Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wiza w celu podjęcia pracy zarobkowej

Artykuł

Informacje podstawowe

 • Wnioski wizowe można składać wyłącznie w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. Konsulaty Generalne Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku nie wydają wiz i nie udzielają też informacji na temat składania wniosków wizowych.
 • Proszę pamiętać, że aby złożyć wniosek, należy stawić się w Ambasadzie osobiście, przynosząc ze sobą wszystkie wymagane dokumenty. W tym celu proszę zarezerwować termin za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji terminów wizyt online. Proszę mieć na uwadze, że czas rozpatrywania wniosku wynosi z reguły kilka tygodni od dnia jego złożenia.
 • Wniosek wizowy zostanie przyjęty tylko po przedłożeniu kompletu wymaganych dokumentów. Każdy z dokumentów należy przedłożyć w oryginale wraz z dwiema (2) kopiami. Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język niemiecki.
 • Za rozpatrzenie wniosku o wizę pobierana jest opłata w wysokości ok. 400 złotych (równowartość 75 euro w zależności od aktualnego kursu walutowego). Opłatę należy uiścić w złotych przy składaniu wniosku. Jest to opłata manipulacyjna. W przypadku odmowy udzielenia wizy lub wycofania wniosku o wizę nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.

Informacje ogólne

Wnioski przesyłane są do zaopiniowania właściwemu urzędowi ds. cudzoziemców i ew. Federalnej Agencji Pracy. Rozpatrywanie wniosku trwa z reguły co najmniej cztery (4) tygodnie, jednak w pojedynczych przypadkach może się przedłużyć do kilku miesięcy. Po podjęciu decyzji Ambasada zawiadomi o tym niezwłocznie wnioskodawcę. Aby nie utrudniać pracy Działowi Wizowemu, stanowczo prosimy nie kierować tam zapytań dotyczących stanu sprawy, ponieważ opóźniają one ogólne rozpatrywanie wniosków wizowych.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w sprawie wniosku, zanim wiza zostanie wydana, należy przedłożyć ważny dowód posiadania ubezpieczenia podróżnego na okres ważności wizy. Proszę pamiętać, że wizę trzeba odebrać osobiście.

Proszę pamiętać o załączeniu do wniosku wszystkich wymaganych dokumentów! Niekompletny zestaw dokumentów może być powodem odmowy przyjęcia wniosku wizowego.

Ambasada zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów.

Zaznaczając poszczególne pozycje na umieszczonej poniżej liście, mogą Państwo sprawdzić, czy dysponują Państwo kompletem wymaganych dokumentów. Wszystkie wymienione tu dokumenty należy przedłożyć w wymaganej formie i kolejności.

Lista kontrolna

 • dwa (2) formularze wniosku wraz z pouczeniami zgodnie z § 54 Ustawy o pobycie (AufenthG), dokładnie wypełnione i podpisane
 • dwa (2) aktualne biometryczne zdjęcia paszportowe (format: patrz zdjęcia wzorcowe)
 • ważny paszport (własnoręcznie podpisany, z minimum dwiema (2) całkowicie wolnymi stronami)
 • dwie (2) zwykłe kopie strony z danymi ważnego paszportu wnioskodawcy
 • dokument potwierdzający miejsce zwykłego i legalnego pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt w Polsce (np. wiza / karta pobytu), ważny od co najmniej 3 miesięcy, z dwiema (2) kopiami.
  W pojedynczych przypadkach konieczne mogą być dalsze dokumenty potwierdzające miejsce zwykłego pobytu (np. wyciągi z konta, rozliczenia z ZUS, umowy najmu etc.).
 • ostatnie zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce, z dwiema (2) kopiami
 • dokładnie wypełniony formularz „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“ wraz z jedną (1) kopią
 • umowa o pracę / promesa zatrudnienia zawierająca informacje o rodzaju i okresie zatrudnienia oraz wysokości wynagrodzenia brutto
 • wyciąg z rejestru handlowego przedsiębiorstwa posiadającego swoją siedzibę w Niemczech, z dwiema (2) kopiami
 • poświadczenie znajomości języka niemieckiego lub potwierdzenie od pracodawcy, że znajomość języka niemieckiego nie jest wymagana, z dwiema (2) kopiami
 • życiorys wraz z jedną (1) kopią
 • w przypadku posiadania wykształcenia innego niż wyższe: dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w formie formalnego dokumentu potwierdzającego uznanie tych kwalifikacji przez właściwy organ w Niemczech, z dwiema (2) kopiami.
  Proszę pamiętać, że składając wniosek o wizę, należy przedłożyć dokument potwierdzający uznanie posiadanych kwalifikacji, ponieważ stanowi on najważniejszą podstawę wniosku. Dostarczanie dokumentów w późniejszym terminie nie jest zasadniczo możliwe!
 • w przypadku posiadania wykształcenia wyższego: dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, ew. dyplom ukończenia studiów wyższych, z dwiema (2) kopiami
 • dokument potwierdzający porównywalność dyplomu ukończenia studiów wyższych; w bazie danych systemu ANABIN można sprawdzić, czy dany zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych jest uznany („anerkannt“) lub porównywalny („vergleichbar“).
  Dalsze informacje na ten temat znajdą Państwo w osobnym dokumencie Potwierdzenie uznania zagranicznego dyplomu ukończenia studiów lub jego porównywalności z dyplomem niemieckim
 • jeśli zostało wydane – wstępne zezwolenie Federalnej Agencji Pracy, o które może wystąpić pracodawca, z dwiema (2) kopiami
 • wnioskodawcy, którzy ukończyli 45 lat w chwili podjęcia pracy, muszą wykazać minimalne roczne zarobki w wysokości 48 180 euro brutto, wzgl. udokumentować odpowiednie zabezpieczenie emerytalne!

Inne

W celu sprawdzenia, czy Państwa zagraniczny dyplom ukończenia studiów jest uznany w Niemczech lub czy jest on porównywalny z dyplomem niemieckim, można skorzystać z oficjalnej bazy…

Potwierdzenie uznania zagranicznego dyplomu ukończenia studiów lub jego porównywalności z dyplomem niemieckim

Wróć do góry strony