Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wiza w celu podjęcia studiów w Niemczech

Artykuł

Informacje podstawowe

 • Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też informacji na temat składania wniosków wizowych.
 • Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować termin za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji terminów wizyt online. Proszę wziąć pod uwagę, że czas rozpatrywania wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.

 • Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale, z dwiema kopiami. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.
 • Za rozpatrzenie wniosku o wizę pobierana jest opłata w wysokości ok. 400 złotych (równowartość 75,- euro w zależności od aktualnego kursu walutowego). Opłatę należy uiścić w złotych przy składaniu wniosku. Jest to opłata manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy lub wycofania wniosku o wizę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

Informacje ogólne

Wnioski przesyłane są do zaopiniowania właściwemu niemieckiemu urzędowi ds. cudzoziemców. Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły co najmniej cztery (4) tygodnie, jednak w pojedynczych przypadkach może się przedłużyć do kilku miesięcy. Po podjęciu decyzji Ambasada zawiadomi o tym niezwłocznie wnioskodawcę. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu, stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one ogólne rozpatrywanie wniosków wizowych.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie wniosku, zanim wiza zostanie wydana, należy przedłożyć ważny dowód posiadania ubezpieczenia podróżnego na okres ważności wizy. Proszę pamiętać, że wizę trzeba odebrać osobiście.

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia wniosku wizowego.

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

Zakreślenie poszczególnych pozycji na umieszczonej poniżej liście umożliwi sprawdzenie, czy załączono wszystkie wymagane dokumenty. Wszystkie wymienione tu dokumenty należy przedłożyć w wymaganej formie i kolejności.

Lista kontrolna

 • dwa (2) formularze wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (AufenthG), dokładnie wypełnione i podpisane
 • dwa (2) aktualne biometryczne zdjęcia paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcowe)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • dwie (2) zwykłe kopie strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce zwykłego i legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza/karta pobytu), ważny od co najmniej 3 miesięcy, z dwiema (2) kopiami.
  W pojedynczych przypadkach konieczne mogą być dalsze dokumenty potwierdzające miejsce zwykłego pobytu (np. wyciągi z konta, rozliczenia z ZUS, umowy najmu etc.).
 • ostatnie zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce, z dwiema (2) kopiami
 • w przypadku przyjętych studentów: zaświadczenie o przyjęciu na studia (Zulassungsbescheid) na jednej z niemieckich szkół wyższych lub wyższych szkół zawodowych
 • w przypadku osób ubiegających się o przyjęcie na studia: zaświadczenie o ubieganiu się o miejsce na studiach (Bewerbungsbestätigung) na jednej z niemieckich szkół wyższych lub wyższych szkół zawodowych
 • dokumenty potwierdzające dotychczasową edukację, w tym świadectwo ukończenia szkoły i ew. dyplom oraz dokumenty potwierdzające przebieg kariery zawodowej
 • dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów pobytu w celu odbycia studiów w wysokości co najmniej 934,- euro miesięcznie; może to być:

  - formalne oświadczenie na piśmie osoby trzeciej (Verpflichtungserklärung), w myśl §§ 66-68 Ustawy o pobycie (Aufenthaltsgesetz), o zobowiązaniu się do pokrycia kosztów (urzędy ds. cudzoziemców i urzędy meldunkowe w Niemczech dysponują odpowiednimi formularzami)

  lub

  - potwierdzenie posiadania konta w niemieckim banku w formie zablokowanego rachunku bankowego (Sperrkonto) w wysokości co najmniej 11 208,- euro z miesięczną dostępną kwotą maksymalną wynoszącą 934,- euro

  Dalsze informacje dotyczące założenia zablokowanego rachunku bankowego w Niemczech oraz usługodawców oferujących odpowiednie zablokowane rachunki bankowe dostępne są na naszej stronie internetowej (w języku angielskim) pod hasłem: „Opening a blocked bank account (Sperrkonto) for students“.

  Niektórzy usługodawcy wymagają, aby podpis na wniosku o założenie zablokowanego rachunku bankowego został poświadczony przez przedstawicielstwo Niemiec za granicą. Jeśli wybrany przez Państwa usługodawca wymaga takiego poświadczenia, prosimy o zarezerwowanie w tym celu osobnego terminu wizyty. Podpisane dokumenty zostaną zatrzymane przez przedstawicielstwo Niemiec i przesłane przesyłką poleconą do danej instytucji finansowej w Niemczech. Za przesyłkę pobierana jest opłata w wysokości 30,- zł. Ponadto za poświadczenie podpisu należy uiścić opłatę wynoszącą obecnie ok. 265,- zł. Do wniosku skierowanego do banku dołączone powinny zostać dokumenty potwierdzające pochodzenie środków pieniężnych (tzw. „Mittelherkunft“) oraz zwykła kopia zaświadczenia o przyjęciu na studia w Niemczech i kopia paszportu.

Wróć do góry strony