Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Informacje prawne A-Z

A - Z

FAQ

Od dnia 1 stycznia 2013 r. niemieckie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Polsce uzyskały uprawnienia do wystawiania dowodów osobistych.


Ambasada, jak również konsulaty generalne we Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie oraz konsulat w Opolu przyjmują wnioski o wystawienie dowodów osobistych. Poniżej znajdą Państwo formularz wniosku wraz z ważnymi wskazówkami i przydatnymi informacjami.Kto może złożyć wniosek o wydanie niemieckiego dowodu osobistego?

Wniosek o wydanie niemieckiego dowodu osobistego może złożyć każdy Niemiec w myśl art. 116 ust. 1 niemieckiej Ustawy Zasadniczej. Niemcy, którzy przeważnie lub na stałe mieszkają w Niemczech, mają nawet ustawowy obowiązek posiadania dowodu osobistego.


W jakim wieku można składać wniosek o wydanie niemieckiego dowodu osobistego?

Wiek nie ma znaczenia. Również małe dzieci mogą otrzymać dowód osobisty. Wnioskodawcy po ukończeniu 16 roku życia mogą samodzielnie składać wnioski o jego wydanie, bez podpisu osoby uprawnionej do sprawowania władzy rodzicielskiej.


Jak długo trzeba czekać na opracowanie wniosku?

Cztery do ośmiu tygodni po złożeniu wniosku można zwykle odebrać dowód osobisty, lub ewentualnie poprosić o jego przesłanie. Zostaną Państwo przez nas o tym powiadomieni.


Jak długo ważny jest dowód osobisty?

Okres ważności dowodu osobistego wydanego dla osób, które nie ukończyły 24 roku życia, wynosi 6 lat. Dla osób powyżej tego wieku okres ten wynosi 10 lat.


Ile kosztuje dowód osobisty?

Dowód osobisty, który jest wystawiany za granicą, kosztuje zwykle 52,80 euro (dla osób, które nie ukończyły 24 roku życia) lub 58,80 euro (dla osób powyżej 24 roku życia). Do tego mogą jeszcze ewentualnie dojść: koszt wystawienia dowodu osobistego w innej placówce niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania (13 euro) i wydatki poniesione w konkretnych przypadkach na telefon, listy, faksy etc.


Do czego służy nowy elektroniczny dowód osobisty?

Dowód osobisty służy do legitymowania się. W nowym elektronicznym dowodzie osobistym większość danych widocznych na dokumencie, również fotografia, jest dodatkowo dla większego bezpieczeństwa zakodowana elektronicznie w czipie. Na życzenie mogą zostać również zakodowane dwa odciski palców.

Dane te mogą odczytywać czytniki władz państwowych, używane np. przez policję, służby celne czy policję federalną.


Poprzez aktywację tzw. funkcji elD („elD-Funktion”) niektóre z tych informacji będą dostępne również dla czytników prywatnych – za każdym razem po udzieleniu wyraźnej zgody przez posiadacza dowodu osobistego i podaniu przez niego swojego kodu PIN. Przydatne będzie to zwłaszcza przy korzystaniu z aplikacji internetowych w przyszłości.

Funkcji elD nie można aktywować w przypadku osób poniżej 16 roku życia.


Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego oprócz formularza wniosku konieczne jest przedłożenie tych samych dokumentów i zdjęć paszportowych co przy składaniu wniosku o paszport.


Do pobrania


Informacja - Złożenie wniosku o wydanie niemieckiego paszportu dla osób pełnoletnich PDF / 248 KBWniosek o wydanie paszportu dla osoby dorosłej PDF / 137 KBWniosek o wydanie paszportu dla osoby małoletniej PDF / 670 KBInfobroschüre zur Online-Ausweisfunktion PDF / 1 MB

Ein Zollbeamter mit Signalstab
Ein Zollbeamter mit Signalstab© dpa-Report

Informacje celnoprawne

Niemiecka administracja celna udostępnia szczegółowe informacje na swojej stronie internetowej pod adresem:

Obowiązek zgłoszenia przewozu środków pieniężnych

Wyjeżdżając z i wjeżdżając do Niemiec należy zgłosić administracji celnej przewóz środków pieniężnych o łącznej wartości 10 000 euro lub wyższej. Dotyczy to zarówno gotówki jak i równoważnych środków płatniczych. Dalsze informacje oraz udostępniony do pobrania formularz zgłoszenia środków płatniczych są dostępne pod adresem:

Limity przewozu towarów

Przywóz niektórych towarów (zwłaszcza używek, takich jak np. tytoń i alkohol) do Niemiec, do Polski lub do innego państwa członkowskiego UE podlega pewnym ograniczeniom ilościowym. Odnośnie do limitów przywozowych decydujące znaczenie ma to, z jakiego kraju towar został wwieziony (państwo członkowskie lub państwo trzecie), a w przypadku państwa trzeciego także środek transportu, którym podróżuje osoba przewożąca towar.

