Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wiza w celu zawarcia związku małżeńskiego

Artykuł

Informacje podstawowe

 • Pozytywne rozpatrzenie wniosku wizowego w celu zawarcia związku małżeńskiego możliwe jest generalnie jedynie w przypadku zamiaru zawarcia małżeństwa z mieszkającym już w Niemczech narzeczonym / mieszkającą już w Niemczech narzeczoną bezpośrednio po przyjeździe wnioskodawcy/wnioskodawczyni do Niemiec. Warunkiem tego jest zakończona już procedura sprawdzająca spełnienie przesłanek zawarcia związku małżeńskiego. W tym celu należy udokumentować fakt zgłoszenia zamiaru zawarcia małżeństwa w jednym z niemieckich urzędów stanu cywilnego. Trzeba pamiętać, że zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa traci swoją ważność sześć miesięcy od daty jego wystawienia.
 • Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też informacji na temat składania wniosków wizowych.
 • Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować termin za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji terminów wizyt online. Proszę wziąć pod uwagę, że czas rozpatrywania wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.

 • Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale, z dwiema kopiami. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.
 • Za rozpatrzenie wniosku o wizę pobierana jest opłata w wysokości ok. 400 złotych (równowartość 75,- euro w zależności od aktualnego kursu walutowego). Opłatę należy uiścić w złotych przy składaniu wniosku. Jest to opłata manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy lub wycofania wniosku o wizę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

Lista kontrolna

Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły co najmniej osiem (8) tygodni, w pojedynczych przypadkach może się jednak przedłużyć do kilku miesięcy. Po podjęciu decyzji Ambasada zawiadomi o tym niezwłocznie wnioskodawcę. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu, stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one ogólne rozpatrywanie wniosków wizowych.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie wizy, zanim wiza zostanie wydana, należy przedłożyć ważny dowód posiadania ubezpieczenia podróżnego na okres ważności wizy. Proszę pamiętać, że wizę trzeba odebrać osobiście.

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia wniosku wizowego.

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

Zakreślenie poszczególnych pozycji na umieszczonej poniżej liście umożliwi sprawdzenie, czy załączono wszystkie wymagane dokumenty. Wszystkie wymienione tu dokumenty należy przedłożyć w wymaganej formie i kolejności.

Checkliste

 • dwa (2) formularze wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (AufenthG), dokładnie wypełnione i podpisane
 • dwa (2) aktualne biometryczne zdjęcia paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcowe)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • dwie (2) zwykłe kopie strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce zwykłego i legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza / karta pobytu), ważny od co najmniej 3 miesięcy, z dwiema (2) kopiami.
  W pojedynczych przypadkach konieczne mogą być dalsze dokumenty potwierdzające miejsce zwykłego pobytu (np. wyciągi z konta, rozliczenia z ZUS, umowy najmu, etc.).
 • ostatnie zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce, z dwiema (2) kopiami
 • zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa (Trzeba pamiętać, że zgłoszenie zamiaru zawarcia małżeństwa traci swoją ważność sześć miesięcy od daty jego wystawienia), z dwiema (2) kopiami
 • jeżeli dotyczy: wyrok rozwodowy/orzeczenie o rozwodzie obydwu narzeczonych. W przypadku śmierci byłego małżonka: akt zgonu, z potwierdzeniem autentyczności i dwiema (2) kopiami
 • Informacje dotyczące warunków potwierdzenia autentyczności dokumentu:
  Internationaler Urkundenverkehr
  Beglaubigung / Legalisation / Apostille / Beschaffung von Urkunden
 • certyfikat znajomości języka niemieckiego A1 (zbędny w przypadku wyjazdu do pracownika wykwalifikowanego, jednak niezbędny w przypadku wyjazdu do obywatela Niemiec), z dwiema (2) kopiami.
  Certyfikat musi być wydany przez certyfikowany zgodnie ze standardami ALTE (Association of Language Testers in Europe) ośrodek egzaminacyjny dysponujący egzaminatorami delegowanymi z Niemiec (patrz również: informacja dot. zaświadczenia o podstawowej znajomości języka niemieckiego w przypadku wyjazdu do małżonka)
 • pismo motywacyjne w języku niemieckim lub angielskim, z jedną (1) kopią
 • aktualne zaświadczenie o zameldowaniu osoby mogącej dać referencje w Niemczech, z dwiema (2) kopiami
 • udokumentowanie prawa pobytu osoby mogącej dać referencje w Niemczech (np. na podstawie niemieckich dokumentów, zezwolenia na pobyt itp.), z dwiema (2) kopiami
 • udokumentowanie dochodów i warunków mieszkaniowych (umowa najmu) mieszkającej w Niemczech osoby mogącej dać referencje, ew. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów (Verpflichtungserklärung), z dwiema (2) kopiami
Wróć do góry strony