Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Informacje prawne A-Z

A - Z

FAQ

Poniżej znajdą Państwo Informacje o możliwościach uzyskania danych o pojazdach zarejestrowanych w Polsce oraz o ich włascicielach.


Do pobraniaInformacja o uzyskiwaniu danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) w Polsce PDF / 51 KBWniosek o udostępnienie danych PDF / 83 KB

Od dnia 1 stycznia 2013 r. niemieckie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Polsce uzyskały uprawnienia do wystawiania dowodów osobistych.


Ambasada, jak również konsulaty generalne we Wrocławiu, Gdańsku i Krakowie oraz konsulat w Opolu przyjmują wnioski o wystawienie dowodów osobistych. Poniżej znajdą Państwo formularz wniosku wraz z ważnymi wskazówkami i przydatnymi informacjami.Kto może złożyć wniosek o wydanie niemieckiego dowodu osobistego?

Wniosek o wydanie niemieckiego dowodu osobistego może złożyć każdy Niemiec w myśl art. 116 ust. 1 niemieckiej Ustawy Zasadniczej. Niemcy, którzy przeważnie lub na stałe mieszkają w Niemczech, mają nawet ustawowy obowiązek posiadania dowodu osobistego.


W jakim wieku można składać wniosek o wydanie niemieckiego dowodu osobistego?

Wiek nie ma znaczenia. Również małe dzieci mogą otrzymać dowód osobisty. Wnioskodawcy po ukończeniu 16 roku życia mogą samodzielnie składać wnioski o jego wydanie, bez podpisu osoby uprawnionej do sprawowania władzy rodzicielskiej.


Jak długo trzeba czekać na opracowanie wniosku?

Cztery do ośmiu tygodni po złożeniu wniosku można zwykle odebrać dowód osobisty, lub ewentualnie poprosić o jego przesłanie. Zostaną Państwo przez nas o tym powiadomieni.


Jak długo ważny jest dowód osobisty?

Okres ważności dowodu osobistego wydanego dla osób, które nie ukończyły 24 roku życia, wynosi 6 lat. Dla osób powyżej tego wieku okres ten wynosi 10 lat.


Ile kosztuje dowód osobisty?

Dowód osobisty, który jest wystawiany za granicą, kosztuje zwykle 52,80 euro (dla osób, które nie ukończyły 24 roku życia) lub 58,80 euro (dla osób powyżej 24 roku życia). Do tego mogą jeszcze ewentualnie dojść: koszt wystawienia dowodu osobistego w innej placówce niż właściwa ze względu na miejsce zamieszkania (13 euro) i wydatki poniesione w konkretnych przypadkach na telefon, listy, faksy etc.


Do czego służy nowy elektroniczny dowód osobisty?

Dowód osobisty służy do legitymowania się. W nowym elektronicznym dowodzie osobistym większość danych widocznych na dokumencie, również fotografia, jest dodatkowo dla większego bezpieczeństwa zakodowana elektronicznie w czipie. Na życzenie mogą zostać również zakodowane dwa odciski palców.

Dane te mogą odczytywać czytniki władz państwowych, używane np. przez policję, służby celne czy policję federalną.


Poprzez aktywację tzw. funkcji elD („elD-Funktion”) niektóre z tych informacji będą dostępne również dla czytników prywatnych – za każdym razem po udzieleniu wyraźnej zgody przez posiadacza dowodu osobistego i podaniu przez niego swojego kodu PIN. Przydatne będzie to zwłaszcza przy korzystaniu z aplikacji internetowych w przyszłości.

Funkcji elD nie można aktywować w przypadku osób poniżej 16 roku życia.


Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Do złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego oprócz formularza wniosku konieczne jest przedłożenie tych samych dokumentów i zdjęć paszportowych co przy składaniu wniosku o paszport.


Do pobrania


Informacja - Złożenie wniosku o wydanie niemieckiego paszportu dla osób pełnoletnich PDF / 300 KBWniosek o wydanie paszportu dla osoby dorosłej PDF / 137 KBWniosek o wydanie paszportu dla osoby małoletniej PDF / 670 KBInfobroschüre zur Online-Ausweisfunktion PDF / 1 MB

Nieotrzymanie obywatelstwa niemieckiego przez urodzone za granicą dzieci niemieckich rodziców (§ 4 ust. 4 pkt. 1 w powiązaniu z pkt. 3 Ustawy o obywatelstwie).