I. Podróżowanie w obrębie granic UE (np. z Polski do innego państwa członkowskiego UE i odwrotnie)

Niemiecka administracja celna udostępnia na swojej stronie internetowej szczegółowe informacje na temat obowiązujących ograniczeń przewozu towarów dla osób podróżujących w obrębie granic UE : idź do strony

Należy zwrócić szczególną uwagę na limity przywozowe odnoszące się do używek i produktów energetycznych.

II. Wjazd do UE z państw trzecich (np. spoza UE do Polski lub do Niemiec)

Szczegółowe informacje na temat obowiązujących ograniczeń przewozu towarów w przypadku wjazdu na teren UE z państwa trzeciego są dostępne na stronie niemieckiej administracji celnej : idź do strony

Należy uwzględnić to, że limity przywozowe obowiązujące w przypadku wjazdu z państwa trzeciego do UE zależą także od środka transportu, którym podróżuje osoba przewożąca towar.

UWAGA: Szczególna informacja dla podróżujących do Polski z Rosji, Białorusi i Ukrainy

Należy mieć na względzie to, że w przypadku podróży do Polski z Rosji, Białorusi i Ukrainy inną drogą niż droga lotnicza lub morska (np. samochodem lub autokarem) obowiązują częściowo rozbieżne limity ilościowe i szczególne przepisy. Rzeczone uregulowania jak i wiele innych przydatnych informacji związanych z podróżą do ww. krajów można znaleźć na stronie internetowej polskiej Krajowej Administracji Skarbowej (także w języku niemieckim i angielskim) pod adresem:

W rubryce „Jak przekroczyć granicę?” na stronie  znajduje się katalog pytań pozwalający uzyskać wszystkie ważne informacje w związku z podróżą.

Ambasada Niemiec w Warszawie nie gwarantuje kompletności i poprawności powyższych danych.


Nieotrzymanie obywatelstwa niemieckiego przez urodzone za granicą dzieci niemieckich rodziców (§ 4 ust. 4 pkt. 1 w powiązaniu z pkt. 3 Ustawy o obywatelstwie).

Urodzone za granicą dzieci, których niemieccy rodzice względnie jedno z rodziców urodzili się po 31.12.1999 za granicą i w momencie urodzenia dziecka mieszkali za granicą, nie uzyskują niemieckiego obywatelstwa poprzez urodzenie jeżeli ze względu na urodzenie otrzymują obce obywatelstwo.

Tylko wtedy gdy w przeciągu roku po urodzeniu dziecka rodzice złożą we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Niemczech lub we właściwym miejscowo niemieckim przedstawicielstwie zagranicznym wniosek o rejestrację urodzenia, dziecko takie otrzyma niemieckie obywatelstwo poprzez urodzenie.

Przykład:

Pan Kaczmarczyk posiada obywatelstwo niemieckie i polskie i mieszka na Śląsku Opolskim. Tam też w dniu 01.02.2000 urodziła się jego córka Agnieszka. Również ona posiada obywatelstwo niemieckie i polskie. Latem 2020 zawarła ona związek małżeński z obywatelem polskim Michałem. W dniu 01.10.2020 urodziła ona na Śląsku Opolskim syna. Mimo, że jego matka jest Niemką nie uzyskuje on poprzez urodzenie niemieckiego obywatelstwa, ponieważ otrzymał ze względu na urodzenie obywatelstwo polskie i nie został bezpaństwowcem.

Aby dziecko to otrzymało niemieckie obywatelstwo Agnieszka musi złożyć wniosek o rejestrację urodzenia we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Niemczech lub w Konsulacie w Opolu. Jeżeli kompletny wniosek zostanie złożony w przewidzianym do tego terminie to Agnieszka może złożyć wniosek o wydanie niemieckiego paszportu dla syna.

