Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wiza w celu poszukiwania miejsca nauki zawodu

Artykuł

Informacje podstawowe

 • Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też żadnych informacji na temat składania wniosków wizowych.
 • Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować termin za pośrednictwem naszego internetowego systemu rezerwacji terminów wizyt. Proszę wziąć pod uwagę, że czas rozpatrywania wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.

 • Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale wraz z jedną kopią. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.
 • Za rozpatrzenie wniosku o wizę pobierana jest opłata w wysokości ok. 400 złotych (równowartość 75 euro w zależności od aktualnego kursu walutowego). Opłatę należy uiścić gotówką w złotych przy składaniu wniosku. Jest to opłata manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy lub wycofania wniosku o wizę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 • Wiza ta umożliwia zainteresowanym osobom z państw trzecich poniżej 25. roku życia, które mogą udokumentować znajomość języka niemieckiego co najmniej na poziomie B2 i są uprawnione do podjęcia studiów w Niemczech, przyjazd do Niemiec na okres maksymalnie 6 miesięcy w celu znalezienia odpowiedniego miejsca nauki zawodu oraz podjęcia nauki.
 • Informacje ogólne na temat migracji pracowników wykwalifikowanych znajdują się na specjalnym portalu informacyjnym: Fachkräfteportal
 • Jeśli w okresie ważności wizy podpiszą Państwo w Niemczech umowę o naukę zawodu, mogą Państwo złożyć wniosek o pozwolenie na pobyt i pozwolenie na pracę bezpośrednio we właściwym miejscowo urzędzie ds. cudzoziemców. W celu przeprowadzenia procedury wizowej nie będą Państwo musieli już opuszczać terenu Republiki Federalnej Niemiec.

Informacje ogólne

Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły co najmniej dwa (2) tygodnie, w pojedynczych przypadkach może się jednak przedłużyć do kilku tygodni. Po podjęciu decyzji Ambasada zawiadomi o tym niezwłocznie wnioskodawczynię/wnioskodawcę. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu, stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one ogólne rozpatrywanie wniosków wizowych.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie wniosku, zanim wiza zostanie wydana, należy przedłożyć ważny dowód posiadania ubezpieczenia podróżnego na okres ważności wizy. Proszę pamiętać, że wizę trzeba odebrać osobiście.

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia wniosku wizowego.

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

Poniższa lista pomoże Państwu sprawdzić, czy wniosek jest kompletny. Wszystkie wymienione tu dokumenty należy przedłożyć w wymaganej formie i kolejności.

Lista kontrolna

 • jeden (1) formularz wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (Aufenthaltsgesetz), dokładnie wypełniony i podpisany
 • jedno (1) aktualne biometryczne zdjęcie paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcowe)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • jedna (1) kopia strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawczyni/wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce zwykłego i legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza/karta pobytu), ważny od co najmniej 3 miesięcy, z jedną (1) kopią
  W pojedynczych przypadkach konieczne może być przedłożenie kolejnych dokumentów potwierdzających miejsce zwykłego pobytu (np. wyciągi z konta, rozliczenia z ZUS, umowy najmu, etc.)
 • zaświadczenie o ostatnim zameldowaniu w Polsce, z jedną (1) kopią
 • życiorys w formie tabelarycznej zawierający informacje na temat przebiegu kariery zawodowej wraz z wymaganym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do podjęcia studiów wyższych w Niemczech (świadectwo ukończenia szkoły wraz z odpowiednim tłumaczeniem) oraz ew. potwierdzenie uprawnienia do podjęcia studiów wyższych w Niemczech przez Centralną Instytucję ds. Kształcenia Zagranicznego (ZAB) przy Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Landów (KMK) Republiki Federalnej Niemiec, z jedną (1) kopią

  Dokument potwierdzający uprawnienie do podjęcia studiów wyższych jest warunkiem koniecznym do wystąpienia z wnioskiem o wizę w celu poszukiwania miejsca nauki zawodu. Posiadane uprawnienie można zweryfikować w Internecie.
  Proszę mieć na uwadze, że ew. może zaistnieć konieczność przeprowadzenia procedury uznania świadectwa.
 • list motywacyjny zawierający informacje o planowanym poszukiwaniu miejsca nauki zawodu (branża, region, planowane miejsce pobytu / zamieszkania etc.) w języku niemieckim lub angielskim
 • zaświadczenia o dalszych przygotowaniach związanych z poszukiwaniem miejsca nauki zawodu, jeśli są już dostępne (np. zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne), z jedną (1) kopią
 • dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów pobytu, z jedną (1) kopią. Może to być:

  - formalne oświadczenie na piśmie osoby trzeciej o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów (Verpflichtungserklärung) – w myśl §§ 66-68 Ustawy o pobycie. Urzędy ds. cudzoziemców i urzędy meldunkowe w Niemczech udostępniają odpowiednie formularze.
  lub
  - wpłata na konto w niemieckim banku w formie zablokowanego rachunku bankowego (Sperrkonto) w wysokości co najmnie 6162 euro z miesięczną dostępną kwotą maksymalną wynoszącą 1027 euro.

  Dalsze informacje o zakładaniu zablokowanego rachunku bankowego w Niemczech oraz usługodawcach oferujących odpowiednie zablokowane rachunki bankowe dostępne są na naszej stronie internetowej (w języku niemieckim lub angielskim).

Wróć do góry strony