Urodzone za granicą dzieci, których niemieccy rodzice względnie jedno z rodziców urodzili się po 31.12.1999 za granicą i w momencie urodzenia dziecka mieszkali za granicą, nie uzyskują niemieckiego obywatelstwa poprzez urodzenie jeżeli ze względu na urodzenie otrzymują obce obywatelstwo.

Tylko wtedy gdy w przeciągu roku po urodzeniu dziecka rodzice złożą we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Niemczech lub we właściwym miejscowo niemieckim przedstawicielstwie zagranicznym wniosek o rejestrację urodzenia, dziecko takie otrzyma niemieckie obywatelstwo poprzez urodzenie.

Przykład:

Pan Kaczmarczyk posiada obywatelstwo niemieckie i polskie i mieszka na Śląsku Opolskim. Tam też w dniu 01.02.2000 urodziła się jego córka Agnieszka. Również ona posiada obywatelstwo niemieckie i polskie. Latem 2020 zawarła ona związek małżeński z obywatelem polskim Michałem. W dniu 01.10.2020 urodziła ona na Śląsku Opolskim syna. Mimo, że jego matka jest Niemką nie uzyskuje on poprzez urodzenie niemieckiego obywatelstwa, ponieważ otrzymał ze względu na urodzenie obywatelstwo polskie i nie został bezpaństwowcem.

Aby dziecko to otrzymało niemieckie obywatelstwo Agnieszka musi złożyć wniosek o rejestrację urodzenia we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Niemczech lub w Konsulacie w Opolu. Jeżeli kompletny wniosek zostanie złożony w przewidzianym do tego terminie to Agnieszka może złożyć wniosek o wydanie niemieckiego paszportu dla syna.

Proszę wziąć pod uwagę:

Powyższe uregulowanie może dotyczyć wszystkich osób posiadających obywatelstwo niemieckie i polskie jak również Niemców (emigranci i ekspatrianci), którzy urodzili się za granicą po 01.01.2000 i którym za granicą urodziło się dziecko niezależnie od powodu i okresu pobytu za granicą.

Jeżeli odziedziczyli Państwo spadek w Niemczech, mogą Państwo w ciągu sześciu tygodni (sześciu miesięcy w przypadku pobytu za granicą) odrzucić go. W tym celu można skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza (w dwóch językach, niemieckim i polskim). Podpis na dokumencie musi być uwierzytelniony.


Do pobraniainformacje ogólne


Wniosek o odrzucenie spadku PDF / 273 KB

Z uwagi na częste zapytania odnośnie świadczeń rentowych i ich opodatkowania za granicą

Ambasada Niemiec udziela następującej informacji:

Osoby, które nie posiadają w Niemczech miejsca zamieszkania ani nie przebywają w Niemczech dłużej niż 183 dni w roku a otrzymują dochody z Niemiec wg. § 49 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (EStG), podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Od roku 2005 określone dochody z renty/emerytury, które pobierają Państwo z Niemiec, należą również do dochodów podlegających opodatkowaniu wg. § 49 ust. 1 EStG. Podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z rent i emerytur pobierany jest w Niemczech w drodze wymiaru. Oznacza to, że w celu naliczenia podatku muszą Państwo składać w urzędzie skarbowym zeznania podatkowe.

Urząd Skarbowy w Neubrandenburgu jest urzędem właściwym do naliczania podatku emerytom/rencistom zamieszkałym za granicą, którym nie naliczono już podatku w Niemczech z innego tytułu (np. z tytułu innych dochodów uzyskiwanych w Niemczech). Jeśli Państwa miejsce zamieszkania jest poza granicami Niemiec, a w Niemczech podlegają Państwo obowiązkowi podatkowemu jedynie z tytułu renty/emerytury, zeznanie podatkowe należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w Neubrandenburgu.

Wiele osób otrzymało od Urzędu Skarbowego w Neubrandenburgu pismo w języku niemieckim wzywające do złożenia zeznania podatkowego. Tłumaczenie tego pisma na język polski znajdą Państwo również na podanej powyżej stronie internetowej.

Ambasada Niemiec prosi o zrozumienie, iż nie może udzielać informacji co do treści ani porad w sprawach podatkowych.

Powyższe informacje bazują na stanie wiedzy i doświadczeniu Ambasady Niemiec w chwili redagowania tekstu. Mamy nadzieję, iż informacje będą dla Państwa pomocne. Prosimy o zrozumienie, iż ambasada nie może dać gwarancji za kompletność i poprawność powyższych informacji, zwłaszcza z powodu zmian, które mogły zajść w międzyczasie.