Proszę wziąć pod uwagę:

Powyższe uregulowanie może dotyczyć wszystkich osób posiadających obywatelstwo niemieckie i polskie jak również Niemców (emigranci i ekspatrianci), którzy urodzili się za granicą po 01.01.2000 i którym za granicą urodziło się dziecko niezależnie od powodu i okresu pobytu za granicą.

Bliższe informacje na temat uzyskania i ustalenia obywatelstwa niemieckiego znajdą Państwo tutaj.

Z uwagi na częste zapytania odnośnie świadczeń rentowych i ich opodatkowania za granicą

Ambasada Niemiec udziela następującej informacji:

Osoby, które nie posiadają w Niemczech miejsca zamieszkania ani nie przebywają w Niemczech dłużej niż 183 dni w roku a otrzymują dochody z Niemiec wg. § 49 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (EStG), podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Od roku 2005 określone dochody z renty/emerytury, które pobierają Państwo z Niemiec, należą również do dochodów podlegających opodatkowaniu wg. § 49 ust. 1 EStG. Podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z rent i emerytur pobierany jest w Niemczech w drodze wymiaru. Oznacza to, że w celu naliczenia podatku muszą Państwo składać w urzędzie skarbowym zeznania podatkowe.

Urząd Skarbowy w Neubrandenburgu jest urzędem właściwym do naliczania podatku emerytom/rencistom zamieszkałym za granicą, którym nie naliczono już podatku w Niemczech z innego tytułu (np. z tytułu innych dochodów uzyskiwanych w Niemczech). Jeśli Państwa miejsce zamieszkania jest poza granicami Niemiec, a w Niemczech podlegają Państwo obowiązkowi podatkowemu jedynie z tytułu renty/emerytury, zeznanie podatkowe należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w Neubrandenburgu.

Wiele osób otrzymało od Urzędu Skarbowego w Neubrandenburgu pismo w języku niemieckim wzywające do złożenia zeznania podatkowego. Tłumaczenie tego pisma na język polski znajdą Państwo również na podanej powyżej stronie internetowej.

Ambasada Niemiec prosi o zrozumienie, iż nie może udzielać informacji co do treści ani porad w sprawach podatkowych.

Dodatkowe informacje na niemieckiej stronie Deutsche Rentenversicherung.

Powyższe informacje bazują na stanie wiedzy i doświadczeniu Ambasady Niemiec w chwili redagowania tekstu. Mamy nadzieję, iż informacje będą dla Państwa pomocne. Prosimy o zrozumienie, iż ambasada nie może dać gwarancji za kompletność i poprawność powyższych informacji, zwłaszcza z powodu zmian, które mogły zajść w międzyczasie.

W niektórych przypadkach będą musieli Państwo złożyć tzw. „oświadczenie w sprawie nazwiska” Państwa dziecka, czyli konieczne będzie w oświadczeniu wskazanie, jakie nazwisko będzie nosić Państwa dziecko. Ze względu na to, że niemieckie i polskie przepisy dotyczące nazwisk częściowo różnią się od siebie, możliwa jest sytuacja, gdy Państwa dziecko w niemieckim obszarze prawnym nie będzie miało nazwiska. W rachubę wchodzi również konieczność zmiany nazwiska dziecka. Sytuacja taka może zaistnieć przykładowo wówczas, gdy będący w związku małżeńskim rodzice dziecka mają odrębne nazwiska wzgl. kiedy jeden z rodziców ma nazwisko podwójne, lub też jeżeli dziecko niepozostających w związku małżeńskim rodziców ma otrzymać nazwisko ojca.

„Oświadczenie w sprawie nazwiska“ można złożyć w jednym z przedstawicielstw Niemiec za granicą.

W indywidualnych przypadkach radzimy wcześniej zasięgnąć porady.

W celu złożenia „oświadczenia w sprawie nazwiska” należy uzgodnić termin wizyty we właściwym przedstawicielstwie Niemiec.


