Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wiza w celu uczestnictwa w kursie językowym

Artykuł

Informacje podstawowe

 • Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też żadnych informacji na temat składania wniosków wizowych.
 • Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować termin za pośrednictwem naszego internetowego systemu rezerwacji terminów wizyt. Proszę wziąć pod uwagę, że czas rozpatrywania wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.

 • Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Każdy dokument musi być złożony w oryginale wraz z jedną kopią. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.
 • Za rozpatrzenie wniosku o wizę pobierana jest opłata w wysokości ok. 400 złotych (równowartość 75,- euro w zależności od aktualnego kursu walutowego). Opłatę należy uiścić gotówką w złotych przy składaniu wniosku. Jest to opłata manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy lub wycofania wniosku o wizę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

Informacje ogólne

Ważna uwaga:

Należy rozróżnić między kursem językowym przygotowującym do studiów oraz zwykłym intensywnym kursem językowym, który nie służy bezpośrednio przygotowaniu do podjęcia studiów.

W pierwszym przypadku wnioskodawczyni/wnioskodawca (składając odpowiedni wniosek) nie musi opuszczać Republiki Federalnej Niemiec w czasie między rozpoczęciem kursu językowego a momentem podjęcia studiów.

W drugim przypadku kurs powinien spełniać warunki intensywnego kursu językowego przewidzianego w Ustawie o pobycie (Aufenthaltsgesetz). Zajęcia w ramach kursu muszą z reguły odbywać się codziennie i obejmować przynajmniej 18 godzin lekcyjnych w tygodniu. Kursy wieczorowe i weekendowe nie spełniają tych wymogów. Celem kursu językowego musi być osiągnięcie wszechstronnej znajomości języka niemieckiego przez osoby w nim uczestniczące, a czas jego trwania musi być z góry określony.

Wnioski przesyłane są do zaopiniowania właściwemu niemieckiemu urzędowi ds. cudzoziemców. Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły co najmniej cztery (4) tygodnie, jednak w pojedynczych przypadkach może się przedłużyć do kilku miesięcy. Po podjęciu decyzji Ambasada zawiadomi o tym niezwłocznie wnioskodawczynię/wnioskodawcę. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one ogólne rozpatrywanie wniosków wizowych.

Po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zanim wiza zostanie wydana, należy przedłożyć ważny dowód posiadania ubezpieczenia podróżnego na okres ważności wizy.

Proszę pamiętać, że wizę trzeba odebrać osobiście.

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia wniosku wizowego.

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

Poniższa lista pomoże Państwu sprawdzić, czy wniosek jest kompletny. Wszystkie wymienione tu dokumenty należy przedłożyć w wymaganej formie i kolejności.

Lista kontrolna

 • jeden (1) formularz wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (AufenthG), dokładnie wypełniony i podpisany
 • jedno (1) aktualne biometryczne zdjęcie paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcowe)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • jedna (1) kopia strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawczyni/wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce zwykłego i legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza/karta pobytu), ważny od co najmniej 3 miesięcy, z jedną (1) kopią
  W pojedynczych przypadkach konieczne może być przedłożenie kolejnych dokumentów potwierdzających miejsce zwykłego pobytu (np. wyciągi z konta, rozliczenia z ZUS, umowy najmu, etc.).
 • zaświadczenie o ostatnim zameldowaniu w Polsce, z jedną (1) kopią
 • dokumenty potwierdzające dotychczasową edukację, w tym świadectwo ukończenia szkoły i ew. dyplom oraz dokumenty potwierdzające przebieg kariery zawodowej, z jedną (1) kopią
 • zaproszenie szkoły językowej z informacją o miejscu, poziomie oraz czasie trwania kursu, z jedną (1) kopią
 • list motywacyjny napisany przez wnioskodawczynię/wnioskodawcę w języku niemieckim z umotywowaniem chęci odbycia kursu językowego w Niemczech oraz nakreśleniem perspektyw przyszłości, z jedną (1) kopią
 • dokumenty potwierdzające posiadaną już znajomość języka (zasadniczo co najmniej na poziomie A2/B1), z jedną (1) kopią
 • ew. dowód wniesienia opłaty za kurs językowy, z jedną (1) kopią
 • w przypadku otrzymania stypendium (DAAD, Erasmus): decyzja o przyznaniu stypendium oraz akt przyznania stypendium jako dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów, z jedną (1) kopią
 • dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów pobytu w wysokości min. 947 euro miesięcznie; mogą to być:

  - dowód otrzymania stypendium w wysokości co najmniej 947 euro miesięcznie (jeśli stypendium jest niższe od podanej kwoty, możliwość pokrycia różnicy musi zostać udowodniona w jeden z niżej podanych sposobów), z jedną (1) kopią

  lub

  - formalne oświadczenie na piśmie osoby trzeciej (Verpflichtungserklärung) – w myśl §§ 66-68 Ustawy o pobycie (Aufenthaltsgesetz) – o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów (urzędy ds. cudzoziemców i urzędy meldunkowe w Niemczech udostępniają odpowiednie formularze), z jedną (1) kopią

  lub

  - potwierdzenie posiadania konta w niemieckim banku w formie zablokowanego rachunku bankowego (Sperrkonto) w wysokości co najmniej 11 364 euro z miesięczną dostępną kwotą maksymalną wynoszącą 947 euro, z jedną (1) kopią

  Dalsze informacje o zakładaniu zablokowanego rachunku bankowego w Niemczech oraz usługodawcach oferujących odpowiednie zablokowane rachunki bankowe dostępne są na naszej stronie internetowej (w języku niemieckim lub angielskim).
  Niektórzy usługodawcy wymagają, aby podpis na wniosku o założenie zablokowanego rachunku bankowego został poświadczony przez przedstawicielstwo Niemiec za granicą. Jeśli wybrany przez Państwa usługodawca wymaga takiego poświadczenia, prosimy o zarezerwowanie w tym celu osobnego terminu wizyty. Podpisane dokumenty zostaną zatrzymane przez Ambasadę Niemiec i przesłane przesyłką poleconą do danej instytucji finansowej w Niemczech. Za przesyłkę pobierana jest opłata w wysokości 30 złotych. Ponadto za poświadczenie podpisu należy uiścić opłatę wynoszącą obecnie ok. 265 złotych. Do wniosku skierowanego do banku dołączone powinny zostać dokumenty potwierdzające pochodzenie środków pieniężnych (tzw. „Mittelherkunft“) oraz kopia potwierdzenia ze szkoły językowej i kopia paszportu.

Wróć do góry strony