Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Informacja zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 (ogólne rozporządzenieo ochronie danych)

02.02.2021 - Artykuł

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie moich danych i kto jest inspektorem ochrony
danych?

Administratorami danych są: Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie (adres:
e-mail: info@warschau.diplo.de oraz Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych (adres korespondencyjny: Auswärtiges Amt, D-11013 Berlin).

Z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Danych Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
można skontaktować się pod adresem:
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1
D-10117 Berlin
e-mail: dsb-r@auswaertiges-amt.de
tel.: + 49 30 5000 2711
faks: + 49 30 5000 5 1733

Jakie dane są przetwarzane przez przedstawicielstwo zagraniczne, gdy składam wniosek o wizę i skąd pochodzą te dane?

Do kategorii przetwarzanych danych osobowych należą dane wymagane w ramach formularza wniosku wizowego. W formularzu tym z reguły należy podać przede wszystkim nazwisko, nazwisko rodowe, imię, datę i miejsce (wraz z nazwą państwa) urodzenia, płeć, obywatelstwo (obywatelstwa), stan cywilny, aktualny adres, numer telefonu, adres e-mail, wykonywany zawód, dane dotyczące dokumentu podróży (rodzaj dokumentu, numer
dokumentu, państwo wystawiające i organ wystawiający dokument, data wystawienia, okres ważności), zdjęcie paszportowe oraz odciski palców.
Wyżej wymienione kategorie danych pochodzą z informacji przekazanych przez Panią/Pana w ramach procedury wizowej.

Jakie dane są przetwarzane przez przedstawicielstwo zagraniczne, kiedy wystosowuję pismo z zaproszeniem dla kogoś, kto na tej podstawie występuje z wnioskiem o wizę i skąd pochodzą te dane?


Do kategorii przetwarzanych danych osobowych należą dane osoby zapraszającej wymagane w ramach formularza wniosku wizowego. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o Pani/Pana nazwisko, imię, adres, numer faksu i adres e-mail.
Wyżej wymienione kategorie danych pochodzą z danych przekazanych przez Panią/Pana
w piśmie zawierającym zaproszenie oraz z informacji wnioskodawcy podanych w ramach
procedury wizowej.

Dlaczego zbiera się moje dane i co by się stało, gdyby się tego nie zrobiło?

Te dane są zbierane, ponieważ jest to konieczne do prawidłowego przeprowadzenia
procedury wizowej i dlatego, że jest to wymóg ustawowy. Występując z wnioskiem o wizę,
zgodnie z § 82 Ustawy o pobycie (AufenthG), ma Pani/Pan obowiązek dostarczyć dane
konieczne do rozpatrzenia wniosku i przekazać niezbędne w tym celu informacje. Jeżeli nie
udostępni Pani/Pan tych danych, wniosek może zostać odrzucony bez zwrotu opłaty
wniesionej za jego rozpatrzenie.


W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są moje dane?


Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych służy wyłącznie prawidłowemu
przeprowadzeniu procedury wizowej.

Podstawę prawną stanowią tu: art. 6 ust. 1 litery c) i e), ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO) w zw. z Rozporządzeniem (WE) nr 767/2008 (rozporządzenie w sprawie VIS) oraz Rozporządzeniem (WE) nr 810/2009 (kodeks wizowy) wraz z załącznikami wzgl. §§ 72a i nast. Ustawy o pobycie (AufenthG) oraz § 69 Rozporządzenia w sprawie pobytu (AufenthV), a także Rozporządzeniem Wykonawczym do Ustawy o Centralnym Rejestrze Cudzoziemców (AZRG-DV), Ustawą o wizowym rejestrze ostrzegawczym (VWDG) i ew. dalszymi przepisami specjalnymi lub § 3 Federalnej Ustawy o ochronie danych (BDSG 2018).

Jak długo moje dane będą wykorzystywane?

Pani/Pańskie dane są usuwane wówczas, gdy nie są już potrzebne do przeprowadzenia
procedury wizowej. Usunięcie danych następuje z reguły dwa lata po zakończeniu procedury wizowej, najpóźniej jednak pięć lat po wydaniu prawomocnej decyzji w sprawie wnioskowanej wizy.

Kto dostaje moje dane?

Pani/Pańskie dane przekazywane są osobom trzecim tylko wówczas, gdy jest to konieczne
do prawidłowego przeprowadzenia procedury wizowej. W ramach procedury jest możliwe, że Pani/Pańskie dane osobowe zostaną przekazane do właściwych w danym przypadku
niemieckich organów wewnętrznych, właściwych w sprawie przyjmowania wniosków
wizowych placówek innych państw strefy Schengen lub do właściwych organów w miejscu
Pani/Pana zwykłego pobytu. Jeżeli przeprowadzenie poszczególnych etapów procedury
wizowej powierzono usługodawcy zewnętrznemu, to on zbiera Pani/Pańskie dane wzgl. jemu te dane się przekazuje, o ile wymaga tego przeprowadzenie procedury wizowej. Przekazanie danych do odbiorcy znajdującego się poza Unią Europejską ma miejsce tylko wówczas, gdy dopuszczają to uregulowania Rozdziału V RODO.

Z jakich praw do ochrony danych mogę korzystać jako osoba, której dane dotyczą?


Może Pani/Pan zażądać od wyżej wymienionych administratorów informacji na temat
przechowywanych danych dotyczących Pani/Pana osoby. Ponadto może Pani/Pan pod pewnymi warunkami zażądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych. Pod pewnymi warunkami może Pani/Pan ponadto wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych.


Gdzie mogę wnieść skargę?

Ma Pani/Pan prawo wnieść do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych
skargę na przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych – szczególnie w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych.

Wróć do góry strony