Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wiza dla stypendystów programu ERASMUS / DAAD

Artykuł

Informacje podstawowe

 • Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też żadnych informacji na temat składania wniosków wizowych.
 • Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować termin za pośrednictwem naszego internetowego systemu rezerwacji terminów wizyt. Proszę wziąć pod uwagę, że czas rozpatrywania wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.

 • Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale wraz z jedną kopią. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.
 • Stypendyści programu ERASMUS / DAAD są zwolnieni z opłaty za złożenie wniosku wizowego.

Informacje ogólne

Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły co najmniej jeden (1) tydzień, w pojedynczych przypadkach może się jednak przedłużyć do kilku tygodni. Po podjęciu decyzji Ambasada zawiadomi o tym niezwłocznie wnioskodawczynię/wnioskodawcę. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu, stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one ogólne rozpatrywanie wniosków wizowych.

Po uzyskaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zanim wiza zostanie wydana, należy przedłożyć ważny dowód posiadania ubezpieczenia podróżnego na okres ważności wizy. Proszę pamiętać, że wizę trzeba odebrać osobiście.

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia wniosku wizowego.

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

Poniższa lista pomoże Państwu sprawdzić, czy wniosek jest kompletny. Wszystkie wymienione tu dokumenty należy przedłożyć w wymaganej formie i kolejności.

Lista kontrolna

 • jeden (1) formularz wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (Aufenthaltsgesetz), dokładnie wypełniony i podpisany
 • jedno (1) aktualne biometryczne zdjęcie paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcow)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • jedna (1) kopia strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawczyni/wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce zwykłego i legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza/karta pobytu), ważny od co najmniej 3 miesięcy, z jedną (1) kopią
  W pojedynczych przypadkach konieczne może być przedłożenie kolejnych dokumentów potwierdzających miejsce zwykłego pobytu (np. wyciągi z konta, rozliczenia z ZUS, umowy najmu, etc.)
 • zaświadczenie o ostatnim zameldowaniu w Polsce, z jedną (1) kopią
 • zaświadczenie niemieckiej wyższej uczelni o przyjęciu na studia, z jedną (1) kopią

  lub
 • umowa o praktyki lub staż zawierająca informacje o tygodniowym czasie pracy, zadaniach oraz potwierdzająca wynagrodzenie w wysokości niemieckiej płacy minimalnej, z jedną (1) kopią
 • polska legitymacja studencka, z jedną (1) kopią
 • aktualne zaświadczenie o statusie studenta polskiej wyższej uczelni (zawierające informację o roku i kierunku studiów, przyznanym stypendium, wysokości stypendium i czasie jego trwania oraz dane niemieckiej wyższej uczelni, na której planowane są studia, lub dane przedsiębiorstwa, w którym mają odbyć się praktyki lub staż, z jedną (1) kopią.
  Zaświadczenie polskiej wyższej uczelni musi być wystawione w języku angielskim.
 • w przypadku wyjazdu na studia – dokument potwierdzający finansowanie, jeśli stypendium jest niższe niż 934 euro, z jedną (1) kopią.
  Wymogi takiego dokumentu będzie spełniać:

  - formalne oświadczenie na piśmie osoby trzeciej o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów (Verpflichtungserklärung) – w myśl §§ 66-68 Ustawy o pobycie (urzędy ds. cudzoziemców i urzędy meldunkowe w Niemczech udostępniają odpowiednie formularze)

  lub

  - potwierdzenie posiadania salda na koncie w niemieckim banku w formie zablokowanego rachunku bankowego (Sperrkonto) w wysokości różnicy między kwotą stypendium a kwotą min. 934 euro miesięcznie.
  Dalsze informacje o zakładaniu zablokowanego rachunku bankowego w Niemczech oraz usługodawcach oferujących odpowiednie zablokowane rachunki bankowe dostępne są na naszej stronie internetowej (w języku niemieckim lub angielskim).

  Niektórzy usługodawcy wymagają, aby podpis na wniosku o założenie zablokowanego rachunku bankowego został poświadczony przez przedstawicielstwo Niemiec za granicą. Jeśli wybrany przez Państwa usługodawca wymaga takiego poświadczenia, prosimy o zarezerwowanie w tym celu osobnego terminu wizyty. Podpisane dokumenty zostaną zatrzymane przez Ambasadę Niemiec i przesłane przesyłką poleconą do danej instytucji finansowej w Niemczech. Za przesyłkę pobierana jest opłata w wysokości 30 złotych. Ponadto za poświadczenie podpisu należy uiścić opłatę wynoszącą obecnie ok. 265 złotych. Do wniosku skierowanego do banku dołączone powinny zostać dokumenty potwierdzające pochodzenie środków pieniężnych (tzw. „Mittelherkunft“) oraz zwykła kopia zaświadczenia o przyjęciu na studia w Niemczech i kopia paszportu wnioskodawczyni/wnioskodawcy.

Wróć do góry strony