Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wstępne rezultaty rozmów prowadzonych między SPD, Sojuszem 90/Zielonymi i FDP

29.10.2021 - Artykuł

Od czasu wyborów do Bundestagu trwają rozmowy pomiędzy poszczególnymi partiami reprezentowanymi w Bundestagu na temat utworzenia nowego rządu federalnego. 15 października partie SPD, Sojusz 90/ Zieloni i FDP przedstawiły wspólny dokument zawierający podsumowanie dotychczasowych ustaleń.

Tłumaczenie tekstu oryginalnego na język polski dostępne jest poniżej:

Najbliższe lata będą decydujące dla wzmocnienia Niemiec i Europy w kontekście wielkich wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, cyfryzacja, zabezpieczenie naszego dobrobytu, spójność społeczna i zmiany demograficzne. Podstawą do tego jest kompleksowa odnowa naszego kraju. SPD, Sojusz 90/Zieloni i Wolni Demokraci dostrzegają, że Niemcy potrzebują nowego impetu. Wspólnie czujemy się zobowiązani do dokonania postępu. Łączy nas to, że w zmianach dostrzegamy szanse.

Stanowimy konstelację, która może połączyć trzy partie o różnych tradycjach i różnych poglądach, by stworzyć innowacyjny sojusz. Możemy przyczynić się do złagodzenia frontów politycznych i rozwinięcia nowej kreatywności politycznej. Dzięki temu możemy stworzyć nowy początek na miarę naszych czasów. Jako koalicja na rzecz postępu możemy wyznaczyć kurs na dekadę społecznej, ekologicznej, gospodarczej, cyfrowej i społecznej odnowy.

Niemcy potrzebują stabilnego i rzetelnego rządu, który sprosta wyzwaniom stojącym przed naszym krajem. Nasze rozmowy pokazały, że może nam się to udać. Zgadzamy się co do pilnych zadań i wypracowaliśmy wspólną płaszczyznę porozumienia w odniesieniu do ich rozwiązania.

Chcemy być rządem również dla tych, którzy nie oddali na nas swojego głosu w tych wyborach. Tu chodzi o nasz kraj, a nie o promowanie poszczególnych graczy. Nie widzimy małych i dużych partii, ale równych sobie partnerów. Różnice merytoryczne będziemy przezwyciężać w pełnym szacunku dialogu, który wykazuje zainteresowanie i jest otwarty na argumenty drugiej strony.

Nasze wstępne rozmowy cechowało zaufanie, respekt i wzajemne poszanowanie. Pragniemy to kontynuować. Jesteśmy przekonani, że możemy zawrzeć ambitną i trwałą umowę koalicyjną.

W oparciu o rezultaty naszych wstępnych rozmów chcemy negocjować, jak możemy w sposób trwały modernizować nasz kraj. Niniejszy dokument odzwierciedla rezultaty naszych wstępnych rozmów. Obejmuje on jedynie tematy, co do których partnerzy chcieli zawrzeć wstępne ustalenia przed przystąpieniem do negocjacji koalicyjnych. Nie omówiono wszystkich kwestii, nie każda kwestia została dogłębnie przedyskutowana. Okazją ku temu będą kolejne negocjacje.

W dalszej części przedstawiamy rezultaty naszych rozmów: 

Nowoczesne państwo i przełom w cyfryzacji

Chcemy fundamentalnej zmiany w kierunku państwa, które daje możliwości, uczy, jest zdigitalizowane; państwa, które w sposób przewidujący działa na rzecz swoich obywatelek i obywateli. Chodzi o to, by ułatwiać życie. Działania państwa powinny stać się szybsze i skuteczniejsze oraz wspierać procesy innowacji gospodarczej i społecznej. Chcemy stworzyć nową kulturę współpracy, która będzie również czerpać z siły społeczeństwa obywatelskiego.

Podstawowy warunek szybkiej modernizacji Niemiec to przede wszystkim sprawne procedury administracyjne, planowania i zatwierdzania. Dlatego w pierwszym roku rządów należy podjąć i wyegzekwować wszystkie niezbędne decyzje, aby móc szybko, efektywnie i z ukierunkowaniem na cel realizować zarówno prywatne, jak i państwowe inwestycje. Naszym celem jest skrócenie czasu trwania procedur co najmniej o połowę.

