Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wiza w celu przejściowego świadczenia usług (Wiza „Vander Elst“)

Artykuł

Informacje podstawowe

 • Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też żadnych informacji na temat składania wniosków wizowych.
 • Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować termin za pośrednictwem naszego internetowego systemu rezerwacji terminów wizyt. Przyjęcie wniosku jest możliwe tylko po uprzedniej rezerwacji terminu w kategorii Wiza „Vander Elst“. Proszę mieć na uwadze, że czas rozpatrywania wniosku wynosi z reguły ok. tygodnia od dnia jego złożenia. W pojedynczych przypadkach może się jednak przedłużyć do kilku tygodni.

 • Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale wraz z jedną kopią.
 • Za rozpatrzenie wniosku o wizę pobierana jest opłata w wysokości ok. 400 złotych (równowartość 75 euro w zależności od aktualnego kursu walutowego). Opłatę należy uiścić gotówką w złotych przy składaniu wniosku. Jest to opłata manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy lub wycofania wniosku o wizę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

Informacje ogólne

W myśl przepisów europejskich w sprawie swobody świadczenia usług, przedsiębiorstwa z siedzibą w jednym z państw Unii Europejskiej (np. w Polsce) mogą delegować zatrudnionych u siebie obywateli państw trzecich w celu ograniczonego w czasie świadczenia usług w innym państwie UE (np. do Niemiec) bez wymogu posiadania zezwolenia na pracę czy innego pozwolenia przewidzianego w prawie zatrudnienia (tzw. czynna swoboda świadczenia usług). Z reguły nie dotyczy to delegowania pracowników w ramach jednej firmy, tzn. przejściowego delegowania pracownika do filii danego przedsiębiorstwa w Niemczech.

Jeżeli delegowany obywatel państwa trzeciego ze względu na swoje obywatelstwo generalnie podlega obowiązkowi wizowemu w Niemczech przed wjazdem do Niemiec należy - także w powyższych przypadkach - przeprowadzić procedurę wizową. W tej sytuacji wydawana jest „Wiza Vander Elst“ (zgodnie z §19c ust. 1 Ustawy o pobycie Aufenthaltsgesetz) w pow. z §21 niemieckiego Rozporządzenia o zatrudnieniu (BeschV), która uprawnia do wykonywania odpowiedniej pracy w Niemczech na czas świadczenia usług. Bezwizowy wjazd celem wykonywania działalności w ramach Vander Elst jest obecnie możliwy jedynie w warunkach określonych w § 19c Abs. 1 Ustawy o pobycie (Aufenthaltsgesetz) w pow. z § 30 Nr. 3 Rozporządzenia o zatrudnieniu (BeschV) (dot. pracowników będących obywatelami państw trzecich, którzy posiadają w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej status „rezydenta długoterminowego WE“, w okresie nieprzekraczającym 90 dni w ciągu dwunastu miesięcy).

Zasadniczym warunkiem swobody świadczenia usług jest zawarcie umowy o pracę między pracownikiem a delegującym przedsiębiorstwem oraz zgodne z przepisami zatrudnienie pracownika. Uregulowanie Vander Elst generalnie nie dotyczy umów między pracownikiem a delegującym go przedsiębiorstwem zawartych wyłącznie w celu wysłania pracownika do innego państwa UE, jeśli ani przed, ani po delegowaniu nie świadczy on pracy w pierwszym państwie UE, z którego jest delegowany. Kolejnym warunkiem jest to, że świadczenie usług na podstawie umowy między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług działającym w innym państwie UE odbywa się na wyłączną odpowiedzialność przedsiębiorstwa delegującego i zasadniczo bez poleceń odbiorcy usług.

Proszę pamiętać, że wizę trzeba odebrać osobiście.

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia wniosku wizowego.

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

Poniższa lista pomoże Państwu sprawdzić, czy wniosek jest kompletny. Wszystkie wymienione tu dokumenty należy przedłożyć w wymaganej formie i kolejności.

Lista kontrolna

 • jeden (1) formularz wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (Aufenthaltsgesetz), dokładnie wypełniony i podpisany
 • jedno (1) aktualne biometryczne zdjęcie paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcowe)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • jedna (1) kopia strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawczyni/wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza / karta pobytu, z jedną (1) kopią
 • pozwolenie na pracę w Polsce, z jedną (1) kopią
 • zaświadczenie o ostatnim zameldowaniu w Polsce, z jedną (1) kopią
 • zawierająca istotne dane umowa o świadczenie usług między przedsiębiorstwem delegującym a odbiorcą usług działającym w innym państwie, z jedną (1) kopią
 • umowa o oddelegowaniu zawarta z pracodawcą zawierająca następujące dane wraz z jedną (1) kopią:
  - przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia realizacji usługi w Niemczech,
  - miejsce realizacji usługi w Niemczech,
  - krótki opis świadczonej usługi,
  - wynagrodzenie w czasie realizacji usługi w Niemczech.
 • dowód ubezpieczenia na wypadek choroby w Polsce i w Niemczech na czas oddelegowania (dokument A1 + karta EKUZ), z jedną (1) kopią

Wróć do góry strony