Informacja zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

W przypadku podróży do wielu krajów Państwo oraz Państwa rodzina muszą posiadać paszport.
O niemiecki paszport mogą Państwo ubiegać się we właściwym przedstawicielstwie Niemiec w Polsce (w wydziale prawno-konsularnym), jeżeli są Państwo zameldowani w danym okręgu konsularnym. Wnioski o wydanie paszportu dla osoby dorosłej lub dziecka mogą być składane tylko osobiście przez wnioskodawcę w wydziale prawno-konsularnym właściwego przedstawicielstwa Niemiec.
Informacje dotyczące tego, na co jeszcze należy zwrócić uwagę przy składaniu wniosku o paszport, znajdą Państwo poniżej.

Do pobraniaInformacja - Złożenie wniosku o wydanie niemieckiego paszportu dla osób pełnoletnich PDF / 248 KBWniosek o wydanie paszportu dla osoby dorosłej PDF / 137 KBWniosek o wydanie paszportu dla osoby małoletniej PDF / 670 KBWymagania dotyczące zdjęć PDF / 51 KB

Poświadczenie przekroczenia granicy stanowi informację dla niemieckiego urzędu ds. cudzoziemców, że Pan/Pani opuścił(-a) terytorium Niemiec w odpowiednim terminie.

W celu opatrzenia pieczęcią i zatwierdzenia poświadczenia przekroczenia granicy przez przedstawicielstwo Niemiec za granicą należy zarezerwować termin online i stawić się osobiście z formularzem „Poświadczenie przekroczenia granicy”, ważnym paszportem oraz dokumentem potwierdzającym legalny, zwykły pobyt w Polsce.

Prosimy, by dla każdej osoby zarezerwować osobny termin.

Jednorazowy emerytalno-rentowy dodatek zastępczy (Rentenersatzzuschlag) w przypadku braku okresów składkowych

Rząd Federalny znowelizował Dyrektywę Rządu Republiki Federalnej Niemiec o świadczeniu uznaniowym dla represjonowanych z tytułu pracy w getcie, która nie była pracą przymusową (Dyrektywa o świadczeniu uznaniowym). Jeśli osoby prześladowane w myśl Federalnej Ustawy Odszkodowawczej (Bundesentschädigungsgesetz) nie są uprawnione do otrzymania emerytury/renty z tytułu zatrudnienia w getcie zgodnie z Ustawą o wypłacaniu emerytur i rent z tytułu zatrudnienia w getcie (Gesetz zu Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto – ZRBG) tylko dlatego, że nie posiadają wymaganego okresu składkowego, mogą teraz skorzystać z możliwości złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia w postaci emerytalno-rentowego dodatku zastępczego (Rentenersatzzuschlag) w wysokości 1500 euro.

Wypłata świadczenia zastępczego, przyznawanego w drodze wyjątku, zgodnie z § 2 ust. 2 Dyrektywy o świadczeniu uznaniowym z tytułu pracy w getcie ma na celu uwzględnienie faktu, że niektóre osoby represjonowane wprawdzie zgromadziły w myśl ustawy ZRBG okresy składkowe z tytułu pracy w getcie, jednocześnie jednak nie są w stanie wykazać innych okresów składkowych lub okresów zastępczych, które –na mocy umów o zabezpieczeniu społecznym – mogłyby zostać również uznane w ramach niemieckiego ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Zgodnie z niemieckim prawem emerytalno-rentowym prawo do emerytury/renty przysługuje jednak tylko po wykazaniu łącznie minimum 5 lat okresów składkowych, czyli minimalnego okresu ubezpieczenia (allgemeine Wartezeit). Wskutek niespełnienia tego warunku, wspomnianym osobom nie może zostać przyznana emerytura/renta z Niemiec.

Jednorazowy emerytalno-rentowy dodatek zastępczy ma stanowić w tych przypadkach zamykające uregulowanie kwestii rekompensaty.

Instytucją, do której należy kierować wnioski jest Federalny Urząd ds. Służb Centralnych i Nieuregulowanych Spraw Majątkowych (Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, 11055 Berlin).

Bliższe informacje na temat Dyrektywy oraz procedury składania wniosków znajdą Państwo na stronie:

http://www.badv.bund.de

Uwzględnienie prac w getcie wykonywanych bez przymusu w ramach stosunku pracy podobnego do zatrudnienia

Rząd Federalny uchwalił w dniu 19 września 2007 r. Dyrektywę o świadczeniu uznaniowym z tytułu pracy w getcie. Na jej podstawie uprawnieni otrzymują jednorazowe świadczenie uznaniowe w wysokości 2000 euro.

