Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wiza w celu uzyskania „Karty Szans“ („Chancenkarte“)

Artykuł

Informacje podstawowe

 • Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też żadnych informacji na temat składania wniosków wizowych.
 • Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować termin za pośrednictwem naszego internetowego systemu rezerwacji terminów wizyt. Proszę mieć na uwadze, że czas rozpatrywania wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.
 • Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale wraz z jedną kopią. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.
 • Za rozpatrzenie wniosku o wizę pobierana jest opłata w wysokości ok. 400 złotych (równowartość 75 euro w zależności od aktualnego kursu walutowego). Opłatę należy uiścić gotówką w złotych przy składaniu wniosku. Jest to opłata manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy lub wycofania wniosku o wizę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 • W przypadku planowania podjęcia pracy na podstawie uzyskanego za granicą wykształcenia wyższego lub zawodowego można w celu poszukiwania pracy lub w celu starania się o uznanie zagranicznego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe złożyć wniosek o tzw. Kartę Szans (Chancenkarte). Wydawana jest ona najpierw na maksymalnie rok z możliwością przedłużenia w Niemczech. Karta Szans pozwala na podjęcie dodatkowej pracy w wymiarze do 20 godzin tygodniowo oraz pracy na okres próbny, co jednak nie może stanowić głównego celu pobytu. Ogólne informacje na temat Karty Szans oraz warunków jej przyznania znajdują się tutaj: Make-it-in-Germany.
 • Wniosek o Kartę Szans można złożyć w przypadku zapewnionego utrzymania oraz posiadania ubezpieczenia zdrowotnego i
  - uznanego w Niemczech dyplomu ukończenia szkoły wyższej (więcej na ten temat: baza ANABIN wzgl. indywidualna ocena dyplomu)
  lub
  - uzyskania w ramach systemu punktowego co najmniej 6 punktów dzięki znajomości języka, doświadczeniu zawodowemu, wiekowi, powiązaniom z Niemcami.
 • Jeżeli podczas pobytu na podstawie Karty Szans podpisali Państwo umowę o pracę, wówczas mogą Państwo złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt i pracę bezpośrednio we właściwym miejscowo urzędzie ds. cudzoziemców. Do przeprowadzenia procedury wizowej wyjazd z Niemiec nie jest już wówczas konieczny.

Informacje ogólne

Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły co najmniej dwa (2) tygodnie, jednak w pojedynczych przypadkach może się przedłużyć o kilka tygodni. Po podjęciu decyzji Ambasada zawiadomi o tym niezwłocznie wnioskodawczynię/wnioskodawcę. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu, stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one rozpatrywanie wniosków wizowych. Ponadto prosimy sprawdzić NAJPIERW, jakie dokumenty są konieczne do uzyskania punktów i tylko te dokumenty należy przedłożyć przy składaniu wniosku. Ambasada w ramach składania wniosku nie może świadczyć usług doradczych lub też z wielu dokumentów wybierać tych, które będą ewentualnie potrzebne.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie wizy, zanim wiza zostanie wydana, należy przedłożyć ważny dowód posiadania ubezpieczenia podróżnego na okres ważności wizy. Proszę pamiętać, że wizę trzeba odebrać osobiście.

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia wniosku wizowego. Ambasada nie wyznacza terminu na ewentualne uzupełnienie dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku!

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

Poniższa lista pomoże Państwu sprawdzić, czy wniosek jest kompletny. Wszystkie wymienione tu dokumenty należy przedłożyć w wymaganej formie i kolejności.

Lista kontrolna

 • jeden (1) formularz wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (Aufenthaltsgesetz), dokładnie wypełniony i podpisany
 • jedno (1) aktualne biometryczne zdjęcie paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcowe)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • jedna (1) kopia strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawczyni/wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce zwykłego i legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza/karta pobytu), ważny od co najmniej 3 miesięcy, z jedną (1) kopią
  W pojedynczych przypadkach konieczne może być przedłożenie kolejnych dokumentów potwierdzających miejsce zwykłego pobytu (np. wyciągi z konta, rozliczenia z ZUS, umowy najmu, etc.)
 • zaświadczenie o ostatnim zameldowaniu w Polsce, z jedną (1) kopią
 • udokumentowanie zapewnienia utrzymania na poziomie 1.027€ miesięcznie, np. na podstawie przedłożonego zablokowanego rachunku bankowego (Sperrkonto) lub oświadczenia o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów (Verpflichtungserklärung) (wydanego przez urząd ds. cudzoziemców w Niemczech), z jedną (1) kopią

