Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wiza w celu łączenia rodzin

Artykuł

Informacje podstawowe

 • Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też informacji na temat składania wniosków wizowych.
 • Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować termin za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji terminów wizyt online. Proszę wziąć pod uwagę, że czas rozpatrywania wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.

 • Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale, z dwiema kopiami. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.
 • Za rozpatrzenie wniosku o wizę w celu dołączenia do członka rodziny będącego Niemcem nie pobiera się opłat. Za rozpatrzenie wniosku o wizę w celu dołączenia do członków rodziny będących cudzoziemcami pobierana jest opłata w wysokości ok. 400 złotych (równowartość 75,- euro w zależności od aktualnego kursu walutowego). Opłatę należy uiścić w złotych przy składaniu wniosku. Jest to opłata manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy lub wycofania wniosku o wizę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

Informacje ogólne

Wnioski przesyłane są do zaopiniowania właściwemu niemieckiemu urzędowi ds. cudzoziemców. Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły co najmniej osiem (8) tygodni, w pojedynczych przypadkach może się jednak przedłużyć do kilku miesięcy. Po podjęciu decyzji Ambasada zawiadomi o tym niezwłocznie wnioskodawcę. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu, stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one rozpatrywanie wniosków wizowych.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie wizy, zanim wiza zostanie wydana, należy przedłożyć ważny dowód posiadania ubezpieczenia podróżnego na okres ważności wizy. Proszę pamiętać, że wizę trzeba odebrać osobiście.

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia wniosku wizowego.

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

Zakreślenie poszczególnych pozycji na umieszczonej poniżej liście umożliwi sprawdzenie, czy załączono wszystkie wymagane dokumenty. Wszystkie wymienione tu dokumenty należy przedłożyć w wymaganej formie i kolejności.

Lista kontrolna

 • dwa (2) formularze wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (AufenthG), dokładnie wypełnione i podpisane
 • dwa (2) aktualne biometryczne zdjęcia paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcowe)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • dwie (2) zwykłe kopie strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce zwykłego i legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza/karta pobytu), ważny od co najmniej 3 miesięcy, z dwiema (2) kopiami.
  W pojedynczych przypadkach konieczne mogą być dalsze dokumenty potwierdzające miejsce zwykłego pobytu (np. wyciągi z konta, rozliczenia z ZUS, umowy najmu, etc.).
 • ostatnie zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce, z dwiema (2) kopiami
 • międzynarodowy akt małżeństwa lub umowa związku partnerskiego, (oryginał, potwierdzenie autentyczności dokumentu, ew. tłumaczenie), z dwiema (2) kopiami
  Informacje dotyczące warunków potwierdzenia autentyczności dokumentu:
  Internationaler Urkundenverkehr
  Beglaubigung / Legalisation / Apostille / Beschaffung von Urkunden
 • jeżeli dotyczy: w przypadku wcześniejszych małżeństw i rozwodów, niemiecki wyrok rozwodowy z adnotacją o prawomocności wzgl. uznanie przez niemiecki sąd wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny, z dwiema (2) kopiami
  Informacje o uznawaniu wyroków rozwodowych wydanych przez sąd zagraniczny:
  Internationales Scheidungsrecht
 • certyfikat znajomości języka niemieckiego A1 (zbędny w przypadku wyjazdu do pracownika wykwalifikowanego, jednak niezbędny w przypadku wyjazdu do obywatela Niemiec), z dwiema (2) kopiami.
  Certyfikat musi być wydany przez certyfikowany zgodnie ze standardami ALTE (Association of Language Testers in Europe) ośrodek egzaminacyjny dysponujący egzaminatorami delegowanymi z Niemiec (patrz również: informacja dot. zaświadczenia o podstawowej znajomości języka niemieckiego w przypadku wyjazdu do współmałżonka ).
 • udokumentowanie dochodów i warunków mieszkaniowych (umowa najmu) mieszkającego w Niemczech współmałżonka, z dwiema (2) kopiami
 • niemiecki paszport lub dowód osobisty zamieszkałego w Niemczech współmałżonka; w przypadku, gdy osoba ta nie jest obywatelem/obywatelką Niemiec, trzeba przedłożyć zezwolenie na pobyt w Niemczech; z dwiema (2) kopiami
 • zaświadczenie o zameldowaniu współmałżonka w Niemczech z informacją o stanie cywilnym, z dwiema (2) kopiami

  Lista kontrolna w przypadku wyjazdu dziecka do Niemiec w ramach łączenia rodzin

 • dwa (2) formularze wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (AufenthG), dokładnie wypełnione i podpisane
 • dwa (2) aktualne biometryczne zdjęcia paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcowe)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • dwie (2) zwykłe kopie strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce zwykłego i legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza/karta pobytu), ważny od co najmniej 3 miesięcy, z dwiema (2) kopiami.
  W pojedynczych przypadkach konieczne mogą być dalsze dokumenty potwierdzające miejsce zwykłego pobytu (np. wyciągi z konta, rozliczenia z ZUS, umowy najmu, etc.).
 • ostatnie zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce, z dwiema (2) kopiami
 • akt urodzenia dziecka (oryginał, potwierdzenie autentyczności dokumentu, ew. tłumaczenie), z dwiema (2) kopiami
 • ew. akt małżeństwa rodziców, ew. zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa wzgl. wyrok ustalający ojcostwo (oryginał, potwierdzenie autentyczności dokumentu, ew. tłumaczenie), z dwiema (2) kopiami
 • ew. akt przysposobienia dziecka wzgl. wyrok dotyczący przysposobienia dziecka (oryginał, potwierdzenie autentyczności dokumentu, ew. tłumaczenie), z dwiema (2) kopiami
  Informacje dotyczące warunków potwierdzenia autentyczności dokumentu:
  Internationaler Urkundenverkehr
  Beglaubigung / Legalisation / Apostille / Beschaffung von Urkunden
 • niemiecki paszport zamieszkałego w Niemczech rodzica; w przypadku, gdy osoba ta nie jest obywatelem/obywatelką Niemiec, trzeba przedłożyć zezwolenie na pobyt w Niemczech; z dwiema (2) kopiami
 • udokumentowanie dochodów i warunków mieszkaniowych (umowa najmu) mieszkającego w Niemczech rodzica, z dwiema (2) kopiami
 • zaświadczenie o zameldowaniu mieszkającego w Niemczech rodzica, z dwiema (2) kopiami
  oraz, jeżeli dotyczy:
 • wyrok rozwodowy rodziców dziecka (oryginał, potwierdzenie autentyczności dokumentu, ew. tłumaczenie), z dwiema (2) kopiami
 • wyrok w sprawie prawa do opieki nad dzieckiem stwierdzający, że wnioskodawczyni/wnioskodawca jako matka/ojciec posiada wyłączne prawo do opieki nad dzieckiem lub poświadczona notarialnie zgoda drugiego rodzica na wyjazd i stałe zamieszkanie dziecka w Niemczech (oryginał, potwierdzenie autentyczności dokumentu, ew. tłumaczenie), z dwiema (2) kopiami
 • w przypadku dzieci między 16. a 18. rokiem życia: dokumenty ze szkoły, do której dziecko obecnie uczęszcza, wzgl. dotyczące uzyskanego już wykształcenia oraz ew. dokumenty potwierdzające znajomość języka niemieckiego (ew. wymagany certyfikat znajomości języka niemieckiego C1), z dwiema (2) kopiami
Wróć do góry strony