W Polsce przy obliczaniu emerytury/renty z reguły uwzględniano wprawdzie czas pobytu w getcie, lecz nie okresy pracy. Uwzględnienie czasu pobytu w getcie nie jest powodem wykluczającym przyznanie świadczenia uznaniowego. Informacje wnioskodawców o tym, czy okresy pracy w getcie już zostały wliczone do polskiej emerytury/renty, stanowią podstawę do wydania decyzji. Ambasada sugeruje wobec tego wszystkim tym, którzy pracowali w getcie, aby w każdym przypadku złożyli wniosek.

Z załączonej informacji mogą się Państwo dowiedzieć, kto należy do grona uprawnionych osób oraz jak należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia uznaniowego lub emerytalno-rentowego dodatku zastępczego.

Informacje telefoniczne uzyskać można pod numerem + 49 (0) 30 187030 1324.


Do pobrania


Dalsze informacje o świadczeniu humanitarnym PDF / 194 KBInformacja o prawach do niemieckich świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych zatrudnionych w getcie PDF / 54 KB

Rejestracja urodzenia w Niemczech:

Każdy obywatel Niemiec urodzony poza granicami Republiki Federalnej Niemiec ma możliwość rejestracji swojego urodzenia w niemieckich księgach stanu cywilnego. Złożenie wniosku jest możliwe niezależnie od wieku osoby, której dotyczy i nie jest ograniczone żadnym terminem.

Właściwe ze względu na miejsce zamieszkania przedstawicielstwo Niemiec przyjmuje wniosek o rejestrację urodzenia (zgłoszenie urodzenia) i przekazuje go do właściwego urzędu stanu cywilnego w Niemczech, który dokonuje rejestracji w księdze urodzeń. Pisownia nazwisk udokumentowana przez urząd stanu cywilnego jest wiążąca dla niemieckiego obszaru prawnego.

Po dokonaniu rejestracji w niemieckich księgach stanu cywilnego, osoba której rejestracja dotyczy, wzgl. osoba, która może uwiarygodnić prawny interes w zarejestrowaniu urodzenia, może otrzymać akt urodzenia na niemieckim lub międzynarodowym formularzu lub też dokument stwierdzający pochodzenie.

Rejestracja urodzenia dziecka w niemieckich księgach stanu cywilnego może mieć również decydujący wpływ na to, czy dziecko posiada obywatelstwo niemieckie.  Dotyczy to dzieci urodzonych poza granicami Niemiec, jeżeli również ich rodzice urodzili się po 31.12.1999 roku za granicą, a ich miejsce zwykłego pobytu nie znajduje się w Niemczech. W tych przypadkach obowiązuje termin jednego roku na rejestrację urodzin dziecka w niemieckich księgach stanu cywilnego.

W celu zgłoszenia urodzenia dziecka prosimy o ustalenie terminu we właściwym przedstawicielstwie Niemiec.

Więcej szczegółów zawiera załączona informacja.

Wniosek znajdą Państwo tutaj.

Proszę wypełnić wniosek przed zarezerwowanym terminem spotkania we właściwym przedstawicielstwie Niemiec.


Obowiązek posiadania wizy został całkowicie zniesiony w stosunku do obywateli polskich. Do Niemiec można wjechać legitymując się dowodem osobistym (nowy wzór w formie karty) lub paszportem. Dzieci muszą posiadać własny paszport lub dowód osobisty. Inne dowody tożsamości (np. legitymacja szkolna) nie upoważniają do przekraczania granicy. Osoby niepełnoletnie, które podróżują z osobami innymi niż uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej, powinny posiadać przy sobie notarialnie uwierzytelnione i przetłumaczone na język niemiecki oświadczenie o zgodzie osób uprawnionych do sprawowania władzy rodzicielskiej, w przeciwnym wypadku mogą nie zostać wpuszczone do Niemiec.

Zezwolenie na pobyt (Aufenthaltsgenehmigung-EG) wymagane jest jedynie wtedy, gdy jego czas przekracza 90 dni na półrocze. Wniosek o wydanie takiego zezwolenia można złożyć w Urzędzie ds. Cudzoziemców, właściwym dla miejsca pobytu w Niemczech. Proszę pamiętać, że wniosków o wydanie zezwoleń na pobyt nie składa się już w ambasadzie.

