Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Czy potrzebuję wizę, aby wjechać do Niemiec?

Artykuł

  • Brak obowiązku wizowego dla obywateli państw należących do UE/EOG

Obywatele kraju należącego do UE/EOG nie potrzebują wizy przy wjeździe do Niemiec na pobyt stały.

  • Brak obowiązku wizowego dotyczy również następujących przypadków:

- Obywatele Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Izraela, Nowej Zelandii, Japonii lub Korei Południowej potrzebują tytułu pobytowego w Niemczech, o który mogą jednak wnioskować we właściwym urzędzie ds. cudzoziemców już PO wjeździe na terytorium Niemiec. Dotyczy to wszelkich rodzajów pobytu.

- Obywatele Andory, San Marino, Hondurasu lub Monako potrzebują tytułu pobytowego w Niemczech, o który mogą jednak wnioskować we właściwym urzędzie ds. cudzoziemców już PO wjeździe na terytorium Niemiec. Dotyczy to JEDYNIE pobytów NIEPRZEWIDUJĄCYCH podjęcia pracy zarobkowej w Niemczech, chociaż z pewnymi wyjątkami.

- Posiadacze polskich tytułów pobytowych są zwolnieni z obowiązku wizowego w Niemczech w przypadku pobytu w tym kraju przez okres nie dłuższy niż 90 dni w ciągu pół roku:

Osoby posiadające polski tytuł pobytowy, którego okres ważności przekracza 90 dni, mogą do końca jego ważności przebywać przez 90 dni w ciągu pół roku na terytorium Schengen w celu turystycznym lub tranzytowym. Ambasada Niemiec w Warszawie zasadniczo nie wydaje już wiz Schengen. Podróże w celach turystycznych lub tranzytowych do Niemiec względnie przez Niemcy należy odbywać przestrzegając ww. wymogów oraz posiadając polski tytuł pobytowy.

  • Wymóg posiadania wizy dla obywateli państw nieuprzywilejowanych w przypadku pobytu trwającego ponad 3 miesiące

Osoby, które NIE SĄ obywatelami państw trzecich zwolnionych z obowiązku wizowego lub uprzywilejowanych, przebywające zwykle w Polsce, tj. na podstawie polskiego tytułu pobytowego (np. Karty Pobytu, wizy typu D), a planujące pobyt dłuższy niż trzy miesiące (łączenie rodzin, studia) lub podjęcie pracy zarobkowej w Niemczech, muszą posiadać przy wjeździe na terytorium Niemiec niemiecką wizę narodową.

Osoby przebywające już na terytorium Niemiec ORAZ posiadające polski tytuł pobytowy uprawniający do pobytu w Niemczech ORAZ spełniające warunki uprawniające do przyznania tytułu pobytowego w Niemczech mogą zwrócić się bezpośrednio do urzędu ds. cudzoziemców właściwego dla ich miejsca zamieszkania/pobytu i złożyć wniosek o tytuł pobytowy zgodnie z § 39 ust. 6 rozporządzenia regulującego prawo pobytu na terytorium Republiki Federalnej Niemiec (Aufenthaltsverordnung). Uprzednio należy zasięgnąć informacji we właściwym urzędzie ds. cudzoziemców powołując się na ww. regulację.

  • Alfabetyczna lista państw, których obywatele przy wjeździe na teren Niemiec potrzebują wizy, ewentualnie są z tego obowiązku zwolnieni znajduje się tutaj.

Informacja do pobrania


Obowiązek wizowy PDF / 52 KB

Inne

Następujące uregulowania dotyczą wyłącznie firm z siedzibą w Unii Europejskiej. (W przypadku firm spoza Unii Europejskiej obowiązują odrębne przepisy).

Przepisy dotyczące obowiązku wizowego dla kierowców samochodów ciężarowych z państw trzecich

Wróć do góry strony