Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Covid-19: Aktualne informacje i ograniczenia

03.07.2020 - Artykuł

Ważna informacja

Aktualności

Rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 prowadzi w dalszym ciągu do ograniczeń w międzynarodowym ruchu lotniczym i pasażerskim oraz do ograniczeń w życiu publicznym.

Z dniem 13.06.2020 r. podróże turystyczne z Niemiec do Polski są znów możliwe.


Sytuacja epidemiczna

Zgodnie z opublikowanymi danymi Polska jest mniej dotknięta wirusem COVID-19. W ujęciu regionalnym najpoważniejsze były jak dotąd przede wszystkim ogniska zachorowań w kopalniach w województwie śląskim. Aktualne i szczegółowe dane o liczbie przypadków znajdą Państwo na stronie European Centre for Disease Prevention and Control (EDCD).


Wjazd

Od 13.06.2020 r. znów możliwy jest swobodny wjazd bez ograniczeń do Polski z Niemiec, Czech, Litwy i Słowacji. Kontrole graniczne prowadzone są jeszcze tylko na granicy z Ukrainą, Rosją i Białorusią. Od 3.07.2020 r. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatele Szwajcarii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii i Islandii oraz ich małżonkowie i dzieci są zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny przy wjeździe do Polski. Nie jest wymagany negatywny wynik testu na obecność Covid-19.


Przejazd

Tranzyt przez Polskę jest dozwolony dla następujących osób, jeśli wjeżdżają one z terytorium Ukrainy, Rosji lub Białorusi i celem ich tranzytu jest podróż do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu:

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci.

To samo dotyczy cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii oraz ich małżonków i dzieci.

Nie ma obowiązku odbycia kwarantanny. Listę obecnie otwartych przejść granicznych znajdą Państwo tutaj.


Możliwości podróży

Od dnia 13 czerwca 2020 r. możliwe są międzynarodowe połączenia kolejowe w ruchu pasażerskim przy przekraczaniu granicy wewnętrznej z Polską. Od dnia 3 lipca 2020 r. dozwolone są międzynarodowe połączenia lotnicze z i od państw EFTA, Szwajcarii lub państw członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Szwecji i Portugalii oraz Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Albanii, Korei Południowej i Ukrainy. W odniesieniu do pozostałych połączeń lotniczych obowiązuje zakaz lotów do dnia 14 lipca 2020 r. Korzystanie z krajowych połączeń lotniczych, kolejowych i autokarowych możliwe jest w ograniczonym zakresie.

W celu uzyskania informacji na temat połączeń kolejowych i lotniczych proszę skontaktować się z polskimi przewoźnikami kolejowymi i lotniczymi.


Ograniczenia w kraju

Na terytorium Polski istnieją ograniczenia w życiu publicznym. Dokładne wytyczne znajdą Państwo na stronie internetowej polskiego rządu. Infolinia polskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku polskim i angielskim) jest dostępna pod numerem telefonu 800 190 590.

Najważniejsze ograniczenia:

 • Limit pasażerów w środkach publicznego transportu zbiorowego wynosi połowę dostępnych miejsc siedzących i stojących (pozostałe 50% miejsc musi pozostać wolnych) lub 100% wszystkich miejsc siedzących.
 • Dopuszcza się organizowanie zgromadzeń i koncertów na świeżym powietrzu z udziałem maksymalnie 150 osób z zachowaniem wymaganej odległości.
 • Górna granica osób mogących jednocześnie przebywać na terenie obiektu sportowego, podczas imprez i zajęć sportowych.
 • Ograniczenia w obszarze kultury (dopuszcza się funkcjonowanie kin plenerowych, w tym samochodowych; zajęcia w instytucjach kultury; wznowienie prób itp.).
 • Placówki opieki nad dziećmi, szkoły i uniwersytety mogą stopniowo wznowić swoją działalność, decyzja w tej kwestii pozostaje w gestii danej instytucji. Dla studentów ostatnich roczników studiów w szkołach wyższych i na uniwersytetach mogą być prowadzone zajęcia dydaktyczne lub zajęcia, których nie można przeprowadzić na odległość. Dotyczy to m.in. doktorantów, jak również zajęć w laboratoriach oraz zajęć z symulacji medycznej.
 • Zwłoki można przetransportować do i z Polski, jeśli dysponuje się zezwoleniem wystawionym przez Głównego Inspektora Sanitarnego / wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
 • Dyskoteki i kluby w dalszym ciągu pozostają zamknięte.
 • Można organizować wesela z udziałem do 150 osób.

Proszę także zwracać uwagę na lokalne ostrzeżenia i informacje w polskich mediach.


