Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wiza uprawniająca do pobytu w Niemczech jako au-pair

Artykuł

Informacje podstawowe

 • Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też żadnych informacji na temat składania wniosków wizowych.
 • Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować termin za pośrednictwem naszego internetowego systemu rezerwacji terminów wizyt. Proszę wziąć pod uwagę, że czas rozpatrywania wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.

 • Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale wraz z jedną kopią. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.
 • Za rozpatrzenie wniosku o wizę pobierana jest opłata w wysokości ok. 400 złotych (równowartość 75 euro w zależności od aktualnego kursu walutowego). Opłatę należy uiścić gotówką w złotych przy składaniu wniosku. Jest to opłata manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy lub wycofania wniosku o wizę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

Informacje ogólne

Koniecznym warunkiem ubiegania się o tę wizę jest dobra znajomość potocznego języka niemieckiego (co najmniej poziom A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego), co oznacza dobre rozumienie ze słuchu oraz umiejętność prowadzenia prostych dialogów bez zadawania dodatkowych pytań dotyczących zrozumienia wypowiedzi. Ponadto należy uwiarygodnić, że planowany w Niemczech pobyt jako au-pair jest motywowany chęcią doskonalenia znajomości językowych w życiu społecznym oraz kręgu kulturowym Niemiec.

W momencie rozpoczęcia pracy w charakterze au-pair trzeba mieć ukończone co najmniej 18 lat. Złożenie wniosku musi nastąpić przed ukończeniem 27. roku życia.

Można zwrócić się do agencji pośrednictwa au-pair lub samemu starać się o miejsce u rodziny goszczącej. Rodzina goszcząca musi posługiwać się faktycznie językiem niemieckim jako językiem ojczystym lub (w wyjątkowych przypadkach) potocznym językiem niemieckim.

Wnioski przesyłane są do zaopiniowania właściwemu urzędowi ds. cudzoziemców i ew. Federalnej Agencji Pracy. Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły co najmniej cztery (4) tygodnie, jednak w pojedynczych przypadkach może się przedłużyć do kilku miesięcy. Po podjęciu decyzji Ambasada zawiadomi o tym niezwłocznie wnioskodawczynię/wnioskodawcę. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu, stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one rozpatrywanie wniosków wizowych.

Po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zanim wiza zostanie wydana, należy przedłożyć ważny dowód posiadania ubezpieczenia podróżnego na okres ważności wizy. Proszę pamiętać, że wizę trzeba odebrać osobiście.

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wizowego wszystkich wymaganych dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia wniosku wizowego.

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

Poniższa lista pomoże Państwu sprawdzić, czy wniosek jest kompletny. Wszystkie wymienione tu dokumenty należy przedłożyć w wymaganej formie i kolejności.

Lista kontrolna

 • jeden (1) formularz wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (Aufenthaltsgesetz), dokładnie wypełniony i podpisany
 • jedno (1) aktualne biometryczne zdjęcie paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcowe)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • jedna (1) kopia strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawczyni/wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce zwykłego i legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza/karta pobytu), ważny od co najmniej 3 miesięcy, z jedną (1) kopią
  W pojedynczych przypadkach konieczne może być przedłożenie kolejnych dokumentów potwierdzających miejsce zwykłego pobytu (np. wyciągi z konta, rozliczenia z ZUS, umowy najmu, etc.)
 • zaświadczenie o ostatnim zameldowaniu w Polsce, z jedną (1) kopią
 • umowa au-pair podpisana przez obydwie strony, z jedną (1) kopią
 • aktualne poświadczenie znajomości języka niemieckiego na co najmniej poziomie A1, wydany przez ośrodek egzaminacyjny certyfikowany zgodnie ze standardami ALTE (Association of Language Testers in Europe), z jedną (1) kopią
 • życiorys
 • dokładnie wypełniony przez rodzinę goszczącą kwestionariusz

Wróć do góry strony