Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Informacja dotycząca poświadczeń

Przypadki, w których wymagane jest zazwyczaj poświadczenie podpisu:

Zasadniczo pełnomocnictwo może zostać udzielone ustnie. Ponadto pełnomocnictwo nie wymaga formy czynności prawnej, której dotyczy. W odniesieniu do określonych pełnomocnictw ustawodawca ustanowił jednak szczególne przepisy dotyczące jego formy, jak np. forma pisemna. W niektórych przypadkach istnieje ponadto wymóg poświadczenia podpisu (np. w przypadku odrzucenia spadku przez upoważnionego przedstawiciela, zgłoszenia do Rejestru Handlowego) czy też sporządzenia dokumentu urzędowego (np. w przypadku udzielenia nieodwołalnego pełnomocnictwa). W razie wątpliwości można zasięgnąć odpowiedniej porady we właściwym Przedstawicielstwie Niemiec w Polsce.

Patrz również informacje na ten temat na stronie internetowej Ambasady pod hasłem „Informacje prawne A-Z“ - „Zaświadczenie o niekaralności“ (znajdują się tam również linki do odpowiednich wniosków w językach niemieckim, angielskim i francuskim).

Patrz wspólna Informacja Przedstawicielstw Niemiec w Polsce dotycząca odrzucenia spadku oraz Wniosek na stronie internetowej Ambasady pod hasłem „Informacje prawne A-Z” „Odrzucenie spadku“ .

Oświadczenie, na podstawie którego osoba, w imieniu której działa jej przedstawiciel w Niemczech, wyraża wstecznie w swoim imieniu zgodę na podpisaną już, lecz nieskuteczną jeszcze czasowo umowę. Umożliwia to w przypadku miejsca zamieszkania lub stałego pobytu za granicą, np. zawarcie umowy kupna nieruchomości w Niemczech bez osobistego stawienia się kupującego i konieczności ewentualnej długiej i kosztownej podroży do miejsca zawarcia transakcji dotyczącej działki.

Umowa przygotowana przez notariusza w Niemczech w celu sporządzenia dokumentu urzędowego w sprawie transakcji dotyczącej działki podpisana zostaje przez stronę umowy w Niemczech i zwyczajowo przez asystenta notariusza, a poza tym przez każdą osobę zaufania nieobecnej strony umowy będącą przedstawicielem bez pełnomocnictwa. Następnie przebywająca za granicą strona umowy otrzymuje umowę kupna do wiadomości, sprawdzenia i wyrażenia zgody. Dopiero po wyrażeniu zgody umowa dotycząca nieruchomości staje się prawnie skuteczna. Procedura ta nie wiąże się dla uczestniczących w niej stron umowy z żadnym ryzykiem, ponieważ umowa dopiero po wyrażeniu zgody nabiera mocy prawnej.

Przedstawicielstwa Niemiec w Polsce są do Państwa dyspozycji w razie konieczności dokonania konsularnego publicznego poświadczenia zgłoszenia wniosku o wpis do rejestru w postaci papierowej. Ustawa o elektronicznym Rejestrze Handlowym i Rejestrze Spółdzielni (EHUG), jak również Rejestrze Przedsiębiorstw przewiduje jednak, że Rejestr Handlowy prowadzony jest w formie elektronicznej, w związku z czym wnioski o wpis do rejestru należy składać drogą elektroniczną. Dlatego po dokonaniu poświadczenia w Przedstawicielstwie Niemiec za granicą zgłoszenie należy wysłać do wybranego notariusza w celu sporządzenia wymaganych poświadczonych elektronicznie odpisów oraz przesłania w formie elektronicznej do sądu rejestrowego. Osobiste stawienie się wnioskodawcy u notariusza nie jest przy tym konieczne. Koszty za udział notariusza mieszczą się w rozsądnych granicach i wynoszą aktualnie 0,50 euro za stronę przy minimalnej opłacie w wysokości 10 euro. Odpowiednich notariuszy znaleźć można za pośrednictwem strony internetowej zawierającej informacje o notariuszach lub za pośrednictwem izb notarialnych poszczególnych landów.

Weryfikacji tożsamości według ustawy o praniu pieniędzy, np. w ramach otwierania konta nie można zasadniczo dokonać przed urzędnikiem konsularnym, lecz wyłącznie w oddziale zagranicznym konkretnego banku, a w krajach członkowskich Unii Europejskiej u adwokatów, notariuszy oraz w innych bankach.

Wyjątki dotyczą:

i. otwarcia zablokowanego rachunku bankowego w ramach składania wniosku wizowego.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji o tej procedurze należy przed ustaleniem terminu pobrać odpowiedni informator Ambasady Niemiec w Warszawie.

ii. zakończenia spłaty pożyczki studenckiej w banku KfW. W tym przypadku prosimy o uzgodnienie terminu we właściwym Przedstawicielstwie Niemiec w Polsce w celu poświadczenia podpisu. Na termin proszę przyjść z wypełnionym i podpisanym wnioskiem, kopią swojego paszportu oraz ważnym dokumentem tożsamości. Wniosek należy podpisać w obecności urzędnika konsularnego. Należna opłata za poświadczenie podpisu oraz kopii paszportu wynosi 20,- euro.

Wróć do góry strony