Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ważne informacje dotyczące wjazdu do Niemiec

27.05.2022 - Artykuł

Informacja dla osób z Ukrainy potrzebujących ochrony

W związku z wojną w Ukrainie tymczasową ochronę w Niemczech wstępnie na okres dwóch lat mogą otrzymać następujące osoby:

1. Obywatele Ukrainy, którzy zamieszkiwali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 roku oraz członkowie ich najbliższej rodziny;

2. Bezpaństwowcy i obywatele państw trzecich innych niż Ukraina, objętych ochroną międzynarodową lub równoważną ochroną na szczeblu krajowym w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 roku oraz członkowie ich najbliższej rodziny;

3. Bezpaństwowcy i obywatele państw trzecich innych niż Ukraina, którzy mogą udowodnić, że przed 24 lutego 2022 roku przebywali w Ukrainie legalnie na podstawie ważnego bezterminowego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i którzy nie są w stanie bezpiecznie i na stałe powrócić do swojego kraju lub regionu pochodzenia;                                                                                             oraz

4. Obywatele państw trzecich spoza Ukrainy, jeśli są w stanie udowodnić, że w dniu 24 lutego 2022 roku przebywali w Ukrainie legalnie, a nie tylko na krótki pobyt czasowy oraz że nie mogą bezpiecznie i na stałe powrócić do swojego kraju lub regionu pochodzenia.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt w celu uzyskania ochrony czasowej można po wjeździe do Niemiec złożyć w urzędzie ds. cudzoziemców właściwym dla danego miejsca zamieszkania lub pobytu.

Wizy na wjazd do Niemiec

Osoby, które przebywały w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 roku, mogą obecnie wjeżdżać do Niemiec i przebywać w Niemczech bez wizy.

Obywatele Ukrainy posiadający paszport biometryczny mogą wjeżdżać do Niemiec bez wizy. Także obywatele Ukrainy nieposiadający paszportu biometrycznego mogą obecnie wjeżdżać do Niemiec i przebywać w Niemczech bez wizy. Dotyczy to także osób, które w dniu 24.02.2022 roku czasowo nie przebywały w Ukrainie, ale ich miejscem zamieszkania lub zwykłego pobytu była w tym dniu Ukraina. To samo odnosi się do uchodźców uznanych w Ukrainie w rozumieniu Konwencji Genewskiej dotyczącej statusu uchodźców oraz do osób, które są w Ukrainie objęte ochroną międzynarodową lub równoważną ochroną na szczeblu krajowym.

Także obywatele państw trzecich, którzy przebywali w Ukrainie w dniu 24 lutego 2022 roku, mogą obecnie wjeżdżać do Niemiec i przebywać w Niemczech bez wizy.

Ten przepis obowiązuje na razie do dnia 31.08.2022 roku.

Obywatelom państw trzecich, którzy przebywają w Ukrainie na podstawie ukraińskiego zezwolenia na pobyt, których członkowie rodzin posiadają obywatelstwo ukraińskie, ale którzy w dniu 24.02.2022 roku nie przebywali w Ukrainie, zaleca się indywidualny kontakt z Działem Wizowym”.

Dalsze pytania i odpowiedzi dotyczące wjazdu do Niemiec osób z Ukrainy znajdują się na stronie: https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de

Wróć do góry strony