Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Czy potrzebuję wizę, aby wjechać do Niemiec?

Artykuł

o   Brak obowiązku wizowego dla obywateli państw należących do UE/EOG

Obywatele państw należących do UE/EOG nie potrzebują wizy na wjazd do Niemiec na pobyt stały.

o   Brak obowiązku wizowego dotyczy również następujących przypadków:

- Obywatele Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Izraela, Nowej Zelandii, Japonii lub Korei Południowej muszą posiadać tytuł pobytowy w Niemczech, ale wniosek o to zezwolenie mogą złożyć we właściwym urzędzie ds. cudzoziemców już PO wjeździe do Niemiec. Dotyczy to wszystkich rodzajów pobytu.

- Obywatele Andory, San Marino, Hondurasu lub Monako muszą posiadać tytuł pobytowy w Niemczech, ale wniosek o to zezwolenie mogą złożyć we właściwym urzędzie ds.  cudzoziemców już PO wjeździe do Niemiec. Dotyczy to jednak TYLKO pobytów NIEPRZEWIDUJĄCYCH podjęcia działalności zarobkowej w Niemczech, choć z pewnymi wyjątkami.

- Osoby posiadające tytuł pobytowy w Polsce są w Niemczech zwolnione z obowiązku wizowego w przypadku pobytu nieprzekraczającego 90 dni w ciągu pół roku:

Osoby posiadające tytuł pobytowy w Polsce, którego okres ważności przekracza 90 dni, mogą do końca jego ważności przebywać przez 90 dni w ciągu pół roku w celach turystycznych lub tranzytowych na terytorium państw członkowskich należących do strefy Schengen. Ambasada Niemiec w Warszawie nie wydaje wiz Schengen. Podróże do Niemiec w celach turystycznych lub przez Niemcy w celach tranzytowych są zasadniczo możliwe pod warunkiem spełnienia wyżej wymienionych wymogów oraz posiadania polskiego tytułu pobytowego.

o   Wymóg posiadania wizy przez obywateli państw nieuprzywilejowanych w przypadku pobytu przekraczającego 3 miesiące

Osoby, które NIE są obywatelami państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego bądź państw uprzywilejowanych, mają miejsce zwykłego pobytu oraz tytuł pobytowy w Polsce (np. karta pobytu, wiza typu „D”) i planują w Niemczech pobyt dłuższy niż trzy miesiące (łączenie rodzin, studia) lub podjęcie działalności zarobkowej, przy wjeździe na terytorium Niemiec muszą posiadać niemiecką wizę narodową. Bezwizowy wjazd celem wykonywania działalności w ramach Vander Elst jest obecnie możliwy jedynie na warunkach określonych w § 17a Rozporządzenia w sprawie pobytu w połączeniu z § 30 nr 3 Rozporządzenia o zatrudnieniu (dot. pracowników będących obywatelami państw trzecich, którzy posiadają w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej status rezydenta długoterminowego w okresie nieprzekraczającym 90 dni w ciągu okresu dwunastu miesięcy).

Osoby przebywające już w Niemczech ORAZ posiadające polski tytuł pobytowy uprawniający do pobytu w Niemczech ORAZ spełniające warunki uprawniające do przyznania im tytułu pobytowego w Niemczech, mogą zwrócić się także bezpośrednio do właściwego dla ich miejsca zamieszkania/pobytu urzędu ds. cudzoziemców i zgodnie z § 39 ust. 6 rozporządzenia regulującego prawo pobytu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec (Aufenthaltsverordnung) złożyć tam wniosek o tytuł pobytowy. Uprzednio proszę we właściwym dla siebie urzędzie ds. cudzoziemców zasięgnąć informacji, powołując się na ww. regulację.

Lista państw ze wskazaniem, czy ich obywatele podlegają obowiązkowi wizowemu, czy nie, znajduje się tutaj.

Inne

Następujące uregulowania dotyczą wyłącznie firm z siedzibą w Unii Europejskiej. (W przypadku firm spoza Unii Europejskiej obowiązują odrębne przepisy).

Przepisy dotyczące obowiązku wizowego dla kierowców samochodów ciężarowych z państw trzecich

Wróć do góry strony