Administracja ma się stać bardziej sprawna i cyfrowa. Będziemy ją konsekwentnie dostosowywać, mając na uwadze potrzeby obywatelek i obywateli. W każdym przypadku będą uwzględniane i wdrażane rozwiązania cyfrowe. W tym celu chcemy poddać ustawy kontroli pod kątem cyfryzacji. Strategia polityki cyfrowej rządu federalnego zostanie zrestrukturyzowana (m.in. strategia na rzecz SI, strategia danych, strategia blockchain). Zakresy kompetencji w rządzie federalnym zostaną zreorganizowane i połączone. Z zaangażowaniem przyspieszamy rozwój Internetu gigabitowego.

Federalizm to główny filar Republiki Federalnej. Aby zwiększyć wydajność, potrzebna jest przejrzystość w zakresie zadań i finansowania. Dążymy do bliższej, bardziej ukierunkowanej na cel i wiążącej współpracy między szczeblem federalnym, landami i gminami.

Chcemy zabiegać o dobre warunki życia w miastach i na obszarach wiejskich. Szczególnie na wsi ważne jest wzmocnienie usług służących zaspokojeniu potrzeb bytowych. Obywatelki i obywatele powinni mieć na co dzień dobre warunki do życia w swoim regionie – poczynając od pracy z wykorzystaniem szybkiego Internetu, poprzez dobre połączenia komunikacyjne, robienie zakupów, wizyty u lekarza aż po warunki do uprawiania sportu. Chcemy dbać o to, by niezbędne inwestycje (na przykład w szybki Internet lub mobilność) zostały podjęte w szczególności tam, gdzie potrzeba nadrobienia zaległości jest największa.

Mimo, że od pokojowej rewolucji upłynęło już przeszło 30 lat, zadaniem do zrealizowania nieodmiennie pozostaje doprowadzenie do wewnętrznej jedności pod względem społecznym i gospodarczym. Wiele obywatelek i wielu obywateli w Niemczech Wschodnich doświadczyło w czasie przemian także załamania i rozczarowania. Chcemy wyciągnąć z tego wnioski w kontekście przyszłych dużych procesów transformacji w całych Niemczech.

Demokracja żyje dzięki zaufaniu do wszystkich instytucji państwowych i organów konstytucyjnych. Dlatego wzmocnimy rolę parlamentu jako miejsca debaty i stanowienia prawa. Chcemy usprawnić proces podejmowania decyzji poprzez wykorzystanie nowych form dialogu obywatelskiego, takich jak rady obywatelskie, nie rezygnując przy tym z zasady reprezentacji. 

Ochrona klimatu w społeczno-ekologicznej gospodarce rynkowej

Spowodowane działalnością człowieka zmiany klimatu są jednym z największych wyzwań naszych czasów. Musimy wspólnie przezwyciężyć kryzys klimatyczny. Stwarza to również duże szanse dla naszego kraju i Niemiec jako ośrodka przemysłowego: Nowe modele biznesowe i technologie mogą stworzyć neutralny klimatycznie dobrobyt i dobre miejsca pracy.

Za nasze główne wspólne zadanie uważamy wprowadzenie Niemiec na drogę ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C – zgodnie z postanowieniami paryskiego porozumienia klimatycznego i decyzją Federalnego Trybunału Konstytucyjnego.

Jeszcze w roku 2022 będziemy konsekwentnie dalej rozwijać ustawę o ochronie klimatu i uruchomimy natychmiastowy program ochrony klimatu ze wszystkimi niezbędnymi ustawami, rozporządzeniami i działaniami. Swój wkład będą musiały wnieść wszystkie sektory: transport, budownictwo i mieszkalnictwo, energetyka, przemysł i rolnictwo. Zgodność z celami klimatycznymi będziemy weryfikować na podstawie międzysektorowych i – analogicznie do paryskiego porozumienia klimatycznego – wieloletnich danych liczbowych.

Naszą wspólną misją uczynimy radykalne przyspieszenie rozwoju odnawialnych źródeł energii i usunięcie wszelkich przeszkód i utrudnień. W tym celu znacznie przyspieszymy procedury planowania i zatwierdzania. Chcemy wzmocnić zdecentralizowany rozwój odnawialnych źródeł energii.