W niektórych przypadkach będą musieli Państwo złożyć tzw. „oświadczenie w sprawie nazwiska” Państwa dziecka, czyli konieczne będzie w oświadczeniu wskazanie, jakie nazwisko będzie nosić Państwa dziecko. Ze względu na to, że niemieckie i polskie przepisy dotyczące nazwisk częściowo różnią się od siebie, możliwa jest sytuacja, gdy Państwa dziecko w niemieckim obszarze prawnym nie będzie miało nazwiska. W rachubę wchodzi również konieczność zmiany nazwiska dziecka. Sytuacja taka może zaistnieć przykładowo wówczas, gdy będący w związku małżeńskim rodzice dziecka mają odrębne nazwiska wzgl. kiedy jeden z rodziców ma nazwisko podwójne, lub też jeżeli dziecko niepozostających w związku małżeńskim rodziców ma otrzymać nazwisko ojca.

„Oświadczenie w sprawie nazwiska“ można złożyć w jednym z przedstawicielstw Niemiec za granicą.

W indywidualnych przypadkach radzimy wcześniej zasięgnąć porady.

W celu złożenia „oświadczenia w sprawie nazwiska” należy uzgodnić termin wizyty we właściwym przedstawicielstwie Niemiec.

Limit na papierosy wwożone z Polski do Niemiec pozostaje bez zmian.


W związku ze zmianą polskich przepisów akcyzowych utrzymane zostaną dotychczasowe ilości indykatywne na papierosy wwożone z Polski do Niemiec.

Tak jak dotychczas osoby prywatne będą mogły zabierać ze sobą do Niemiec na użytek własny papierosy objęte w Polsce podatkiem akcyzowym – oznaczone z reguły banderolą – bez obowiązku uiszczania podatku. Obowiązuje przy tym dotychczasowa ilość indykatywna w wysokości 800 sztuk papierosów.

Pierwotnie wolna od podatku dozwolona ilość papierosów wwożonych m.in. z Polski miała zostać od 1 stycznia 2014 r. zredukowana do 300 sztuk. Powodem tego był przepis prawny dotyczący akcyzy na wyroby tytoniowe, który ogranicza ilość wolnych od podatku papierosów z tych krajów UE, które do dnia 1 stycznia 2014 r. nie zdołały wprowadzić obowiązujących w całej Unii minimalnych stawek akcyzy. Komisja Europejska przekazała jednak 17 grudnia 2013 r. informację, że od stycznia 2014 r. Polska spełnia już wymóg dotyczący minimalnej stawki podatku akcyzowego. W związku z tym w odniesieniu do Polski utrzymane zostają dotychczasowe uregulowania.

W przypadku podróży do wielu krajów Państwo oraz Państwa rodzina muszą posiadać paszport.
O niemiecki paszport mogą Państwo ubiegać się we właściwym przedstawicielstwie Niemiec w Polsce (w wydziale prawno-konsularnym), jeżeli są Państwo zameldowani w danym okręgu konsularnym. Wnioski o wydanie paszportu dla osoby dorosłej lub dziecka mogą być składane tylko osobiście przez wnioskodawcę w wydziale prawno-konsularnym właściwego przedstawicielstwa Niemiec.
Informacje dotyczące tego, na co jeszcze należy zwrócić uwagę przy składaniu wniosku o paszport, znajdą Państwo poniżej.

Do pobraniaInformacja - Złożenie wniosku o wydanie niemieckiego paszportu dla osób pełnoletnich PDF / 300 KBWniosek o wydanie paszportu dla osoby dorosłej PDF / 137 KBWniosek o wydanie paszportu dla osoby małoletniej PDF / 670 KBWymagania dotyczące zdjęć PDF / 51 KB

Osoby zamieszkałe w Polsce i pobierające świadczenia emerytalne bądź rentowe z Republiki Federalnej Niemiec otrzymywały do tej pory raz do roku formularz o nazwie „Oświadczenie w celu potwierdzenia istnienia dalszego prawa do pobierania emerytury bądź renty z Republiki Federalnej Niemiec” („Erklärung zum Weiterbezug einer Rente aus der Bundesrepublik Deutschland”). Osoba uprawniona do otrzymywania świadczeń musiała oświadczenie to, zwane „Poświadczeniem życia”, własnoręcznie podpisać i przedłożyć właściwemu organowi celem potwierdzenia.
Od 2016 roku Niemieckie Ubezpieczenie Emerytalno-Rentowe (Deutsche Rentenversicherung) uzyskuje stosowne informacje dzięki elektronicznemu porównaniu danych z polskimi organami rentowymi. Z reguły nie ma więc konieczności składania formularza „Poświadczenie życia” w formie papierowej.
Jeśli w pojedynczych przypadkach zaistniałaby konieczność złożenia takiego formularza w formie papierowej, wówczas może on zostać potwierdzony przez właściwe organy w Polsce (np. urzędy stanu cywilnego, jednostki ZUS).