W przypadku niezadowalającej decyzji niemieckiego Urzędu ds. Cudzoziemców, pomocy ewentualnie udzielić mogą właściwe dla miejsca pobytu w Niemczech placówki polskie (ambasada lub konsulaty generalne).

Adresy znajdą Państwo na stronie internetowej Ambasady Polskiej w Berlinie.


Strefy ochrony środowiska


Niektóre miasta w Niemczech wprowadziły obowiązek posiadania plakietek uprawniających do wjazdu do tzw. stref ochrony środowiska. Obowiązek ten dotyczy także pojazdów zarejestrowanych za granicą.

Informacja dotycząca zastrzeżeń odnośnie wjazdu do Niemiec/zakazu wjazdu/decyzji o wydaleniu z Niemiec

Wraz z przystąpieniem Polski do UE (1 maja 2004 r.) wpisy dotyczące obywateli polskich figurujące w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców zostały zasadniczo anulowane.

Spośród nich zostały i są wyjęte te wpisy, które dokonane zostały w związku z popełnieniem ciężkich przypadków naruszenia prawa. Te wpisy istnieją nadal.

Ze względu na ochronę danych informacji udzielić wolno jedynie tej osobie, której to zastrzeżenie dotyczy. W związku z tym w celu identyfikacji, do wystosowanego w tej sprawie zapytania należy załączyć uwierzytelnioną kopię paszportu, a podpis uwierzytelnić przez notariusza.

Uwierzytelniając podpis przez zagranicznego notariusza, dokument ten zawsze należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki.

Uwierzytelnienia podpisu można także dokonać w ambasadzie lub innym przedstawicielstwie niemieckim w Polsce.

W przypadku uwierzytelnieniai w ambasadzie proszę o odpowiednie zarezerwowanie terminu w naszym systemie rezerwacji.

System rezerwacji terminu w Ambasadzie Niemiec w Warszawie


Decyzja dotycząca tego, kto ma dokonać uwierzytelnienia pozostaje w gestii strony zainteresowanej.

Osoby, które nie są pewne, czy ich wpis został usunięty, mogą złożyć wniosek o informację z Centralnego Rejestru Cudzoziemców załączonym formularzem.


Do pobrania


wniosek o informację z Centralnego Rejestru Cudzoziemców PDF / 17 KB

Przebywają Państwo za granicą i potrzebują zaświadczenia o niekaralności?

Wniosek o wystawienie zaświadczenia o niekaralności można złożyć pisemnie lub online w przypadku posiadania niemieckiego paszportu z włączoną elektroniczną funkcją identyfikacji.


Więcej informacji na temat zaświadczenia o niekaralności, a także wniosek znajdą Państwo w języku niemieckim na stronie Federalnego Urzędu Sprawiedliwości.


Przedstawicielstwa Niemiec w Polsce mogą odpłatnie uwierzytelnić podpis na wniosku przedłożonym przez wnioskodawcę. Po uwierzytelnieniu podpisu wniosek zwracany jest wnioskodawcy w celu dalszego przekazania go.

Do pobrania


Zaświadczenie o niekaralności – wniosek w języku niemieckim PDF / 100 KBZaświadczenie o niekaralności – wniosek w języku angielskim PDF / 313 KB

patrz „Zawarcie związku małżeńskiego i związku partnerskiego”

Na stronie Urzędu Stanu Cywilnego I w Berlinie znajdą Państwo informacje w języku niemieckim na następujące tematy: zawarcie związku małżeńskiego w kraju i za granicą, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, nazwisko noszone po zawarciu związku małżeńskiego, rejestracja aktu małżeństwa, uznanie wydanych za granicą wyroków rozwodowych, związki partnerskie.

Odpowiedź na pytania związane z wystawieniem aktu zgonu, przewiezieniem zwłok lub urny z prochami do Niemiec oraz możliwości rejestracji zagranicznego aktu zgonu w Niemczech znajdą Państwo w załączonej informacji.


Do pobrania

 
Zgony i przewóz zwłok z Polski do Niemiec PDF / 794 KB

Informacja nt. „specjalnego świadczenia pieniężnego w związku z pandemią koronawirusa” dla osób nieżydowskiego pochodzenia prześladowanych przez reżim nazistowski

Czy otrzymali Państwo w przeszłości jako osoba nieżydowskiego pochodzenia prześladowana przez reżim nazistowski jednorazową wypłatę z Dyspozycyjnego Funduszu Odszkodowawczego (Wiedergutmachungsdispositionsfond, WDF)? A może chcieliby Państwo poinformować taką osobę o przysługujących jej prawach? Jeśli tak, proszę czytać dalej!

