Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wiza wjazdowa uprawniająca do podjęcia w Niemczech pracy na podstawie Niebieskiej Karty

Artykuł

Informacje podstawowe

 • Na podstawie Niebieskiej Karty UE obywatele państw trzecich posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych mogą podjąć odpowiadające ich kwalifikacjom zatrudnienie w Niemczech.
 • Niebieska Karta UE, tak jak wszystkie długoterminowe tytuły pobytowe, wydawana jest wyłącznie przez właściwy w danym przypadku urząd ds. cudzoziemców w Niemczech. Przedtem należy złożyć w Ambasadzie wniosek o niezbędną w tym celu wizę.
 • Informacje ogólne na temat Niebieskiej Karty UE dostępne są na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge) oraz za pośrednictwem portalu internetowego dla pracowników wykwalifikowanych (Fachkräfteportal).
 • Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też informacji na temat składania wniosków wizowych.
 • Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować termin za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji terminów wizyt online. Proszę wziąć pod uwagę, że czas rozpatrywania wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.

 • Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale, z dwiema kopiami. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.
 • Za rozpatrzenie wniosku o wizę pobierana jest opłata w wysokości ok. 400 złotych (równowartość 75 euro w zależności od aktualnego kursu walutowego). Opłatę należy uiścić w złotych przy składaniu wniosku. Jest to opłata manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy lub wycofania wniosku o wizę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

Informacje ogólne

Wnioski przesyłane są do zaopiniowania właściwemu niemieckiemu urzędowi ds. cudzoziemców i ewentualnie Federalnej Agencji Pracy. Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły ok. tygodnia, w pojedynczych przypadkach może się jednak przedłużyć do kilku tygodni bądź miesięcy. Po podjęciu decyzji Ambasada zawiadomi o tym niezwłocznie wnioskodawcę. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu, stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one ogólne rozpatrywanie wniosków wizowych.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie wniosku, zanim wiza zostanie wydana, należy przedłożyć ważny dowód posiadania ubezpieczenia podróżnego na okres ważności wizy. Proszę pamiętać, że wizę trzeba odebrać osobiście.

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia wniosku wizowego.

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

Zakreślenie poszczególnych pozycji na umieszczonej poniżej liście umożliwi sprawdzenie, czy załączono wszystkie wymagane dokumenty. Wszystkie wymienione tu dokumenty należy przedłożyć w wymaganej formie i kolejności.

Lista kontrolna

 • dwa (2) formularze wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (AufenthG), dokładnie wypełnione i podpisane
 • dwa (2) aktualne biometryczne zdjęcia paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcowe)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • dwie (2) zwykłe kopie strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce zwykłego i legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza / karta pobytu), ważny od co najmniej 3 miesięcy, z dwiema (2) kopiami.
  W pojedynczych przypadkach konieczne mogą być dalsze dokumenty potwierdzające miejsce zwykłego pobytu (np. wyciągi z konta, rozliczenia z ZUS, umowy najmu etc.).
 • ostatnie zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce, z dwiema (2) kopiami
 • dokładnie wypełniony formularz na temat zatrudnienia Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis„, z jedną (1) kopią
 • umowa o pracę / wiążąca oferta pracy z podaniem wysokości rocznego wynagrodzenia brutto (co najmniej 58 400,- euro lub co najmniej 45 552,- euro w przypadku zawodów deficytowych), z dwiema (2) kopiami
 • wyciąg z rejestru handlowego przedsiębiorstwa posiadającego swoją siedzibę w Niemczech, z dwiema (2) kopiami
 • dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego lub potwierdzenie pracodawcy, że znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna, z dwiema (2) kopiami
 • życiorys z jedną (1) kopią
 • niemiecki dyplom ukończenia studiów wyższych lub uznany zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych, porównywalny z dyplomem niemieckim (na dyplomach niemieckich nie wymaga się apostille; na dyplomach wydanych przez państwa trzecie zasadniczo zawsze konieczna jest apostille), z dwiema (2) kopiami
 • dokument potwierdzający porównywalność dyplomu ukończenia studiów wyższych; w bazie danych systemu ANABIN można sprawdzić, czy dany zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych jest uznany („anerkannt“) lub porównywalny („vergleichbar“).
  Dalsze wskazówki dotyczące właściwych dokumentów potwierdzających porównywalność danego zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych znajdują się w osobnej informacji.

Wróć do góry strony