Tylko w wyjątkowych przypadkach potwierdzenia mogą dokonać przedstawicielstwa Niemiec w Polsce.


Dalsze wskazówki znajdują się w naszej informacji.

Do pobrania


Poświadczenie życia emeryta i rencisty PDF / 205 KB

Jednorazowy emerytalno-rentowy dodatek zastępczy (Rentenersatzzuschlag) w przypadku braku okresów składkowych

Rząd Federalny znowelizował Dyrektywę Rządu Republiki Federalnej Niemiec o świadczeniu uznaniowym dla represjonowanych z tytułu pracy w getcie, która nie była pracą przymusową (Dyrektywa o świadczeniu uznaniowym). Jeśli osoby prześladowane w myśl Federalnej Ustawy Odszkodowawczej (Bundesentschädigungsgesetz) nie są uprawnione do otrzymania emerytury/renty z tytułu zatrudnienia w getcie zgodnie z Ustawą o wypłacaniu emerytur i rent z tytułu zatrudnienia w getcie (Gesetz zu Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto – ZRBG) tylko dlatego, że nie posiadają wymaganego okresu składkowego, mogą teraz skorzystać z możliwości złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia w postaci emerytalno-rentowego dodatku zastępczego (Rentenersatzzuschlag) w wysokości 1500 euro.

Wypłata świadczenia zastępczego, przyznawanego w drodze wyjątku, zgodnie z § 2 ust. 2 Dyrektywy o świadczeniu uznaniowym z tytułu pracy w getcie ma na celu uwzględnienie faktu, że niektóre osoby represjonowane wprawdzie zgromadziły w myśl ustawy ZRBG okresy składkowe z tytułu pracy w getcie, jednocześnie jednak nie są w stanie wykazać innych okresów składkowych lub okresów zastępczych, które –na mocy umów o zabezpieczeniu społecznym – mogłyby zostać również uznane w ramach niemieckiego ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Zgodnie z niemieckim prawem emerytalno-rentowym prawo do emerytury/renty przysługuje jednak tylko po wykazaniu łącznie minimum 5 lat okresów składkowych, czyli minimalnego okresu ubezpieczenia (allgemeine Wartezeit). Wskutek niespełnienia tego warunku, wspomnianym osobom nie może zostać przyznana emerytura/renta z Niemiec.

Jednorazowy emerytalno-rentowy dodatek zastępczy ma stanowić w tych przypadkach zamykające uregulowanie kwestii rekompensaty.

Instytucją, do której należy kierować wnioski jest Federalny Urząd ds. Służb Centralnych i Nieuregulowanych Spraw Majątkowych (Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen, 11055 Berlin).

Bliższe informacje na temat Dyrektywy oraz procedury składania wniosków znajdą Państwo na stronie:

http://www.badv.bund.de

Uwzględnienie prac w getcie wykonywanych bez przymusu w ramach stosunku pracy podobnego do zatrudnienia

Rząd Federalny uchwalił w dniu 19 września 2007 r. Dyrektywę o świadczeniu uznaniowym z tytułu pracy w getcie. Na jej podstawie uprawnieni otrzymują jednorazowe świadczenie uznaniowe w wysokości 2000 euro.

W Polsce przy obliczaniu emerytury/renty z reguły uwzględniano wprawdzie czas pobytu w getcie, lecz nie okresy pracy. Uwzględnienie czasu pobytu w getcie nie jest powodem wykluczającym przyznanie świadczenia uznaniowego. Informacje wnioskodawców o tym, czy okresy pracy w getcie już zostały wliczone do polskiej emerytury/renty, stanowią podstawę do wydania decyzji. Ambasada sugeruje wobec tego wszystkim tym, którzy pracowali w getcie, aby w każdym przypadku złożyli wniosek.

Z załączonej informacji mogą się Państwo dowiedzieć, kto należy do grona uprawnionych osób oraz jak należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia uznaniowego lub emerytalno-rentowego dodatku zastępczego.