Nowa dyrektywa przewiduje dla osób prześladowanych przez reżim nazistowski, które otrzymały już wcześniej jednorazowe świadczenie z Dyspozycyjnego Funduszu Odszkodowawczego (WDF), specjalne świadczenie pieniężne w związku z pandemią koronawirusa każdorazowo w wysokości 1200 euro w roku 2021 i w roku 2022. Wnioski o przyznanie specjalnego świadczenia pieniężnego w związku z pandemią koronawirusa należy kierować listownie do Federalnego Ministerstwa Finansów (Bundesfinanzministerium).

Szczegóły dot. wniosku i uprawnień znajdują się w poniższych dokumentach w języku niemieckim:

Erläuterungen ohne AKG

Lebensbescheinigung - Ausland

Bankverbindung

W przypadku dalszych pytań odnośnie do tej kwestii proszę skontaktować się z właściwym Przedstawicielstwem Niemiec w Polsce, korzystając z formularza kontaktowego.

 

Dyrektywa Rządu Federalnego o świadczeniach przejściowych dla małżonków nieżyjących ofiar prześladowań nazistowskich, które do chwili swojej śmierci otrzymywały regularne świadczenia na podstawie Federalnej Ustawy Odszkodowawczej (Bundesentschädigungsgesetz, BEG)

Wyżej wymieniona dyrektywa weszła w życie w dniu 27 kwietnia 2021 roku.

Małżonkowie nieżyjących osób prześladowanych przez reżim nazistowski, które zmarły po 1 stycznia 2020 roku i do chwili swojej śmierci otrzymywały regularne świadczenia na podstawie Federalnej Ustawy Odszkodowawczej (Bundesentschädigungsgesetz, BEG), mogą zgodnie z dyrektywą rządu federalnego po śmierci małżonka otrzymać na wniosek przez okres przejściowy dziewięciu miesięcy świadczenia finansowe, których wysokość zasadniczo zależy od minimalnej emerytury / renty w oparciu o Federalną Ustawę Odszkodowawczą (BEG).

Za wdrożenie tej dyrektywy odpowiedzialna jest „Grupa robocza ds. świadczeń uznaniowych” w Federalnym Urzędzie ds. Służb Centralnych i Nieuregulowanych Spraw Majątkowych (Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, BADV).

Bliższe informacje znajdą Państwu tutaj: link


Odszkodowanie dla osób nieżydowskiego pochodzenia prześladowanych przez reżim nazistowski w Europie Wschodniej

Obowiązują następujące regulacje:

Osoby prześladowane, które nie mają niemieckiego obywatelstwa, spełniające poniższe przesłanki mogą otrzymać jednorazową zapomogę w wysokości 2556 euro, jeśli wcześniej nie otrzymały świadczeń odszkodowawczych z niemieckiego źródła (np. umowy międzynarodowe, fundacje, tzw. Inicjatywa Hirscha (Hirschinitiative)):

Wnioskodawca musi spełniać przesłanki z wytycznych dot. osób prześladowanych nieżydowskiego pochodzenia zgodnie z § 4 Wytycznych Rządu Federalnego dot. przyznawania środków osobom prześladowanym nieżydowskiego pochodzenia w celu uwzględniania trudnych sytuacji w indywidualnych przypadkach w ramach zadośćuczynienia z dnia 26 sierpnia 1981 r. w brzmieniu z 7 marca 1988 r. (Dyspozycyjny Fundusz Odszkodowawczy, WDF).

Wnioskodawca musi być osobą, która była prześladowana przez reżim nazistowski w myśl § 1 Federalnej Ustawy Odszkodowawczej (Bundesentschädigungsgesetz, BEG). Oznacza to, że osoba ta musiała być prześladowana przez reżim nazistowski ze względu na swoje poglądy polityczne wobec narodowego socjalizmu lub też ze względu na rasę, wiarę lub światopogląd i wskutek tych działań doznała we własnej osobie znacznego uszczerbku na zdrowiu.