Wszystkie nadające się powierzchnie dachowe mają być w przyszłości wykorzystywane do pozyskiwania energii słonecznej. W przypadku nowo powstających budynków komercyjnych ma to być obowiązkiem, a regułą dla nowych budynków prywatnych. Zlikwidujemy przeszkody natury biurokratycznej i stworzymy możliwości pozwalające prywatnym inwestorom budowlanym uniknąć nadmiernego obciążania finansowego. Postrzegamy to także jako program naprawy gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw i rzemiosła.

Dwa procent powierzchni kraju ma być przeznaczone pod lądową energetykę wiatrową. Chcemy zadbać o to, by gminy czerpały odpowiednie korzyści finansowe ze znajdujących się na ich terenie elektrowni wiatrowych i większych instalacji solarnych montowanych na wolnych przestrzeniach. Znacząco zwiększymy możliwości w zakresie morskiej energii wiatrowej.

Aby osiągnąć cele w zakresie ochrony klimatu, konieczne jest również przyspieszenie wycofywania się z produkcji energii elektrycznej z węgla. W idealnym przypadku cel ten zostanie osiągnięty do 2030 roku. Wymaga to ogromnego rozwoju energii odnawialnych, do którego dążymy, oraz budowy nowoczesnych elektrowni gazowych, by po konkurencyjnych cenach pokryć rosnące w ciągu najbliższych lat zapotrzebowanie na prąd i energię. W tym celu już w 20. kadencji podejmiemy pierwszy z kroków przewidzianych w ramach Ustawy o zakończeniu produkcji energii węglowej [niem. Kohleausstiegsgesetz] przewidujących cykliczne badanie aktualnej sytuacji. Elektrownie gazowe niezbędne do czasu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw przez energie odnawialne muszą być budowane w taki sposób, aby można je było przestawić na gazy neutralne dla klimatu (H2-ready).

Regiony, których to dotyczy, mogą nadal liczyć na solidarne wsparcie. Działania przewidziane Ustawą o wzmocnieniu strukturalnym [niem. Strukturstärkungsgesetz] tych regionów będą podejmowane priorytetowo lub będą przyspieszane. Odpowiednio dostosowane zostaną towarzyszące temu działania w zakresie polityki zatrudnienia, takie jak zasiłek wyrównawczy. Nikt nie zostanie na lodzie. Rozważa się utworzenie fundacji lub spółki, która zorganizowałaby demontaż elektrowni węglowych i ich renaturyzację.

Chcemy znowelizować ustawę o handlu uprawnieniami do emisji ze spalania paliw [niem. Brennstoffemissionshandelsgesetz] oraz europejski system handlu emisjami zgodnie z unijnym programem „Fit for 55”. W trakcie kadencji zakończymy uiszczanie opłaty EEG (opłaty OZE) za energię elektryczną tak szybko, jak to możliwe. Obniży to koszty energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W ramach coraz szerszego wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych opracujemy nową formułę rynku energii elektrycznej. 

W negocjacjach dotyczących programu UE „Fit for 55” popieramy propozycje Komisji Europejskiej i chcemy, aby instrumenty działania w poszczególnych sektorach były jak najbardziej neutralne technologicznie.

Zgodnie z propozycjami Komisji Europejskiej w sektorze transportu oznaczałoby to, że w 2035 roku w Europie dopuszczane do ruchu byłyby wyłącznie pojazdy neutralne pod względem emisji CO2 – a w Niemczech nastąpiłoby to odpowiednio wcześniej. Poza istniejącym systemem limitów flotowych zabiegamy o to, aby nowo rejestrowane były tylko te pojazdy, w przypadku których można udokumentować, że są zasilane e-paliwami. Chcemy, by Niemcy stały się wiodącym rynkiem dla elektromobilności i w tym celu pragniemy znacznie przyspieszyć rozbudowę infrastruktury stacji ładowania. Nie będzie generalnego ograniczenia prędkości. W ramach mobilności przyjaznej dla klimatu będziemy wspierać rozwój inteligentnych rozwiązań systemowych dla transportu indywidualnego i lokalnego transportu publicznego [niem. ÖPNV].