Informacje telefoniczne uzyskać można pod numerem + 49 (0) 30 187030 1324.


Do pobrania


Dalsze informacje o świadczeniu humanitarnym PDF / 194 KBInformacja o prawach do niemieckich świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych zatrudnionych w getcie PDF / 54 KB

Tablice wyjazdowe


Jeśli pojazd jest wciąż zarejestrowany w Niemczech, można pojechać do Polski na jego tablicach. Konieczne będzie wówczas odesłanie byłemu właścicielowi tablic i dokumentów, aby auto wyrejestrował a następnie przysłał dokumenty nabywcy do Polski. Wygodniej jest kupić w Niemczech tablice z żółtym lub czerwonym paskiem. W przypadku rejestracji w Polsce bez zmiany właściciela pojazdu, należy wymeldować pojazd z Niemiec i wykupić tablice wyjazdowe.


Tłumaczenie dokumentów


Wszystkie obcojęzyczne dokumenty (Fahrzeugschein i Fahrzeugbrief lub Zulassungsbescheinigung Teil I i Teil II, ew. świadectwo homologacji) trzeba przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego. Jeśli auto zostało kupione od osoby prywatnej należy przedłożyć dwujęzyczną, polsko-niemiecką umowę (lub przetłumaczyć umowę sporządzoną w języku niemieckim).


Badanie techniczne


Z dniem 22 września 2009 r. pojazd sprowadzony z innego kraju członkowskiego UE lub krajów EFTA, nie musi przed pierwszą rejestracją w Polsce przechodzić badania technicznego, o ile z dokumentów pojazdu wynika, że posiada on aktualne badania techniczne wykonane w kraju pochodzenia. Jeśli jednak termin ten będzie dla danego pojazdu dłuższy niż przewidują to polskie przepisy, to badanie techniczne przed pierwszą rejestracją odbywa się na Stacji Kontroli Pojazdów (SKP), koszt ok. 98 złoty.

Niezależnie od konieczności przedłożenia aktualnego badania technicznego, pojazdy sprowadzone z zagranicy mogą podlegać obowiązkowi wykonania DODATKOWEGO badania na SKP, mającego na celu ustalenie danych technicznych niezbędnych do rejestracji w Polsce, a nie zawartych w dokumentach pojazdu.


Akcyza


We właściwym Urzędzie Celnym w terminie 14 dni od przywiezienia samochodu trzeba zgłosić ten fakt, a należną akcyzę opłacić w ciągu miesiąca. Za samochody z silnikami o pojemności do 2 litrów stawka wynosi 3,1 proc. wartości auta, za większe - 18,6 proc.


Zwolnienie z VAT-u


W Urzędzie Skarbowym należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu z podatku VAT. Żeby otrzymać stosowny druk (VAT-25), trzeba wypełnić i złożyć wniosek VAT-24 i wpłacić 160 zł za jego wydanie. Podobnie jak akcyzę - można załatwić to przy pomocy pełnomocnika (nie jest wymagane upoważnienie potwierdzone notarialnie).


Opłata recyklingowa


Za każde sprowadzone do Polski auto, niezależnie od pojemności silnika, wieku czy normy czystości spalin pojazdu, trzeba wpłacić tzw. opłatę recyklingową w wys.500 zł, na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Rejestracja w kraju


Rejestracja samochodu odbywa się w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania w Polsce. Opłata za komplet tablic rejestracyjnych, naklejek legalizacyjnych, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu wynosi 256 zł.

Początkowo właściciel otrzymuje tzw. dowód miękki (pozwolenie czasowe) a po 30 dniach wydawany jest stały dowód rejestracyjny.


Ubezpieczenie


Najpóźniej w dniu rejestracji należy opłacić składkę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.


Obcokrajowcy / Potwierdzenie zameldowania


Obcokrajowiec zgłaszający swój samochód do rejestracji w Polsce, uprzednio zarejestrowany na niego za granicą, musi przedłożyć w wydziale komunikacji zaświadczenie o stałym lub czasowym zameldowaniu w Polsce, ewentualnie kartę pobytu oraz ważny dokument tożsamości.


Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej


Wszystkie dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne z posiadaną wiedzą i doświadczeniem Ambasady w chwili redagowania. Ambasada nie ręczy jednak za ich kompletność i poprawność.

