Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bezpłatne doradztwo

Artykuł

Dokąd mogę się zwrócić, kiedy pracodawca nie wypłacił mi wynagrodzenia? Gdzie interweniować, jeśli pracodawca nie opłacał składek na moje ubezpieczenie? Lista instytucji, gdzie mogą uzyskać Państwo pomoc w podobnych przypadkach.

Potrzebują Państwo doradztwa w języku ojczystym (np. w jęz. polskim), w jaki sposób mogą Państwo wyegzekwować swoje prawa od pracodawcy?

Pomoc uzyskają Państwo w placówkach doradczych DGB w ramach projektu „Uczciwe Zasady Mobilności – socjalna, sprawiedliwa i aktywna swoboda przemieszczania się pracowników”.

Doradztwo dla pracowników mobilnych z Europy Środkowej i Wschodniej jest bezpłatne, poufne i przeważnie w ich języku ojczystym. W ramach projektu działa sześć placówek doradczych o różnych profilach.

informacje na stronie „Uczciwe Zasady Mobilności”

„Uczciwe Zasady Mobilności” – Placówki doradcze

Rady Zakładowe

W przypadku pytań dot. m.in. należnego wynagrodzenia, czasu pracy, wymiaru urlopu, pracy zmianowej, czy zasad wypowiedzenia umowy o pracę, mogą się Państwo zwrócić do rady zakładowej w swoim zakładzie pracy. Rada zakładowa reprezentuje pracowników i sprawdza, czy pracodawca przestrzega ustaw, rozporządzeń i przepisów dot. zapobiegania wypadkom, a także układów zbiorowych i porozumień zakładowych. Rady zakładowe współpracują na ogół ze związkami zawodowymi i są przez nie wspierane.

Międzyregionalna Rada Związkowa (MRZ) Łaba - Nysa

Zgłaszanie przypadków pracy na czarno i nielegalnego zatrudnienia

Pracodawca nie wypłaca Państwu płacy minimalnej za pracę na terenie Niemiec, nie odprowadza składek na ubezpieczenie społeczne albo nielegalnie zatrudnia pracowników? Są to przypadki pracy na czarno i nielegalnego zatrudnienia, uznawane w Niemczech za wykroczenie, a nawet przestępstwo. Kontrolę i dochodzenie w takich sprawach przeprowadza niemiecka służba celna. Aby służba celna mogła podjąć działania potrzebne są dokładne dane, zwłaszcza dotyczące Państwa pracodawcy, czasu i miejsca zatrudnienia na terenie Niemiec i przedsiębiorstwa, na rzecz którego świadczyli Państwo pracę. Prosimy o wzięcie pod uwagę, ze niemiecka służba celna nie jest odpowiednikiem inspekcji pracy w Polsce lub w innych krajach. Nie może świadczyć pomocy w każdym zgłaszanym przypadku ani udzielać informacji na temat stanu prowadzonego śledztwa. Aby uzyskać od pracodawcy wypłatę zaległego wynagrodzenia muszą się Państwo zgłosić do Sądu Pracy lub adwokata.

informacje na stronie Federalnej Administracji Celnej dla podejmujących pracę – jak uniknąć nielegalnego zatrudnienia (język niemiecki)

informacje na stronie Federalnej Administracji Celnej na temat zwalczania nielegalnego zatrudniaia (język niemiecki)

Uprawnienie do urlopu lub ekwiwalentu urlopowego w branży budowlanej

Pracowali Państwo na budowie bez urlopu lub ekwiwalentu urlopowego?

Przepisy niemieckie i tzw. postępowanie urlopowe kasy niemieckiego budownictwa obowiązują również pracodawców zagranicznych i pracowników delegowanych. Za realizację tych przepisów odpowiada SOKA-BAU. Pracodawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza z niezbędnymi danymi pracownika i comiesięcznego odprowadzania składek. Podczas zatrudnienia w branży budowlanej na terenie Niemiec pracownicy nabywają prawo do płatnego urlopu. Jeżeli pracodawca udzieli mu w tym czasie urlopu, to wypłaca wynagrodzenie bezpośrednio pracownikowi (wynagrodzenie urlopowe zostanie zwrócone pracodawcy przez SOKA-BAU). W przypadku, kiedy nie mieli Państwo urlopu w okresie oddelegowania (albo skorzystali tylko z części uprawnienia), przysługuje Państwu po zakończeniu oddelegowania ekwiwalent lub odszkodowanie. Wniosek o ich wypłatę można złożyć bezpośrednio do SOKA-BAU.

więcej informacji

Sądy Pracy

Sądy Pracy orzekają w sporach cywilnoprawnych miedzy pracownikiem i pracodawcą. Postepowanie rozpoczyna się z zasady posiedzeniem pojednawczym, które powinno się odbyć krótko po wpłynięciu pozwu do Sadu. Posiedzenie pojednawcze służy tymczasowej ocenie stanu faktycznego i prawnego i jest próbą osiągniecia szybkiego, polubownego porozumienia. Właściwy miejscowo jest Sąd Pracy dla okręgu, w którym świadczyli Państwo pracę na rzecz konkretnego zakładu pracy, względnie w miejscu, w którym wykonywana była lub jest większość obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Mają Państwo możliwość zasięgnąć tam bezpłatnej porady.

Koszty procesowe i ewentualne poniesione wydatki obciążą Państwa jedynie w przypadku przegranego postepowania. Nie obowiązuje przymus adwokacki. Być może będą Państwo musieli jedynie pokryć koszty wynagrodzenia swojego adwokata. W postepowaniu przed Sadem Pracy mogą jednak Państwo reprezentować samych siebie lub skorzystać z wsparcia przedstawiciela związków zawodowych.

Wróć do góry strony