Wymieranie gatunków, utrata różnorodności biologicznej, to kolejny kryzys ekologiczny. Chcemy podjąć skuteczne działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i przyrody. W tym celu wspieramy rolnictwo, by obrało zrównoważony, przyjazny dla środowiska i przyrody kierunek; jednocześnie naszym celem jest zapewnienie rolnikom długotrwałych, odpowiednich dochodów. Chcemy wspierać rolników w przestawianiu hodowli na praktyki uwzględniające dobrostan zwierząt. Przejrzystość przy robieniu zakupów gwarantować ma umieszczanie na etykietach oznakowania dotyczącego hodowli. Stosowanie pestycydów chcemy ograniczyć do niezbędnego minimum. Rośliny powinny być chronione w taki sposób, aby uniknąć skutków ubocznych dla środowiska, zdrowia i bioróżnorodności.

Szacunek i szanse we współczesnym świecie pracy

Najlepszą podstawą do kształtowania dobrej pracy jest środowisko pracy, które zapewnia bezpieczeństwo i elastyczność. Wielu pracowników, podobnie zresztą jak przedsiębiorców, jest skłonnych w czasach zmian do podążania nowymi drogami – ale oczekują oni również bezpieczeństwa, aby móc wdrożyć się w procesy uczenia się. Elastyczność pozwala na rozwój twórczego klimatu dla innowacji. Ukształtowane na przestrzeni lat partnerstwo społeczne i oparta na nim zdolność do kompromisu są głównymi warunkami powodzenia tego procesu zmian.

Aby odpowiedzieć na zmiany w świecie pracy i spełnić oczekiwania pracowników i przedsiębiorstw dotyczące bardziej elastycznych rozwiązań w zakresie czasu pracy, chcemy wspierać związki zawodowe i pracodawców w oferowaniu elastycznych modeli czasu pracy. W ramach tymczasowej regulacji zawierającej klauzulę ewaluacyjną umożliwimy pracownikom zatrudnionym w ramach układów zbiorowych organizowanie swojego czasu pracy w sposób bardziej elastyczny, na określonych warunkach i w terminach, których należy dotrzymać. Poza tym chcemy stworzyć ograniczoną możliwość odstępstwa od obowiązujących obecnie przepisów Ustawy o czasie pracy, jeśli chodzi o maksymalny dzienny czas pracy – o ile układy zbiorowe lub porozumienia zakładowe to przewidują (przestrzenie eksperymentalne).

W pierwszym roku w ramach jednorazowej waloryzacji podniesiemy ustawową płacę minimalną do dwunastu euro za godzinę. Następnie Komisja ds. Płacy Minimalnej zadecyduje o ewentualnych dalszych podwyżkach. Wprowadzimy poprawki do tzw. Mini- i Midijobs: chcemy zlikwidować przeszkody, które utrudniają podejmowanie pracy podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu. W przypadku zatrudnienia w ramach Midijobs podniesiemy próg wynagrodzenia do 1600 euro. 

W przyszłości limit zatrudnienia w ramach Minijobs będzie oparty na tygodniowym czasie pracy wynoszącym 10 godzin na warunkach odpowiadających płacy minimalnej. Wraz z podniesieniem płacy minimalnej zostanie ona odpowiednio zwiększona do 520 euro. Jednocześnie będziemy zapobiegać temu, by zatrudnienie w ramach Minijobs nie było nadużywane jako substytut regularnego zatrudnienia lub by stało się pułapką pracy w niepełnym wymiarze godzin, zwłaszcza w przypadku kobiet.

Chcemy, by doceniane były wyniki w pracy. Oznacza to, że ten, kto dobrze pracuje, musi być również dobrze opłacany i mieć dobre warunki pracy. Chcemy wzmocnić autonomię negocjacji zbiorowych, partnerów w negocjacjach zbiorowych oraz zasięg negocjacji zbiorowych, tak aby w Niemczech wypłacane były uczciwe płace – co sprzyja również niezbędnemu dostosowaniu płac między Wschodem a Zachodem. Będziemy dalej rozwijać współdecydowanie.

