdrowiu.

Wnioski o świadczenia odszkodowawcze należy składać do Federalnego Ministerstwa Finansów:

Bundesministerium der Finanzen
Referat V B 3
Außergesetzliche Entschädigungsregelungen für NS-Verfolgte
Am Propsthof 78a
53121 Bonn

https://www.bundesfinanzministerium.de

 

Świadczenie uznaniowe z tytułu pracy w getcie

Jednorazowy emerytalno-rentowy dodatek zastępczy (Rentenersatzzuschlag) w przypadku braku okresów składkowych

Rząd Federalny znowelizował Dyrektywę Rządu Republiki Federalnej Niemiec o świadczeniu uznaniowym dla represjonowanych z tytułu pracy w getcie, która nie była pracą przymusową (Dyrektywa o świadczeniu uznaniowym). Jeśli osoby prześladowane w myśl Federalnej Ustawy Odszkodowawczej (Bundesentschädigungsgesetz) nie są uprawnione do otrzymania emerytury/renty z tytułu zatrudnienia w getcie zgodnie z Ustawą o wypłacaniu emerytur i rent z tytułu zatrudnienia w getcie (Gesetz zu Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto – ZRBG) tylko dlatego, że nie posiadają wymaganego okresu składkowego, mogą teraz skorzystać z możliwości złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia w postaci emerytalno-rentowego dodatku zastępczego (Rentenersatzzuschlag) w wysokości 1500 euro.

Wypłata świadczenia zastępczego, przyznawanego w drodze wyjątku, zgodnie z § 2 ust. 2 Dyrektywy o świadczeniu uznaniowym z tytułu pracy w getcie ma na celu uwzględnienie faktu, że niektóre osoby represjonowane wprawdzie zgromadziły w myśl ustawy ZRBG okresy składkowe z tytułu pracy w getcie, jednocześnie jednak nie są w stanie wykazać innych okresów składkowych lub okresów zastępczych, które – na mocy umów o zabezpieczeniu społecznym – mogłyby zostać również uznane w ramach niemieckiego ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Zgodnie z niemieckim prawem emerytalno-rentowym prawo do emerytury/renty przysługuje jednak tylko po wykazaniu łącznie minimum 5 lat okresów składkowych, czyli minimalnego okresu ubezpieczenia (allgemeine Wartezeit). Wskutek niespełnienia tego warunku, wspomnianym osobom nie może zostać przyznana emerytura/renta z Niemiec.

Jednorazowy emerytalno-rentowy dodatek zastępczy ma stanowić w tych przypadkach zamykające uregulowanie kwestii rekompensaty.
Instytucją, do której należy kierować wnioski, jest Federalny Urząd ds. Służb Centralnych i Nieuregulowanych Spraw Majątkowych (Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, 11055 Berlin).

Bliższe informacje na temat Dyrektywy oraz procedury składania wniosków znajdą Państwo na stronie:

https://www.badv.bund.de


Uwzględnienie prac w getcie wykonywanych bez przymusu w ramach stosunku pracy podobnego do zatrudnienia

Rząd Federalny uchwalił w dniu 19 września 2007 r. Dyrektywę o świadczeniu uznaniowym z tytułu pracy w getcie. Na jej podstawie uprawnieni otrzymują jednorazowe świadczenie uznaniowe w wysokości 2000 euro.

W Polsce przy obliczaniu emerytury/renty z reguły uwzględniano wprawdzie czas pobytu w getcie, lecz nie okresy pracy. Uwzględnienie czasu pobytu w getcie nie jest powodem wykluczającym przyznanie świadczenia uznaniowego. Informacje wnioskodawców o tym, czy okresy pracy w getcie już zostały wliczone do polskiej emerytury/renty, stanowią podstawę do wydania decyzji. Ambasada sugeruje wobec tego wszystkim tym, którzy pracowali w getcie, aby w każdym przypadku złożyli wniosek.

Z załączonej informacji mogą się Państwo dowiedzieć, kto należy do grona uprawnionych osób oraz jak należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia uznaniowego lub emerytalno-rentowego dodatku zastępczego.

Informacje telefoniczne uzyskać można pod numerem + 49 (0) 30 187030 1324.


Informacja o świadczeniu uznaniowym

Broschüre Entschädigung von NS-Unrecht - Regelungen zur Wiedergutmachung des Bundesministerium der Finanzen

Tu mogą Państwo znaleźć właściwe dla swojego miejsca zamieszkania przedstawicielstwo.

Zasięg konsularny przedstawicielstw Niemiec

Wróć do góry strony