Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wiza dla stypendystów programu ERASMUS / DAAD

Artykuł

Informacje podstawowe

 • Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też informacji na temat składania wniosków wizowych.
 • Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować termin za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji terminów wizyt online. Proszę wziąć pod uwagę, że czas rozpatrywania wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.

 • Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale wraz z dwiema kopiami. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.
 • Stypendyści programu ERASMUS / DAAD są zwolnieni z opłaty za złożenie wniosku wizowego.

Informacje ogólne

Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły co najmniej jeden (1) tydzień, w pojedynczych przypadkach może się jednak przedłużyć do kilku tygodni. Po podjęciu decyzji Ambasada zawiadomi o tym niezwłocznie wnioskodawcę. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu, stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one ogólne rozpatrywanie wniosków wizowych.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie wizy, zanim wiza zostanie wydana, należy przedłożyć ważny dowód posiadania ubezpieczenia podróżnego na okres ważności wizy. Proszę pamiętać, że wizę trzeba odebrać osobiście.

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia wniosku wizowego.

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

Zaznaczając poszczególne pozycje na umieszczonej poniżej liście, mogą Państwo sprawdzić, czy dysponują Państwo kompletem wymaganych dokumentów. Wszystkie wymienione tu dokumenty należy przedłożyć w wymaganej formie i kolejności.

Lista kontrolna

 • dwa (2) formularze wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (AufenthG), dokładnie wypełnione i podpisane
 • dwa (2) aktualne biometryczne zdjęcia paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcow)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • dwie (2) zwykłe kopie strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce zwykłego i legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza / karta pobytu), ważny od co najmniej 3 miesięcy, z dwiema (2) kopiami.
  W pojedynczych przypadkach konieczne mogą być dalsze dokumenty potwierdzające miejsce zwykłego pobytu (np. wyciągi z konta, rozliczenia z ZUS, umowy najmu etc.).
 • ostatnie zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce, z dwiema (2) kopiami
 • zaświadczenie niemieckiej wyższej uczelni o przyjęciu na studia, z dwiema (2) kopiami

  lub
 • umowa o praktyki lub staż zawierająca informacje o tygodniowym czasie pracy, zadaniach oraz potwierdzająca wynagrodzenie w wysokości niemieckiej płacy minimalnej, z dwiema (2) kopiami
 • polska legitymacja studencka, z dwiema (2) kopiami
 • aktualne zaświadczenie o statusie studenta polskiej wyższej uczelni (zawierające informację o roku i kierunku studiów, przyznaniu stypendium, wysokości stypendium i czasie jego trwania oraz dane niemieckiej wyższej uczelni, na której planowane są studia, lub dane przedsiębiorstwa, w którym mają odbyć się praktyki lub staż, z dwiema (2) kopiami.
  Zaświadczenie polskiej wyższej uczelni musi być wystawione w języku angielskim.
 • w przypadku studiów – dokument potwierdzający finansowanie, jeśli stypendium jest niższe niż 934 euro, z dwiema (2) kopiami.
  Wymogi takiego dokumentu będzie spełniać:

  - formalne oświadczenie na piśmie osoby trzeciej o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów (Verpflichtungserklärung) – w myśl §§ 66-68 Ustawy o pobycie (urzędy ds. cudzoziemców i urzędy meldunkowe w Niemczech dysponują odpowiednimi formularzami)

  lub

  - potwierdzenie posiadania salda na koncie w niemieckim banku w formie zablokowanego rachunku bankowego w wysokości różnicy między kwotą stypendium a kwotą min. 934 euro miesięcznie.
  Dalsze informacje dotyczące założenia zablokowanego rachunku bankowego w Niemczech oraz usługodawców oferujących odpowiednie zablokowane rachunki bankowe dostępne są na naszej stronie internetowej pod hasłem: pod hasłem: „Opening a blocked bank account (Sperrkonto) for students“.

  Niektórzy usługodawcy wymagają, aby podpis na wniosku o założenie zablokowanego rachunku bankowego został poświadczony przez przedstawicielstwo Niemiec za granicą. Jeśli wybrany przez Państwa usługodawca wymaga takiego poświadczenia, prosimy o zarezerwowanie w tym celu osobnego terminu wizyty. Podpisane dokumenty zostaną zatrzymane przez przedstawicielstwo Niemiec i przesłane przesyłką poleconą do danej instytucji finansowej w Niemczech. Za przesyłkę pobierana jest opłata w wysokości 30 zł. Ponadto za poświadczenie podpisu należy uiścić opłatę wynoszącą obecnie ok. 265 zł. Do wniosku skierowanego do banku dołączone powinny zostać dokumenty potwierdzające pochodzenie środków pieniężnych (tzw. „Mittelherkunft“) oraz zwykła kopia zaświadczenia o przyjęciu na studia w Niemczech i kopia paszportu wnioskodawcy.

Wróć do góry strony