Chcemy promować samozatrudnienie poprzez lepsze dotacje na rozpoczęcie działalności i ograniczenie zbędnej biurokracji. Jednocześnie chcemy poprawić bezpieczeństwo osób samozatrudnionych (jednoosobowo).

Chcemy wzmocnić możliwości dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Bezpieczeństwo socjalne bardziej przyjazne obywatelom

Chcemy sprawić, aby zmiana była bezpieczna, tak by w ramach transformacji wszyscy obywatele mogli prowadzić niezależne życie. Wzajemny szacunek może zaistnieć tylko wtedy, gdy nikt nie czuje się pozostawiony samemu sobie. Chcemy stworzyć nowe możliwości pozwalające na to, by każdy miał także konkretne szanse na partycypację w życiu społecznym oraz perspektywy zawodowe, a osiągnięcia życiowe były odpowiednio doceniane. Opowiadamy się za wiarygodnym i mobilizującym państwem opiekuńczym, które wspiera obywateli na wszystkich etapach ich życia, umożliwia partycypację, zabezpiecza przed ubóstwem i zapewnia ochronę w przypadkach ryzyka życiowego. Zobowiązanie to stanowi ważną podstawę do zachęcania obywateli, aby odważyli się spróbować także czegoś nowego.

Obok ustawowej emerytury, dla godnego życia w starszym wieku istotne jest zarówno pracownicze, jak i prywatne zabezpieczenie emerytalne. Dla każdego zatrudnionego ważną rzeczą po wielu latach pracy jest dobra i pewna emerytura. Chodzi o to, by własną pracą stworzyć sobie dobre, niezależne zabezpieczenie na starość. Dlatego też wzmocnimy ustawowe świadczenie emerytalne i zapewnimy minimalny poziom emerytury w wysokości 48 procent wynagrodzenia. Nie będzie żadnych cięć emerytur ani podniesienia ustawowego wieku emerytalnego.

Aby zagwarantować sprawiedliwe pokoleniowo dotrzymanie tego zobowiązania, w celu długoterminowego ustabilizowania poziomu emerytur i składek emerytalnych wprowadzimy częściowe pokrycie kapitałowe ustawowego ubezpieczenia emerytalnego. W tym celu, w pierwszym etapie, w 2022 roku ze środków budżetowych wniesiemy do niemieckiego systemu ubezpieczeń emerytalnych kapitał podstawowy w wysokości 10 miliardów euro. Umożliwimy również niemieckiemu systemowi ubezpieczeń emerytalnych inwestowanie w sposób uregulowany swoich rezerw na rynku kapitałowym.

Zwiększając aktywność zawodową kobiet i starszych pracowników, a także imigrację zarobkową pracowników wykwalifikowanych, chcemy wzmocnić emeryturę repartycyjną.

Przeprowadzimy gruntowną reformę obecnego systemu prywatnych ubezpieczeń emerytalnych. W tym celu przeanalizujemy ofertę funduszu nadzorowanego publicznie z efektywną i korzystną finansowo ofertą zawierającą możliwość odstąpienia. Ponadto zbadamy kwestię prawnego uznania prywatnych produktów inwestycyjnych o wyższej stopie zwrotu niż ubezpieczenie emerytalne Riester. Dopłata powinna stanowić zachętę dla grup o niższych dochodach do korzystania z tych produktów.

Istniejące już umowy ubezpieczenia emerytalnego Riester będą chronione. Kwotę ryczałtowego odpisu od podatku przy dochodach z zysków kapitałowych chcemy zwiększyć do 1000 euro.

Zamiast obecnego zasiłku socjalnego (Hartz IV) wprowadzimy świadczenie obywatelskie, które umożliwi poszanowanie godności jednostki, partycypację w życiu społecznym oraz będzie dostępne w cyfrowej i nieskomplikowanej formie. Jego głównym celem powinna być pomoc w powrocie na rynek pracy. Podczas kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa obowiązywały hojne uregulowania dotyczące środków chronionych i kontroli metrażu mieszkań. Ustalimy, które z tych zasad chcemy kontynuować. Podtrzymujemy zobowiązanie świadczeniobiorców do współpracy i ustalamy, w jaki sposób możemy tu ograniczyć biurokrację. Chcemy poprawić możliwości dorobienia do zasiłku, tak by zwiększyć zachętę do podejmowania pracy zarobkowej.