  Dalsze informacje na temat założenia zablokowanego rachunku bankowego w Niemczech można znaleźć na naszej stronie internetowej pod hasłem: „Eröffnung eines Sperrkontos in Deutschland“ (w języku niemieckim) lub „Opening a blocked bank account“ (w języku angielskim).
 • nie zawierający luk życiorys w formie tabeli, z jedną (1) kopią
 • W przypadku wykwalifikowanych specjalistów,

  - posiadających wyższe wykształcenie (dokument potwierdzający porównywalność dyplomu ukończenia studiów wyższych, z jedną (1) kopią. Czy dany zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych jest uznany („anerkannt“) lub porównywalny („vergleichbar“), można sprawdzić w bazie danych systemu ANABIN.)
  Dalsze wskazówki dotyczące właściwych dokumentów potwierdzających porównywalność danego zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych zostały opisane w osobnej informacji.
  Proszę pamiętać, że dyplomy wydane przez państwa trzecie zasadniczo zawsze muszą być poświadczone klauzulą apostille, wzgl. wymagają legalizacji.

  LUB:

  - nie posiadających wyższego wykształcenia (potwierdzenie posiadania kwalifikacji w formie dokumentu poświadczającego uznanie tych kwalifikacji przez właściwy organ w Niemczech, z jedną (1) kopią).
  Proszę pamiętać, że składając wniosek o wizę, należy przedłożyć potwierdzenie uznania posiadanych kwalifikacji, ponieważ stanowi to najważniejszą podstawę wniosku. Dostarczanie dokumentów w późniejszym terminie nie jest zasadniczo możliwe!

 • W przypadku pracowników, którzy nie są specjalistami (system punktowy)

  - udokumentowanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą: poświadczenie Niemieckiej Izby Handlu Zagranicznego (AHK) lub wydane przez Centralę do Spraw Kształcenia Zagranicznego (ZAB) (www.kmk.org; kwalifikacje zawodowe uzyskane za granicą w ramach dwuletniego kształcenia uznane przez państwo, w którym zdobyto kwalifikacje lub dyplom ukończenia szkoły wyższej uznanej przez państwo, w którym uzyskano dyplom), chyba że w ramach postępowania w sprawie uznania danego zawodu przedłożono dokument potwierdzający, w jakim stopniu zagraniczne kwalifikacje zawodowe są równoważne z danym porównywalnym zawodem (Defizitbescheid), z jedną (1) kopią

  - udokumentowanie znajomości języka niemieckiego (A1) i/lub angielskiego (B2), z jedną (1) kopią
  Akceptowane będą zasadniczo certyfikaty językowe wydane przez ośrodki autoryzowane przez Association of Language Testers in Europe (ALTE) (Goethe, ÖSD, TELC), IELTS, TOEFL lub Cambridge

  - ew. potwierdzenia doświadczenia zawodowego w związku z przedłożonymi poświadczeniami kwalifikacji zawodowych z ostatnich siedmiu lat

  - ew. potwierdzenia dotychczasowych dłuższych pobytów w Niemczech wynoszących co najmniej 6 miesięcy w ciągu ostatnich pięciu lat

  - Co najmniej 6 punktów udokumentowanych na podstawie odpowiednich dokumentów zgodnie z następującą tabelą:
 • Kryterium

  Spełnienie kryterium – ilość punktów

  Częściowe uznanie uzyskanych za granicą kwalifikacji zawodowych

  4

  dobra znajomość języka niemieckiego (B2)

  3

  wystarczająca znajomość języka niemieckiego (B1)

  2

  dostateczna znajomość języka niemieckiego (A2)

  1

  znajomość języka angielskiego C1

  1

  doświadczenie zawodowe 5 lat

  3

  doświadczenie zawodowe 2 lata

  2

  kwalifikacje zawodowe w zawodzie deficytowym

  1

  wiek do 35 lat

  2

  wiek 35 – 40 lat

  1

  wcześniejsze pobyty w Niemczech

  1

  małżonek/małżonka lub partner/partnerka (także zakwalifikowani do Karty Szans)

  1

  Można bezpłatnie, w niewiążącej formie sprawdzić w ramach „Self-Check: Chancenkarte“ na stronie www.make-it-in-Germany.com, czy osiągnięta została minimalna ilość punktów.

Inne

W celu sprawdzenia, czy Państwa zagraniczny dyplom ukończenia studiów jest uznany w Niemczech lub czy jest on porównywalny z dyplomem niemieckim, można skorzystać z oficjalnej bazy…

Potwierdzenie uznania zagranicznego dyplomu ukończenia studiów lub jego porównywalności z dyplomem niemieckim

Wróć do góry strony