Rejestracja urodzenia w Niemczech:


Każdy obywatel Niemiec urodzony poza granicami Republiki Federalnej Niemiec ma możliwość rejestracji swojego urodzenia w niemieckich księgach stanu cywilnego. Złożenie wniosku jest możliwe niezależnie od wieku osoby, której dotyczy i nie jest ograniczone żadnym terminem.

Właściwe ze względu na miejsce zamieszkania przedstawicielstwo Niemiec przyjmuje wniosek o rejestrację urodzenia (zgłoszenie urodzenia) i przekazuje go do właściwego urzędu stanu cywilnego w Niemczech, który dokonuje rejestracji w księdze urodzeń. Pisownia nazwisk udokumentowana przez urząd stanu cywilnego jest wiążąca dla niemieckiego obszaru prawnego.

Po dokonaniu rejestracji w niemieckich księgach stanu cywilnego, osoba której rejestracja dotyczy, wzgl. osoba, która może uwiarygodnić prawny interes w zarejestrowaniu urodzenia, może otrzymać akt urodzenia na niemieckim lub międzynarodowym formularzu lub też dokument stwierdzający pochodzenie.

Rejestracja urodzenia dziecka w niemieckich księgach stanu cywilnego może mieć również decydujący wpływ na to, czy dziecko posiada obywatelstwo niemieckie.  Dotyczy to dzieci urodzonych poza granicami Niemiec, jeżeli również ich rodzice urodzili się po 31.12.1999 roku za granicą, a ich miejsce zwykłego pobytu nie znajduje się w Niemczech. W tych przypadkach obowiązuje termin jednego roku na rejestrację urodzin dziecka w niemieckich księgach stanu cywilnego.


W celu zgłoszenia urodzenia dziecka prosimy o ustalenie terminu we właściwym przedstawicielstwie Niemiec.


Więcej szczegółów zawiera załączona


Wniosek znajdą Państwo


Proszę wypełnić wniosek przed zarezerwowanym terminem spotkania we właściwym przedstawicielstwie Niemiec.


Uznawanie zaświadczeń o dopuszczeniu pojazdów do ruchu w dokumentach nieprzepisanych na aktualnego właściciela.

Ambasada informuje, że z chwilą wprowadzenia w Niemczech w październiku 2005 r. nowych dokumentów pojazdów (zaświadczenie o dopuszczeniu do ruchu część I i część II - tj. Zulassungsbescheinigung Teil I / Teil II, wcześniej dowód rejestracyjny i dowód własności tj. Fahrzeugschein / Fahrzeugbrief) sprzedający i kupujący pojazdy są w równym stopniu zobowiązani prawnie do przepisywania dokumentów pojazdu bezpośrednio po zmianie jego właściciela.

Udokumentowanie zmiany własności pojazdu przez osobę niefigurującą w dokumentach nie jest możliwe tylko na podstawie nieoficjalnych umów kupna/sprzedaży.

Zanim nowy właściciel wywiezie pojazd do Polski, musi przepisać go jeszcze w Niemczech na swoje nazwisko lub na wywozowe numery rejestracyjne.

Niemieckie przedstawicielstwa zagraniczne w Polsce nie mogą, niestety, zaradzić zaniedbaniu tej procedury.

Nowi właściciele muszą zatem osobiście względnie za pośrednictwem upoważnionej do tego osoby dopełnić formalności przerejestrowania pojazdu w Niemczech.

Potwierdzenie ostatecznego wymeldowania pojazdu w dowodzie własności/dowodzie rejestracyjnym jest możliwe po przedłożeniu oficjalnej umowy kupna pojazdu.


Do pobraniaWzór zaświadczenia o dopuszczeniu pojazdu do ruchu - część I (Fahrzeugschein) PDF / 311 KBWzór zaświadczenia o dopuszczeniu pojazdu do ruchu - część II (Fahrzeugbrief) PDF / 364 KBNowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym z dn. 23.06.2009r. PDF / 16 KB

Konieczność pośredniczenia przedstawicielstw Niemiec za granicą w sprawach spadkowych zachodzi zazwyczaj jedynie wówczas, gdy spadek znajduje się w Niemczech – niezależnie od narodowości spadkodawcy.

W przypadku spraw spadkowych w Polsce należy zwrócić się do notariusza w Polsce.

Przedstawicielstwa Niemiec za granicą nie mogą udzielać informacji na temat prawa podatkowego w związku ze spadkiem. Radzimy zwrócić się do specjalizującego się w sprawach spadkowych adwokata, doradcy podatkowego lub urzędu skarbowego.

