Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wiza dla pracowników wykwalifikowanych poszukujących miejsca pracy

Artykuł

Informacje podstawowe

 • Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też żadnych informacji na temat składania wniosków wizowych.
 • Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować termin za pośrednictwem naszego internetowego systemu rezerwacji terminów wizyt. Proszę mieć na uwadze, że czas rozpatrywania wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.
 • Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale wraz z jedną kopią. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.
 • Za rozpatrzenie wniosku o wizę pobierana jest opłata w wysokości ok. 400 złotych (równowartość 75 euro w zależności od aktualnego kursu walutowego). Opłatę należy uiścić gotówką w złotych przy składaniu wniosku. Jest to opłata manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy lub wycofania wniosku o wizę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 • Wiza ta umożliwia pracownikom wykwalifikowanym z państw trzecich posiadającym wykształcenie wyższe lub zawodowe przyjazd do Niemiec na okres maksymalnie 6 miesięcy w celu poszukiwania miejsca pracy odpowiedniego do ich kwalifikacji.

 • Informacje na temat migracji pracowników wykwalifikowanych znajdują się na specjalnym portalu informacyjnym: Make-it-in-Germany.
 • Jeśli w okresie ważności wizy podpiszą Państwo w Niemczech umowę o pracę, mogą Państwo złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt i pracę bezpośrednio we właściwym miejscowo urzędzie ds. cudzoziemców. Do przeprowadzenia procedury wizowej wyjazd z Niemiec nie jest już wówczas konieczny.

Informacje ogólne

Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły co najmniej dwa (2) tygodnie, jednak w pojedynczych przypadkach może się przedłużyć do kilku miesięcy. Po podjęciu decyzji Ambasada zawiadomi o tym niezwłocznie wnioskodawcę/wnioskodawczynię. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu, stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one ogólne rozpatrywanie wniosków wizowych.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie wizy, zanim wiza zostanie wydana, należy przedłożyć ważny dowód posiadania ubezpieczenia podróżnego na okres ważności wizy. Proszę pamiętać, że wizę trzeba odebrać osobiście.

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia wniosku wizowego.

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

Poniższa lista pomoże Państwu sprawdzić, czy wniosek jest kompletny. Wszystkie wymienione tu dokumenty należy przedłożyć w wymaganej formie i kolejności.

Lista kontrolna

 • jeden (1) formularz wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (Aufenthaltsgesetz), dokładnie wypełniony i podpisany
 • jedno (1) aktualne biometryczne zdjęcie paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcowe)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • jedna (1) kopia strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawczyni/wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce zwykłego i legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza/karta pobytu), ważny od co najmniej 3 miesięcy, z jedną (1) kopią
  W pojedynczych przypadkach konieczne może być przedłożenie kolejnych dokumentów potwierdzających miejsce zwykłego pobytu (np. wyciągi z konta, rozliczenia z ZUS, umowy najmu, etc.)
 • zaświadczenie o ostatnim zameldowaniu w Polsce, z jedną (1) kopią
 • życiorys w formie tabelarycznej zawierający informacje na temat przebiegu kariery zawodowej wraz z dokumentem potwierdzającym uzyskanie wymaganego wykształcenia wyższego (dyplom, zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych) lub potwierdzającym kwalifikacje zawodowe (ukończoną naukę zawodu z odpowiednią decyzją o uznaniu przez właściwy niemiecki organ), jak również dokument potwierdzający uznanie kwalifikacji w Niemczech, z jedną (1) kopią

  W przypadku posiadania wykształcenia wyższego: podstawowym warunkiem złożenia wniosku o wizę w celu poszukiwania miejsca pracy jest uznanie zagranicznego dokumentu potwierdzającego uzyskanie wykształcenia wyższego. Uznawalność zagranicznych dokumentów potwierdzających uzyskanie wykształcenia wyższego można sprawdzić na następującej stronie internetowej: ANABIN

  Więcej informacji znajdą Państwo w odrębnym informatorze dotyczącym dokumentów potwierdzających porównywalność danego zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych.

  Proszę mieć na uwadze, że ew. może zaistnieć konieczność przeprowadzenia procedury uznania dyplomu.

  W przypadku posiadania wykształcenia innego niż wyższe: podstawowym warunkiem złożenia wniosku o wizę w celu poszukiwania pracy jest uznanie zagranicznego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wymagana procedura w sprawie uznania kwalifikacji musi zostać zakończona PRZED złożeniem wniosku wizowego. Składając wniosek wizowy, należy przedłożyć odpowiednią decyzję o uznaniu dyplomu. Dostarczanie dokumentów w późniejszym terminie nie jest zasadniczo możliwe.

  Dalsze informacje na temat uznawania zagranicznych dyplomów lub świadectw znajdą Państwo na stronie internetowej (w języku niemieckim): Anerkennung-in-Deutschland.de.

 • W przypadku posiadania wykształcenia innego niż wyższe: dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego przynajmniej na poziomie B1, z jedną (1) kopią
 • list motywacyjny zawierający informacje o planach w związku z poszukiwanym miejscem pracy (branża, region, planowane miejsce pobytu / zamieszkania etc.) w języku niemieckim lub angielskim
 • inne dokumenty poświadczające przygotowania do poszukiwania miejsca pracy (np. zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne), jeśli są już dostępne, z jedną (1) kopią
 • dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów pobytu, z jedną (1) kopią. Może on mieć formę:

  - formalnego oświadczenia na piśmie osoby trzeciej o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów (Verpflichtungserklärung) – w myśl §§ 66-68 Ustawy o pobycie (Aufenthaltsgesetz) (urzędy ds. cudzoziemców i urzędy meldunkowe w Niemczech udostępniają odpowiednie formularze)
  lub
  - można dokonać wpłaty na konto w niemieckim banku w formie zablokowanego rachunku bankowego (Sperrkonto) w wysokości co najmniej 6162 euro z miesięczną dostępną kwotą maksymalną wynoszącą 1027 euro.

  Dalsze informacje o zakładaniu zablokowanego rachunku bankowego w Niemczech oraz usługodawcach oferujących odpowiednie zablokowane rachunki bankowe dostępne są na naszej stronie internetowej (w języku niemieckim lub angielskim).

Wróć do góry strony