Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Nabycie obywatelstwa przez złożenie oświadczenia (§ 5 niemieckiej Ustawy o obywatelstwie, StAG)

22.05.2023 - Artykuł

Możliwość nabycia obywatelstwa niemieckiego przez dzieci niemieckich rodziców, które nie nabyły obywatelstwa niemieckiego automatycznie przez urodzenie:

-          dzieci niemieckich matek, urodzone w małżeństwie przed 1.01.1975 roku,

-          dzieci niemieckich ojców, urodzone poza małżeństwem przed 1.07.1993 roku.

Obie grupy mogły w przeszłości nabyć obywatelstwo w drodze złożenia oświadczenia w późniejszym terminie.

Czwarta ustawa zmieniająca niemiecką Ustawę o obywatelstwie (StAG), która weszła w życie 20.08.2021 roku, wprowadziła nowe, dziesięcioletnie prawo do złożenia oświadczenia (§ 5 StAG). Prawo to umożliwia dzieciom urodzonym po 23.05.1949 roku (data wejścia w życie Ustawy Zasadniczej), których jedno z rodziców jest obywatelem Niemiec, a które w chwili urodzenia zgodnie z wtedy obowiązującym brzmieniem ówczesnej Ustawy o przynależności do Rzeszy i Państwa (RuStAG) w sposób dyskryminujący płeć były pozbawione możliwości nabycia obywatelstwa niemieckiego przez urodzenie, nabycie obywatelstwa niemieckiego poprzez złożenie prostego oświadczenia właściwemu urzędowi ds. obywatelstwa.

Możliwość nabycia obywatelstwa przez złożenie oświadczenia dotyczy również ich potomków.

Do uprzywilejowanego kręgu osób należą:

- dzieci, urodzone po 23.05.1949 roku, których jedno z rodziców jest obywatelem Niemiec, a które nie nabyły niemieckiego obywatelstwa przez urodzenie (urodzone w małżeństwie przed 1.01.1975 roku dzieci niemieckiej matki i ojca, który był cudzoziemcem, oraz dzieci niemieckiego ojca i matki, która była cudzoziemką, urodzone poza małżeństwem przed 1.07.1993 roku),

- urodzone po 23.05.1949 roku dzieci matki, która przed urodzeniem dziecka z powodu zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem utraciła przed 1.04.1953 roku obywatelstwo niemieckie zgodnie z § 17 nr 6 Ustawy o przynależności do Rzeszy i Państwa (RuStAG) w dawnym brzmieniu,

- dzieci, urodzone po 23.05.1949 roku, które utraciły nabyte przez urodzenie obywatelstwo niemieckie przed 1.04.1953 roku w następstwie skutecznej i zgodnej z niemieckimi ustawami legitymizacji przez cudzoziemca na podstawie § 17 nr 5 Ustawy o przynależności do Rzeszy i Państwa (RuStAG) w dawnym brzmieniu, oraz

- potomkowie ww. osób.

Jeśli należą Państwo do tego kręgu osób i mieszkają za granicą, mogą Państwo złożyć oświadczenie w sprawie nabycia obywatelstwa niemieckiego we właściwym dla Państwa miejsca zamieszkania przedstawicielstwie Niemiec. Przedstawicielstwo służy Państwu także radą w sytuacji, gdy nie są Państwo pewni, czy możliwość nabycia obywatelstwa przez złożenie oświadczenia dotyczy Państwa przypadku. Przedstawicielstwo Niemiec przesyła wniosek do dalszego opracowania do Federalnego Urzędu Administracyjnego. Oświadczenie staje się skuteczne z chwilą wpłynięcia do właściwego urzędu ds. obywatelstwa (tzn. w przypadku miejsca zamieszkania za granicą – z chwilą wpłynięcia do Federalnego Urzędu Administracyjnego, a nie do Ambasady), o ile zostaną spełnione pozostałe przesłanki.

Szczegółowe informacje dot. nabycia obywatelstwa przez oświadczenie znajdą Państwo na stronie internetowej Federalnego Urzędu Administracyjnego.

Wróć do góry strony