Złożenie wniosku o niemieckie stwierdzenie nabycia spadku oraz wystawienie takiego stwierdzenia:

W Niemczech w sprawach spadkowych przed przepisaniem wzgl. wypłaceniem majątku spadkobierca musi najpierw przedłożyć stwierdzenie nabycia spadku w celu udokumentowania statusu spadkobiercy. O wystawienie stwierdzenia nabycia spadku występuje się z formalnym wnioskiem do sądu spadkowego (Amtsgericht ̶ Sąd Rejonowy). Kwestionariusz do przygotowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, który znajduje się poniżej, może przyjąć i poświadczyć Ambasada (w przypadku województw: mazowieckie, podlaskie, łódzkie, lubelskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i zachodnio-pomorskie) lub Konsulat Generalny we Wrocławiu (w przypadku województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie, lubuskie, wielkopolskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie), jeżeli zwyczajowe miejsce pobytu spadkobiercy znajduje się w jednym z podanych wyżej okręgów konsularnych. Za poświadczenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku pobierana jest opłata. Wysokość tej opłaty zależna jest od wartości spadku. Prosi się o niezgłaszanie się w Ambasadzie wzgl. Konsulacie Generalnym bez uprzedniego uzgodnienia terminu, ponieważ przygotowanie poświadczenia wymaga sporo czasu, a poza tym w wielu przypadkach pojawiają się pytania wymagające wyjaśnienia. W ramach przygotowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku prosimy najpierw o przesłanie wypełnionego starannie i kompletnie kwestionariusza do przygotowania wniosku o stwierdzenie nabycia spadku.

Do pobraniaInformacje ogólne PDF / 266 KBWażne zmiany w prawie spadkowym od 2015r.Kwestionariusz PDF / 85 KB

Komisja Budżetowa Niemieckiego Bundestagu zatwierdziła 6 lipca 2016 roku wytyczną w sprawie świadczenia uznaniowego dla byłych niemieckich robotników przymusowych (tzw. ADZ-Anerkennungsrichtlinie). Zgodnie z nią byli robotnicy przymusowi mają otrzymać za swoją pracę symboliczną rekompensatę finansową w wysokości 2500 €. Szczegóły dotyczące warunków przyznawania tego świadczenia reguluje wytyczna (ADZ-Anerkennungsrichtlinie), której treść po opublikowaniu w Monitorze Federalnym jest dostępna także online na stronie:

www.bva.bund

ADZ-Anerkennungsrichtlinie wchodzi w życie 1 sierpnia 2016 roku. Realizacja wytycznej leży w gestii Federalnego Urzędu Administracyjnego. Formularze wniosków wraz ze wskazówkami objaśniającymi – także w języku angielskim, polskim, rumuńskim i rosyjskim – można pobierać od dnia 1 sierpnia 2016 roku ze strony internetowej Federalnego Urzędu Administracyjnego:

www.bva.bund.de

Na tej stronie znajdują się także dalsze szczegóły.

Uznania wymagają polskie orzeczenia o rozwodzie gdy postępowanie zostało wszczęte przed 01.05.2004. Uznanie następuje na wniosek. Dopiero po wydaniu pozytywnej decyzji polskie orzeczenie staje się również ważne na obszarze działania prawa niemieckiego.

Do pobrania


Uznanie polskich orzeczeń w sprawach małżeńskich PDF / 255 KB


Wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia w sprawie małżeńskiej PDF / 44 KB

Obowiązek posiadania wizy został całkowicie zniesiony w stosunku do obywateli polskich. Do Niemiec można wjechać legitymując się dowodem osobistym (nowy wzór w formie karty) lub paszportem. Dzieci muszą posiadać własny paszport lub dowód osobisty. Inne dowody tożsamości (np. legitymacja szkolna) nie upoważniają do przekraczania granicy. Osoby niepełnoletnie, które podróżują z osobami innymi niż uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej, powinny posiadać przy sobie notarialnie uwierzytelnione i przetłumaczone na język niemiecki oświadczenie o zgodzie osób uprawnionych do sprawowania władzy rodzicielskiej, w przeciwnym wypadku mogą nie zostać wpuszczone do Niemiec.

Zezwolenie na pobyt (Aufenthaltsgenehmigung-EG) wymagane jest jedynie wtedy, gdy jego czas przekracza 90 dni na półrocze. Wniosek o wydanie takiego zezwolenia można złożyć w Urzędzie ds. Cudzoziemców, właściwym dla miejsca pobytu w Niemczech. Proszę pamiętać, że wniosków o wydanie zezwoleń na pobyt nie składa się już w ambasadzie.

