Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wiza w celu podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek lub wykonywania wolnego zawodu

Artykuł

Informacje podstawowe

 • Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też żadnych informacji na temat składania wniosków wizowych.
 • Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować termin za pośrednictwem naszego internetowego systemu rezerwacji terminów wizyt. Proszę mieć na uwadze, że czas rozpatrywania wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.
 • Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale wraz z jedną kopią. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.
 • Za rozpatrzenie wniosku o wizę pobierana jest opłata w wysokości ok. 400 złotych (równowartość 75 euro w zależności od aktualnego kursu walutowego). Opłatę należy uiścić gotówką w złotych przy składaniu wniosku. Jest to opłata manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy lub wycofania wniosku o wizę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

Informacje ogólne

Tytuł pobytowy w celu podjęcia działalności gospodarczej może zostać przyznany, jeśli:

 • istnieje interes gospodarczy lub zapotrzebowanie regionalne,
 • spodziewany jest pozytywny wpływ wykonywanej działalności na gospodarkę oraz
 • zapewnione jest finansowanie działalności przez kapitał własny lub promesę udzielenia kredytu.

  Bliższe informacje znajdują się na stronie:

  www.make-it-in-germany.com

Wnioski przesyłane są do zaopiniowania właściwemu niemieckiemu urzędowi ds. cudzoziemców i dalszym urzędom oraz przedstawicielom organizacji branżowych. Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły od dwóch (2) do czterech (4) miesięcy, jednak w pojedynczych przypadkach może się jeszcze bardziej przedłużyć. Po podjęciu decyzji Ambasada zawiadomi o tym niezwłocznie wnioskodawcę/wnioskodawczynię. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu, stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one ogólne rozpatrywanie wniosków wizowych.

Po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zanim wiza zostanie wydana, należy przedłożyć ważny dowód posiadania ubezpieczenia podróżnego na okres ważności wizy. Proszę pamiętać, że wizę trzeba odebrać osobiście.

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia wniosku wizowego.

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

Poniższa lista pomoże Państwu sprawdzić, czy wniosek jest kompletny. Wszystkie wymienione tu dokumenty należy przedłożyć w wymaganej formie i kolejności.

Lista kontrolna

 • jeden (1) formularz wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (Aufenthaltsgesetz), dokładnie wypełniony i podpisany
 • jedno (1) aktualne biometryczne zdjęcie paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcowe)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • jedna (1) kopia strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawczyni/wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce zwykłego i legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza/karta pobytu), ważny od co najmniej 3 miesięcy, z jedną (1) kopią
  W pojedynczych przypadkach konieczne może być przedłożenie kolejnych dokumentów potwierdzających miejsce zwykłego pobytu (np. wyciągi z konta, rozliczenia z ZUS, umowy najmu, etc.)
 • zaświadczenie o ostatnim zameldowaniu w Polsce, z jedną (1) kopią
 • profil firmy (nie dotyczy osób wykonujących wolny zawód), z jedną (1) kopią
 • biznesplan (nie dotyczy osób wykonujących wolny zawód), z jedną (1) kopią
 • koncepcja biznesowa (nie dotyczy osób wykonujących wolny zawód), z jedną (1) kopią
 • plan zapotrzebowania na kapitał obrotowy (nie dotyczy osób wykonujących wolny zawód), z jedną (1) kopią
 • plan finansowania wzgl. dowód przyznania środków finansowych, z jedną (1) kopią
 • strategia marketingowa, z jedną (1) kopią
 • analiza rentowności, z jedną (1) kopią
 • życiorys w formie tabelarycznej (z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej, akademickiej, referencji etc.), z jedną (1) kopią
 • udokumentowanie posiadanych kwalifikacji, ew. dyplom ukończenia studiów (oryginał, ew. z tłumaczeniem, ew. z apostille), z jedną (1) kopią
 • dodatkowe informacje o planowanej liczbie nowych miejsc pracy oraz planowanej liczbie nowych miejsc praktyk, z jedną (1) kopią
 • jeśli to możliwe: wyjaśnienie, w jakim stopniu planowane przedsięwzięcie pozytywnie wpłynie na obszar innowacji i badań naukowych, z jedną (1) kopią
 • ew. zezwolenia na wykonywanie zawodu (jeśli jest wymagane, np. uprawienia do wykonywania zawodu adwokata, uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza bądź farmaceuty), z jedną (1) kopią
 • jeśli jest: umowa najmu lub zaświadczenie posiadania na własność lokalu mieszkalnego, z jedną (1) kopią
 • jeśli jest: poświadczenie (przyszłego) głównego miejsca zamieszkania w Niemczech (zaświadczenie o zameldowaniu lub umowa najmu i zaświadczenie o wprowadzeniu się), z jedną (1) kopią
 • Osoby samozatrudnione w wieku powyżej 45 lat
  Osoby, które ukończyły 45. rok życia muszą dodatkowo wykazać odpowiednie zabezpieczenie emerytalne, np. ofertę prywatnego ubezpieczenia rentowo-emerytalnego lub ubezpieczenia na życie, potwierdzenie posiadania własnego majątku lub majątku przedsiębiorstwa, z jedną (1) kopią

Wróć do góry strony