Zasady higieny

 • Obowiązek noszenia maseczek: nakaz zakrywania ust i nosa obowiązuje w sklepach, w środkach publicznego transportu zbiorowego, w kościołach, w budynkach użyteczności publicznej, w kinach, w teatrach, w salach koncertowych, w instytucjach kultury itp. W sytuacjach, kiedy nie można zachować odległości 2 m, w dalszym ciągu trzeba nosić maseczki. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do lat 4, osoby poruszające się samochodem w pojedynkę lub w towarzystwie osób, z którymi wspólnie zamieszkują lub gospodarują, osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą nosić maseczki, osoby wykonujące zawody nie wymagające kontaktu z klientem, kierowcy zawodowi, jeśli pojazd, który prowadzą jest wyposażony w przegrodę uniemożliwiającą bezpośredni kontakt z pasażerami. W przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości istnieje obowiązek zdjęcia maseczki. Szczegóły w języku angielskim odnośnie do obowiązku noszenia maseczek znajdą Państwo tutaj.
 • Minimalna odległość między osobami w miejscach publicznych wynosi 2 m. Wyłączeni z tego obowiązku są opiekunowie osób wymagających opieki oraz małych dzieci.
 • Restauracje, bary, kawiarnie itp. przyjmują klientów zarówno wewnątrz lokali, jak i na zewnątrz z zachowaniem zasad higieny i odpowiedniej odległości (maskę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca przy stoliku).
 • Centra handlowe i sklepy mogą być otwarte z zachowaniem zasad odległości i zasad higieny.
 • Do sklepu, do banku i na teren stacji paliw można wejść tylko w rękawiczkach, które dany punkt musi zapewnić.
 • Kina, teatry i sale koncertowe znów mogą funkcjonować, publiczność ma obowiązek nosić maski. Zajętych może być tylko 50% miejsc.
 • Regulacje dot. obowiązku kwarantanny obowiązują do odwołania. Każdy, kto mieszka z osobą objętą kwarantanną, sam też podlega tym samym zasadom.
 • Za naruszenie tych przepisów grozi kara grzywny w wysokości od 5000 do 30 000 zł.

Granice Polski z państwami nienależącymi do strefy Schengen

Zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji ruch graniczny na wybranych przejściach granicznych został tymczasowo zawieszony lub znacznie ograniczony.

Granicę z Rosją (obwód kaliningradzki) można przekroczyć jedynie na drogowych przejściach granicznych w Bezledach i w Grzechotkach (brak ruchu pieszego).

Na granicy z Białorusią otwarte są następujące drogowe przejścia graniczne: Kuźnica, Bobrowniki i Terespol.

Na granicy z Ukrainą ruch graniczny odbywa się na drogowych przejściach granicznych w Korczowej, w Dorohusku, w Hrebennem, w Medyce i od 6.07.2020 r. także w Budomierzu.

Szczegóły i aktualności dotyczące polskich przejść granicznych znajdą Państwo na stronie internetowej Straży Granicznej.

 

Proszę także zapoznać się z zaleceniami Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczącymi podróżowania i bezpieczeństwa.

 

Wiążące oświadczenia na temat przepisów dotyczących wjazdu do Polski i kwarantanny na miejscu mogą składać tylko polskie władze (np. straż graniczna, sanepid).

Nr infolinii polskiego Ministerstwa Zdrowia  (w języku polskim) oraz polskiego Ministerstwa Zdrowia (w języku angielskim) o koronawirusie: 800 190 590.

Proszę także zwracać uwagę na lokalne ostrzeżenia i informacje w polskich mediach.

Proszę zapoznać się z informacjami w dokumencie COVID-19  oraz na stronach Światowej Organizacji Zdrowia WHO i Instytutu Roberta Kocha RKI.


Kwarantanna przy wjeździe do Niemiec

Osoby wjeżdżające do Niemiec z Unii Europejskiej, Islandii, Księstwa Liechtenstein, Norwegii, Szwajcarii lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej obowiązuje 14-dniowa kwarantanna, jeśli w danym państwie liczba nowych infekcji w ostatnich siedmiu dniach wynosiła ponad 50 na 100 000 mieszkańców. Na stronie internetowej Instytutu Roberta Kocha (RKI) mogą Państwo sprawdzić, których państw europejskich to dotyczy.


Osoby, które wjeżdżają do Niemiec bezpośrednio z Polski, co do zasady nie mają obowiązku odbycia kwarantanny. Jeśli Polska jest krajem tranzytowym, kwarantanna może być obowiązkowa.

Informacje, czy wjeżdżając do Republiki Federalnej Niemiec, będą musieli Państwo odbyć kwarantannę, znajdą Państwo na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (w języku niemieckim i angielskim).

Wróć do góry strony