W przypadku niezadowalającej decyzji niemieckiego Urzędu ds. Cudzoziemców, pomocy ewentualnie udzielić mogą właściwe dla miejsca pobytu w Niemczech placówki polskie (ambasada lub konsulaty generalne).

Adresy znajdą Państwo na stronie internetowej Ambasady Polskiej w Berlinie.


Strefy ochrony środowiska


Niektóre miasta w Niemczech wprowadziły obowiązek posiadania plakietek uprawniających do wjazdu do tzw. stref ochrony środowiska. Obowiązek ten dotyczy także pojazdów zarejestrowanych za granicą.

Informacja dotycząca zastrzeżeń odnośnie wjazdu do Niemiec/zakazu wjazdu/decyzji o wydaleniu z Niemiec

Wraz z przystąpieniem Polski do UE (1 maja 2004 r.) wpisy dotyczące obywateli polskich figurujące w Centralnym Rejestrze Cudzoziemców zostały zasadniczo anulowane.

Spośród nich zostały i są wyjęte te wpisy, które dokonane zostały w związku z popełnieniem ciężkich przypadków naruszenia prawa. Te wpisy istnieją nadal.

Ze względu na ochronę danych informacji udzielić wolno jedynie tej osobie, której to zastrzeżenie dotyczy. W związku z tym w celu identyfikacji, do wystosowanego w tej sprawie zapytania należy załączyć uwierzytelnioną kopię paszportu, a podpis uwierzytelnić przez notariusza.

Uwierzytelniając podpis przez zagranicznego notariusza, dokument ten zawsze należy przetłumaczyć przez tłumacza przysięgłego na język niemiecki.

Uwierzytelnienia podpisu można także dokonać w ambasadzie lub innym przedstawicielstwie niemieckim w Polsce.

W przypadku uwierzytelnieniai w ambasadzie proszę o odpowiednie zarezerwowanie terminu w naszym systemie rezerwacji.

System rezerwacji terminu w Ambasadzie Niemiec w Warszawie


Decyzja dotycząca tego, kto ma dokonać uwierzytelnienia pozostaje w gestii strony zainteresowanej.

Osoby, które nie są pewne, czy ich wpis został usunięty, mogą złożyć wniosek o informację z Centralnego Rejestru Cudzoziemców załączonym formularzem.


Do pobrania


wniosek o informację z Centralnego Rejestru Cudzoziemców PDF / 17 KB

Przebywają Państwo za granicą i potrzebują zaświadczenia o niekaralności?

Wniosek o wystawienie zaświadczenia o niekaralności można złożyć pisemnie lub online w przypadku posiadania niemieckiego paszportu z włączoną elektroniczną funkcją identyfikacji.


Więcej informacji na temat zaświadczenia o niekaralności, a także wniosek znajdą Państwo w języku niemieckim na stronie Federalnego Urzędu Sprawiedliwości.


Przedstawicielstwa Niemiec w Polsce mogą odpłatnie uwierzytelnić podpis na wniosku przedłożonym przez wnioskodawcę. Po uwierzytelnieniu podpisu wniosek zwracany jest wnioskodawcy w celu dalszego przekazania go.

Do pobrania


Zaświadczenie o niekaralności – wniosek w języku niemieckim PDF / 100 KBZaświadczenie o niekaralności – wniosek w języku angielskim PDF / 313 KB

patrz „Zawarcie związku małżeńskiego i związku partnerskiego”

Na stronie Urzędu Stanu Cywilnego I w Berlinie znajdą Państwo informacje w języku niemieckim na następujące tematy: zawarcie związku małżeńskiego w kraju i za granicą, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą, nazwisko noszone po zawarciu związku małżeńskiego, rejestracja aktu małżeństwa, uznanie wydanych za granicą wyroków rozwodowych, związki partnerskie.

Odpowiedź na pytania związane z wystawieniem aktu zgonu, przewiezieniem zwłok lub urny z prochami do Niemiec oraz możliwości rejestracji zagranicznego aktu zgonu w Niemczech znajdą Państwo w załączonej informacji.


Do pobrania

 
Zgony i przewóz zwłok z Polski do Niemiec PDF / 301 KB

Chcą Państwo zabrać w podróż zwierzę? Tutaj znajdą Państwo informacje wraz z linkami do Federalnego Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa oraz Federalnego Urzędu Ochrony Przyrody.

Wróć do góry strony