W polityce zdrowotnej jako główną zasadę chcemy przyjąć profilaktykę i zapobieganie. Chcemy wzmocnić nasz system opieki zdrowotnej, aby był dobrze przygotowany na nadchodzące kryzysy, takie jak nowa pandemia. W tym celu wyciągniemy wnioski z doświadczeń pandemii oraz wzmocnimy publiczną służbę zdrowia i przeprowadzimy jej cyfryzację.

Dostęp do dobrej i niezawodnej opieki zdrowotnej musi być zagwarantowany w Niemczech wszędzie – czy to w mieście, czy na wsi.

Chcemy dalej rozwijać system stawek ryczałtowych za każdy przypadek [niem. das System der Fallpauschalen] służący finansowaniu szpitali i dostosować go do takich sektorów, jak położnictwo i opieka w nagłych wypadkach, a także pediatria i medycyna wieku młodzieńczego. Potrzebna jest tu większa współpraca międzysektorowa i tworzenie sieci pomiędzy różnymi placówkami służby zdrowia i zawodami medycznymi.

Chcemy ofensywy na rzecz zwiększenia liczby personelu pielęgniarskiego. Wysoka jakość opieki jest możliwa tylko za sprawą dobrze wyszkolonych pracowników opieki, dobrych warunków pracy i odpowiedniego wynagrodzenia w pielęgniarstwie. Chcemy pozyskać większą liczbę wykwalifikowanego zagranicznego personelu pielęgniarskiego i stworzyć niezbędne ku temu warunki.

Pielęgniarki i pielęgniarze powinni mieć więcej czasu na rzeczywistą opiekę nad pacjentami. Chcemy to zagwarantować poprzez ograniczenie biurokracji, wykorzystanie potencjału cyfrowego oraz jasne, jednolite dla całego państwa wytyczne dotyczące poziomu zatrudnienia personelu.

Utrzymane pozostaną ustawowe i prywatne ubezpieczenia zdrowotne i ubezpieczenia pielęgnacyjne.

Szanse dla dzieci, silna rodzina i najlepsza edukacja przez całe życie

Chcemy dać dzieciom i młodzieży lepsze szanse niezależnie od sytuacji społecznej ich rodziców. Koncentrujemy się na dzieciach, które potrzebują najwięcej wsparcia. Chcemy wyrwać z biedy więcej dzieci. Poprzez nowe działania ukierunkowane na wsparcie rodzin dotychczasowe świadczenia mają zostać połączone w ramach osobnego modelu zabezpieczenia podstawowego dzieci [niem. Kindergrundsicherungsmodell]. Świadczenia mają być wypłacane w sposób zautomatyzowany, tak by docierały do dzieci bez przeszkód biurokratycznych.

Jednocześnie chcemy nadal wspierać przedszkola i szkoły (także szkoły całodzienne) oraz wzmocnić oferty dotyczące edukacji i partycypacji. Federacja, landy i gminy mają działać wspólnie, tak aby każde dziecko otrzymało równe szanse na rozwój i realizowanie się (nakaz kooperacji).

Będziemy celowo i trwale wspierać szkoły położone w mniej uprzywilejowanych regionach i dzielnicach.

Chcemy trwale wspierać landy i gminy w procesie cyfryzacji oświaty (Pakt cyfrowy 2.0).

Chcemy zapisać w Ustawie Zasadniczej silne prawa dziecka.

Nasz dualny system kształcenia zawodowego uznawany jest na całym świecie za skuteczny model. Tylko wtedy, gdy będziemy kształcić wystarczająco dużo osób, będziemy mogli w przyszłości pokryć rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Usprawnimy przejście ze szkoły do kształcenia zawodowego. Chcemy optymalizacji i rozbudowy agencji poradnictwa zawodowego dla młodzieży, a także uruchomienia inicjatywy doskonałości w zakresie kształcenia zawodowego.

Chcemy wprowadzić zmiany w doskonaleniu zawodowym, aby np. w każdej chwili można było ukończyć naukę zawodu. W celu wsparcia systemu kształcenia i szkolenia ustawicznego chcemy wprowadzić nowe instrumenty (np. tzw. federalną ustawę stypendialną – Życiowe szanse [niem. Lebenschancen-BAföG]). Chcemy zreformować federalną ustawę stypendialną i jednocześnie uczynić ją instrumentem mniej zależnym od sytuacji materialnej rodziców.

