Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wiza wjazdowa uprawniająca do podjęcia w Niemczech pracy na podstawie Niebieskiej Karty

Artykuł

Informacje podstawowe

 • Na podstawie Niebieskiej Karty UE obywatele państw trzecich posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych mogą podjąć odpowiadające ich kwalifikacjom zatrudnienie w Niemczech.
 • Niebieska Karta UE, tak jak wszystkie długoterminowe tytuły pobytowe, wydawana jest wyłącznie przez właściwy w danym przypadku urząd ds. cudzoziemców w Niemczech. Przedtem należy złożyć w Ambasadzie wniosek o niezbędną w tym celu wizę.
 • Informacje ogólne na temat Niebieskiej Karty UE dostępne są na stronie internetowej Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge) oraz za pośrednictwem portalu internetowego dla pracowników wykwalifikowanych (Fachkräfteportal).
 • Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też żadnych informacji na temat składania wniosków wizowych.
 • Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować termin za pośrednictwem naszego internetowego systemu rezerwacji terminów wizyt. Proszę wziąć pod uwagę, że czas rozpatrywania wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.

 • Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale wraz z jedną kopią. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.
 • Za rozpatrzenie wniosku o wizę pobierana jest opłata w wysokości ok. 400 złotych (równowartość 75 euro w zależności od aktualnego kursu walutowego). Opłatę należy uiścić gotówką w złotych przy składaniu wniosku. Jest to opłata manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy lub wycofania wniosku o wizę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

Informacje ogólne

Wnioski przesyłane są do zaopiniowania właściwemu niemieckiemu urzędowi ds. cudzoziemców i ewentualnie Federalnej Agencji Pracy. Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły ok. (1) tygodnia, w pojedynczych przypadkach może się jednak przedłużyć do kilku tygodni bądź miesięcy. Po podjęciu decyzji Ambasada zawiadomi o tym niezwłocznie wnioskodawczynię/wnioskodawcę. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu, stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one ogólne rozpatrywanie wniosków wizowych.

Po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zanim wiza zostanie wydana, należy przedłożyć ważny dowód posiadania ubezpieczenia podróżnego na okres ważności wizy. Proszę pamiętać, że wizę trzeba odebrać osobiście.

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia wniosku wizowego.

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

Poniższa lista pomoże Państwu sprawdzić, czy wniosek jest kompletny. Wszystkie wymienione tu dokumenty należy przedłożyć w wymaganej formie i kolejności.

Lista kontrolna

 • jeden (1) formularz wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (Aufenthaltsgesetz), dokładnie wypełniony i podpisany
 • jedno (1) aktualne biometryczne zdjęcie paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcowe)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • jedna (1) kopia strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawczyni/wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce zwykłego i legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza/karta pobytu), ważny od co najmniej 3 miesięcy, z jedną (1) kopią
  W pojedynczych przypadkach konieczne może być przedłożenie kolejnych dokumentów potwierdzających miejsce zwykłego pobytu (np. wyciągi z konta, rozliczenia z ZUS, umowy najmu, etc.)
 • zaświadczenie o ostatnim zameldowaniu w Polsce, z jedną (1) kopią
 • dokładnie wypełniony formularz na temat zatrudnienia Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis„(oświadczenie o rodzaju zatrudnienia)
 • umowa o pracę / wiążąca oferta pracy z podaniem wysokości rocznego wynagrodzenia brutto (co najmniej 45 300 euro lub co najmniej 41 041,80 euro w przypadku zawodów deficytowych), z jedną (1) kopią
 • wyciąg z rejestru handlowego przedsiębiorstwa posiadającego siedzibę w Niemczech, z jedną (1) kopią
 • dokument potwierdzający znajomość języka niemieckiego lub potwierdzenie pracodawcy, że znajomość języka niemieckiego nie jest konieczna, z jedną (1) kopią
 • życiorys
 • niemiecki dyplom ukończenia studiów wyższych lub uznany zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych, porównywalny z dyplomem niemieckim (na dyplomach niemieckich nie wymaga się apostille; dyplomy wydane przez państwa trzecie zasadniczo zawsze muszą być poświadczone klauzulą apostille, wzgl. wymagają legalizacji), z jedną (1) kopią
 • dokument potwierdzający porównywalność dyplomu ukończenia studiów wyższych; w bazie danych systemu ANABIN można sprawdzić, czy dany zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych może być uznany („anerkannt“) lub porównywalny („vergleichbar“).
  Więcej informacji znajdą Państwo w odrębnym informatorze dotyczącym dokumentów potwierdzających porównywalność danego zagranicznego dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • jeśli to w danym przypadku konieczne, w przypadku zawodów regulowanych: zezwolenie na wykonywanie zawodu, z jedną (1) kopią

Wróć do góry strony