Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Projekt „Szkoły: Partnerzy przyszłości“

Artykuł

Inicjatywa „Szkoły: partnerzy przyszłości” umożliwia młodym ludziom dostęp do języka niemieckiego i edukacji na lepszym poziomie.

Projekt zainicjowany w 2008 roku przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych „Szkoły: Partnerzy przyszłości” jest do tej pory największym przedsięwzięciem promującym język niemiecki i wspierającym pracę oświatową za granicą. Projekt PASCH tworzy obejmującą cały świat sieć składającą się z niemal półtora tysiąca szkół partnerskich Niemiec. Ich uczniom umożliwiono dostęp nie tylko do niemieckiego języka i edukacji. Ta inicjatywa zagranicznej polityki kulturalnej ma wzbudzić w młodych ludziach głębokie zainteresowanie nowoczesnymi Niemcami i ich językiem.

W Polsce projekt ten jest koordynowany przez ambasadę Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i realizowany w ścisłej współpracy z Goethe-Institut oraz Centralnym Wydziałem Szkolnictwa za Granicą. Dalszymi ważnymi partnerami są Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej oraz Służba Wymiany Pedagogicznej Stałej Konferencji Ministrów Nauki, Oświaty i Kultury Landów Niemieckich.

W ramach projektu PASCH włączono w Polsce prawie 90 szkół do światowej sieci szkół partnerskich. Niemiecko-Polska Szkoła Spotkań i Dialogu Szkoła Niemiecka w Warszawie im. Willy´ego Brandta” i wszystkie szkoły oferujące dyplom języka niemieckiego, którymi opiekuje się Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą (szkoły, w których można uzyskać dyplom językowy II i I stopnia, DSD II oraz I) są członkami sieci PASCH.

Szkoły oferujące dyplom języka niemieckiego otoczone są szczególną opieką Centralnego Wydziału Szkolnictwa za Granicą, m. in. organizuje się regionalne spotkania i warsztaty, np. w ramach ściślejszego połączenia szkół państw nadbałtyckich lub szkół z południa Polski ze szkołami w Republice Czeskiej. We współpracy z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej szkoły oferujące dyplom języka niemieckiego nawiązują kontakty z niemieckimi uniwersytetami i organizują na tych uczelniach spotkania uczniów. Uczniowie szczególnie uzdolnieni językowo, m. in. zwycięzcy krajowych konkursów językowych, uczestniczą w atrakcyjnym programie Służby Wymiany Pedagogicznej Stałej Konferencji Ministrów Nauki, Oświaty i Kultury Landów Niemieckich, nauczyciele w programach podnoszących ich kwalifikacje oraz w hospitacjach w Niemczech.

W 2008 roku włączono w Polsce do projektu PASCH osiem kolejnych szkół i zespołów szkół, oraz gimnazjów i szkół średnich zwłaszcza ze wschodniej i północnej części Polski, nad którymi szeroką opiekę roztoczył Goethe-Institut w Warszawie. Szkoły te w odpowiedzi na prowadzoną przez największy polski dziennik, Gazetę Wyborczą, akcję „Szkoła z klasą” same ubiegały się o status „szkoły partnerskiej” i wybrane zostały przez Goethe-Institut spośród wielu wysoko ocenianych i ciekawych zgłoszeń. Stały się one szkołami modelowymi, które mają pokazywać, jakie korzyści płyną ze ścisłej i stałej współpracy szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum – szczególnie w zakresie nauczania niemieckiego jako języka obcego.

Goethe-Institut wspiera te szkoły w postaci stworzenia dla nauczycieli języka niemieckiego możliwości doskonalenia zawodowego oraz stypendiów dla nauczycieli i uczniów. W 2010 roku realizowane będą m. in. projekty regionalne, warsztaty teatralne, ma zostać stworzona uczniowska gazeta online, a także zorganizowane odpowiednie warsztaty, które umożliwią osobiste kontakty uczniów oraz ścisłą współpracę szkół partnerskich w regionach.

Etap inicjowania projektu w latach 2008/2009 oraz ściślejsza regionalna współpraca w latach 2009/10 doprowadziły do ukształtowania sieci PASCH w Polsce i w regionach, do zacieśnienia kontaktów ze szkołami w innych krajach, a wspólna praca nad projektami doprowadziła do ożywionej wymiany między partnerskimi szkołami.

Wróć do góry strony