Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Rejestracja urodzenia

Wniosek o wydanie niemieckiego aktu urodzenia dziecka / Późniejsze poświadczenie urodzenia za granicą / Zgłoszenie urodzenia

Foto eines lachenden Babys
Foto eines lachenden Babys© www.colourbox.com

Każdy obywatel Niemiec urodzony poza granicami Republiki Federalnej Niemiec ma możliwość rejestracji swojego urodzenia w niemieckich księgach stanu cywilnego. Złożenie wniosku jest możliwe niezależnie od wieku osoby, której dotyczy i nie jest ograniczone żadnym terminem.

Właściwe miejscowo przedstawicielstwo zagraniczne Niemiec przyjmuje wniosek o rejestrację urodzenia (zgłoszenie urodzenia) i przekazuje go do właściwego urzędu stanu cywilnego w Niemczech, który dokonuje rejestracji w księdze urodzeń. Pisownia nazwisk udokumentowana przez urząd stanu cywilnego jest wiążąca dla niemieckiego obszaru prawnego.

Po dokonaniu rejestracji w niemieckich księgach stanu cywilnego, osoba, której rejestracja dotyczy, wzgl. osoba, która może uwiarygodnić prawny interes w zarejestrowaniu urodzenia, może otrzymać akt urodzenia na niemieckim lub międzynarodowym formularzu lub też dokument stwierdzający pochodzenie.

Rejestracja urodzenia dziecka w niemieckich księgach stanu cywilnego może mieć również decydujący wpływ na to, czy dziecko posiada obywatelstwo niemieckie.  Dotyczy to dzieci urodzonych poza granicami Niemiec, jeżeli również ich rodzice urodzili się po 31.12.1999 roku za granicą, a ich miejsce zwykłego pobytu nie znajduje się w Niemczech. W tych przypadkach obowiązuje termin jednego roku na rejestrację urodzin dziecka w niemieckich księgach stanu cywilnego.

Dalsze informacje znajdziecie Państwo poniżej:

FAQ

Jeżeli obywatel niemiecki urodził się za granicą, to może na podstawie §36 Ustawy o Stanie Cywilnym złożyć wniosek o rejestrację urodzenia w niemieckim rejestrze urodzeń i otrzymać niemiecki lub wielojęzyczny akt urodzenia. Nie jest to obowiązkowe. Akty urodzenia wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami za granicą są zasadniczo w Niemczech uznawane.

Rejestracja w niemieckim rejestrze urodzeń może jednak być korzystna. W takim wypadku można w każdej chwili otrzymać z urzędu stanu cywilnego niemiecki akt urodzenia. Rejestracja urodzenia jest również możliwa dla osób dorosłych i jest dokonywana przez niemiecki urząd stanu cywilnego.

Jeżeli pełnoletnie dziecko względnie wnioskodawca lub nieletnie dziecko i jego rodzice nie mieszkają i nie mieszkali w kraju to właściwym urzędem jest Urząd Stanu Cywilnego I w Berlinie lub urząd stanu cywilnego w ostatnim miejscu zamieszkania jednego z wnioskodawców.

Pisownia nazwiska w niemieckim akcie stanu cywilnego jest zobowiązująca na terenie działania prawa niemieckiego (również do wydania paszportu).

UWAGA!

Rejestracja urodzenia może być decydująca dla obywatelstwa dziecka!
Niemcy, którzy urodzili się w dniu 01.01.2000 lub po tej dacie za granicą i tam na stałe mieszkają przekazują obywatelstwo dzieciom tylko wtedy, jeżeli złożą w przeciągu roku po urodzeniu dziecka we właściwym niemieckim przedstawicielstwie zagranicznym wniosek o rejestrację urodzenia dziecka w niemieckiej księdze stanu cywilnego (§ 4 ust. 4 Ustawy o obywatelstwie – StAG). Inne uregulowania obowiązują jedynie w przypadku gdyby dzieci zostały bezpaństwowcem lub gdyby urodziły się w Niemczech.

Posiadające władzę rodzicielską i niemieckie obywatelstwo jedno z rodziców małoletniego względnie osoba dorosła może złożyć wniosek o rejestrację urodzenia w Niemczech we właściwym przedstawicielstwie zagranicznym.

Jeżeli dziecko nie posiada na obszarze działania prawa niemieckiego nazwiska rodowego lub nazwisko rodowe ma zostać zmienione, to konieczne jest złożenia oświadczenia o wyborze nazwiska, przy którym wymagana jest obecność obojga rodziców. Ma to miejsce na przykład wtedy, jeżeli rodzice będący w związku małżeńskim noszą różne nazwiska lub nazwisko dwuczłonowe zgodnie z prawem polskim lub jeżeli dziecko rodziców niepozostających w związku małżeńskim ma nosić nazwisko ojca.

 • Imię dziecka
  W prawie niemieckim jest możliwe noszenie więcej niż dwóch imion.
  W przypadku imion jest możliwa ich niemiecka forma, jeżeli odmówił tego polski urząd stanu cywilnego. Urząd stanu cywilnego rozpatruje w każdym przypadku oddzielnie czy można postąpić zgodnie z życzeniem wnioskodawcy.
 • Nazwy miejscowości
  Nazwy miejscowości są zapisywane w języku niemieckim, jeżeli  istnieją niemieckie ogólnie używane nazwy tych miejscowości. Na życzenie może być zapisana w nawiasie polska nazwa miejscowości.
 • Osobiste poradnictwo
  W celu rozpatrzenia danego przypadku zaleca się zasięgniecie porady przed złożeniem wniosku o rejestrację urodzenia w szczególności odnośnie wymaganych dokumentów. W tym celu proszę przesłać przed złożeniem wniosku konieczne dokumenty (patrz wymagane dokumenty) zeskanowane jako załączniki do e-maila lub faksem do właściwego niemieckiego przedstawicielstwa zagranicznego. W celu do złożenia wniosku o rejestrację konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu.
Do złożenia wniosku potrzebne są z reguły następujące dokumenty w oryginale oraz kopie.
Oryginały zostaną zwrócone