Wnioski o świadczenia odszkodowawcze należy składać do Federalnego Ministerstwa Finansów:

Bundesministerium der Finanzen
Referat V B 3
Außergesetzliche Entschädigungsregelungen für NS-Verfolgte
Am Propsthof 78a
53121 Bonn

https://www.bundesfinanzministerium.de

 

Świadczenie uznaniowe z tytułu pracy w getcie

Jednorazowy emerytalno-rentowy dodatek zastępczy (Rentenersatzzuschlag) w przypadku braku okresów składkowych

Rząd Federalny znowelizował Dyrektywę Rządu Republiki Federalnej Niemiec o świadczeniu uznaniowym dla represjonowanych z tytułu pracy w getcie, która nie była pracą przymusową (Dyrektywa o świadczeniu uznaniowym). Jeśli osoby prześladowane w myśl Federalnej Ustawy Odszkodowawczej (Bundesentschädigungsgesetz) nie są uprawnione do otrzymania emerytury/renty z tytułu zatrudnienia w getcie zgodnie z Ustawą o wypłacaniu emerytur i rent z tytułu zatrudnienia w getcie (Gesetz zu Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto – ZRBG) tylko dlatego, że nie posiadają wymaganego okresu składkowego, mogą teraz skorzystać z możliwości złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia w postaci emerytalno-rentowego dodatku zastępczego (Rentenersatzzuschlag) w wysokości 1500 euro.

Wypłata świadczenia zastępczego, przyznawanego w drodze wyjątku, zgodnie z § 2 ust. 2 Dyrektywy o świadczeniu uznaniowym z tytułu pracy w getcie ma na celu uwzględnienie faktu, że niektóre osoby represjonowane wprawdzie zgromadziły w myśl ustawy ZRBG okresy składkowe z tytułu pracy w getcie, jednocześnie jednak nie są w stanie wykazać innych okresów składkowych lub okresów zastępczych, które – na mocy umów o zabezpieczeniu społecznym – mogłyby zostać również uznane w ramach niemieckiego ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Zgodnie z niemieckim prawem emerytalno-rentowym prawo do emerytury/renty przysługuje jednak tylko po wykazaniu łącznie minimum 5 lat okresów składkowych, czyli minimalnego okresu ubezpieczenia (allgemeine Wartezeit). Wskutek niespełnienia tego warunku, wspomnianym osobom nie może zostać przyznana emerytura/renta z Niemiec.

Jednorazowy emerytalno-rentowy dodatek zastępczy ma stanowić w tych przypadkach zamykające uregulowanie kwestii rekompensaty.
Instytucją, do której należy kierować wnioski, jest Federalny Urząd ds. Służb Centralnych i Nieuregulowanych Spraw Majątkowych (Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, 11055 Berlin).

Bliższe informacje na temat Dyrektywy oraz procedury składania wniosków znajdą Państwo na stronie:

https://www.badv.bund.de


Uwzględnienie prac w getcie wykonywanych bez przymusu w ramach stosunku pracy podobnego do zatrudnienia

Rząd Federalny uchwalił w dniu 19 września 2007 r. Dyrektywę o świadczeniu uznaniowym z tytułu pracy w getcie. Na jej podstawie uprawnieni otrzymują jednorazowe świadczenie uznaniowe w wysokości 2000 euro.

W Polsce przy obliczaniu emerytury/renty z reguły uwzględniano wprawdzie czas pobytu w getcie, lecz nie okresy pracy. Uwzględnienie czasu pobytu w getcie nie jest powodem wykluczającym przyznanie świadczenia uznaniowego. Informacje wnioskodawców o tym, czy okresy pracy w getcie już zostały wliczone do polskiej emerytury/renty, stanowią podstawę do wydania decyzji. Ambasada sugeruje wobec tego wszystkim tym, którzy pracowali w getcie, aby w każdym przypadku złożyli wniosek.

Z załączonej informacji mogą się Państwo dowiedzieć, kto należy do grona uprawnionych osób oraz jak należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia uznaniowego lub emerytalno-rentowego dodatku zastępczego.

Informacje telefoniczne uzyskać można pod numerem + 49 (0) 30 187030 1324.


Informacja o świadczeniu uznaniowym

Broschüre Entschädigung von NS-Unrecht - Regelungen zur Wiedergutmachung des Bundesministerium der Finanzen

Wróć do góry strony