 • akt urodzenia dziecka
 • akty urodzenia rodziców
 • jeżeli rodzice są małżeństwem: akt małżeństwa rodziców
 • w przypadku rozwiązania wcześniejszych małżeństw: akt małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu
  w przypadku rozwodu: Jeżeli matka jest (również) obywatelką niemiecką i rozwód miał miejsce przed 01.05.2004 wymagane jest uznanie rozwodu na obszarze działania prawa niemieckiego lub w przypadku rozwodu po 01.05.2004 zaświadczenie według art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003.
 • niemieckie i polskie dokumenty tożsamości (paszport, dowód osobisty)
 • ewentualny dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa
 • ewentualne potwierdzenie wymeldowania z ostatniego miejsca zamieszkania w Niemczech

Proszę przedłożyć wszystkie niemieckie akty urodzenia i małżeństwa (ewentualnie księgi rodziny).

W przypadku nieposiadania niemieckich akt stanu cywilnego należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • Osoby posiadające niemieckie i polskie obywatelstwo: odpis zupełny polskiego aktu urodzenia. Jeżeli odpis zupełny nie zawiera przypisów to proszę przedłożyć dodatkowo odpis skrócony wielojęzyczny. Jeżeli odpis zupełny zawiera przypisy to należy przedłożyć dodatkowo tłumaczenie.
 • Obywatele polscy: odpis skrócony wielojęzyczny aktu urodzenia
  W przypadku urodzin lub zawarcia związku małżeńskiego poza Polską: akt stanu cywilnego w oryginale oraz tłumaczenie. Oryginały akt stanu cywilnego w języku angielskim lub wielojęzyczne zgodnie z Porozumieniem CIEC z niektórych państw europejskich z reguły nie muszą być tłumaczone.

W pojedynczych przypadkach może być wymagane przedłożenie dodatkowych dokumentów, np. potwierdzenia uznania ojcostwa, stwierdzenia lub zaprzeczenia ojcostwa, orzeczenia o adopcji, dokumentów przodków.

Pobieranie opłat przez przedstawicielstwo dyplomatyczne

W przedstawicielstwie dyplomatycznym zostają pobrane opłaty za poświadczenie podpisu na wniosku o rejestrację urodzenia i za potwierdzenie kserokopii. Opłata za poświadczenie podpisu na wniosku przez niemieckie przedstawicielstwo dyplomatyczne wynosi 56,43 €. Jeżeli do złożenia wniosku wymagane jest oświadczenie o wyborze nazwiska, opłata wynosi 79,57 €. Opłaty za potwierdzenie kserokopii są zależne od przedstawicielstwa i wynoszą odpowiednio Należności te są płatne gotówką w PLN według aktualnego kursu obowiązującego w danym dniu w kasie przedstawicielstwa dyplomatycznego lub kartą kredytową jak również kartą debetową Visacard/ Mastercard. Karty muszą być dopuszczone do użycia w płatnościach zagranicznych. Uiszczanie opłat kartami innych oferentów nie jest możliwe.

Pobieranie opłat przez właściwy urząd stanu cywilnego

Opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o rejestrację urodzenia oraz wydanie aktu pobiera też właściwy urząd stanu cywilnego w Niemczech. Jeżeli ani dziecko ani rodzice nigdy nie mieszkali w Niemczech, to właściwy jest Urząd Stanu Cywilnego I w Berlinie. W innym przypadku właściwy jest urząd stanu cywilnego w miejscu zamieszkania lub w ostatnim miejscu zamieszkania osoby, której akt urodzenia ma zostać sporządzony lub osoby składającej wniosek. Urząd Stanu Cywilnego I w Berlinie pobiera opłaty za wpis do rejestru w wysokości 80,- € względnie 160,- € w przypadku uwzględnienia zagranicznego prawa.

Akt urodzenia można zamówić w Urzędzie Stanu Cywilego I w formacie DIN A4 w języku niemieckim lub jako akt międzynarodowy (Formuła A) zgodnie z 16. CIEC-porozumieniem, lub w formie księgi (format DIN A5 z czerwoną obwódką i przedziurkowany). Opłata za wystawienie aktu urodzenia wynosi dodatkowo 12,-€, a za każdy kolejny równocześnie wystawiany akt 6,-€. Opłaty te należy uiścić po otrzymaniu wezwania do dokonania przelewu na niemieckie konto bankowe Urzędu Stanu Cywilnego I. Wysokość opłaty pobieranej przez inne urzędy stanu cywilnego może się różnić.

Czas opracowywania wynosi obecnie w Urzędzie Stanu Cywilnego I w Berlinie 3 – 4 lata.
Jeżeli muszą być zachowane terminy (np. § 4 ust. 4 Ustawy o obywatelstwie) wystarczające jest złożenie wniosku we właściwym przedstawicielstwie zagranicznym. Czas rozpatrywania wniosków w innych urzędach stanu cywilnego jest różny w zależności od obciążenia pracą.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przed wizytą we właściwym przedstawicielstwie dyplomatycznym. Jeśli podczas wypełniania formularza coś jest dla Państwa niejasne, prosimy o pozostawienie tych pól pustych. Chętnie udzielimy Państwu informacji na ten temat podczas wizyty. Formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.

 

Proszę umówić się na spotkanie w celu złożenia zgłoszenia urodzenia we właściwym przedstawicielstwie dyplomatycznym.

Informacje zgodnie z art. 13 niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DS-GVO).

Wróć do góry strony