Wsparcie innowacji i osiągnięcie nowej konkurencyjności

Chcemy zwiększyć konkurencyjność Niemiec jako miejsca atrakcyjnego dla biznesu, by stała się ona podstawą do zrównoważonego wzrostu, dobrobytu i wysokiego poziomu zatrudnienia w społeczno-ekologicznej gospodarce rynkowej. Będziemy w najlepszy możliwy sposób wspierać firmy i pracowników, sprzyjać innowacjom, a także budzić na nowo wiarę w podejmowane inicjatywy, innowacje i przedsiębiorczość. W tym celu wzmocnimy wsparcie dla start-upów oraz dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, a także odbiurokratyzujemy wsparcie dla innowacji i ich finansowanie.

Chcemy wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa oraz zakłady rzemieślnicze w radzeniu sobie z czekającymi ich wyzwaniami. Nasza polityka gospodarcza ma stawiać na perspektywiczne warunki ramowe dla konkurencyjnych MŚP. W tym celu potrzebujemy także strategii dot. pracowników wykwalifikowanych.

W dalszym ciągu dążymy do uczciwej konkurencji między modelami biznesowymi cyfrowych gigantów i lokalnymi firmami. Chcemy wspomagać tworzenie wartości dodanej w oparciu o rozwiązania cyfrowe w przemyśle, handlu, rzemiośle i usługach oraz zapewnić w tym celu równe warunki konkurencji (Level Playing Field).

Przemysł czeka daleko idąca transformacja, w której będziemy go wspierać. Sprzyjamy klastrom regionalnym na rzecz transformacji i będziemy wspomagać regiony o słabej strukturze gospodarczej.

Istotne jest dobre środowisko naukowo-badawcze, które tworzy innowacje. Chcemy zwiększyć udział ogólnopaństwowych wydatków na badania naukowe i rozwój do 3,5 proc. PKB. Potrzebujemy więcej spółek typu spin-off wywodzących się z instytutów naukowo-badawczych.

Udział pracowników w przedsiębiorstwie jest ważnym elementem powiększania majątku, a także finansowania start-upów. Uatrakcyjnimy udział pracowników w kapitale, m.in. poprzez dalsze podniesienie kwoty wolnej od podatku.

Chcemy uaktywnić więcej prywatnego kapitału na rzecz projektów transformacyjnych. Dlatego też sprawdzamy, jaki wkład mogą wnieść publiczne banki rozwoju w celu zabezpieczenia ryzyka. Bank Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ma w większym stopniu działać jak agencja zajmująca się innowacyjnością i inwestycjami. Fundusz przyszłości dla start-upów jest dobrym tego przykładem. Chcemy dalej rozbudowywać projekty takie jak Federalna Agencja Innowacji Przełomowych [niem. Bundesagentur für Sprunginnovationen].

Do nowoczesnej kultury przedsiębiorczości należą też nowe formy, takie jak przedsiębiorstwa społeczne lub nowe rodzaje spółek tworzące szczególną formę własności [niem. Gesellschaft mit gebundenem Vermögen]. Będziemy jednak unikać konstrukcji umożliwiających obchodzenie podatków.

Dążymy do zapewnienia lepszego dostępu do danych, zwłaszcza by umożliwić start-upom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom tworzenie nowych innowacyjnych modeli biznesowych w obszarze cyfryzacji.

Chcemy wzmocnić wolny handel oparty na zasadach, bazując na sprawiedliwych standardach społecznych, ekologicznych i standardach praw człowieka. Opowiadamy się za niemiecką i europejską polityką handlową przeciwko protekcjonizmowi i nieuczciwym praktykom handlowym. Korzystamy z europejskiego prawa konkurencji i siły europejskiego rynku wewnętrznego zwłaszcza wobec praktyk nieuczciwej konkurencji reżimów autorytarnych.

Ofensywa na rzecz przystępnego cenowo i zrównoważonego budownictwa oraz mieszkalnictwa

Chcemy zapewnić więcej lokali mieszkaniowych dostępnych cenowo. Dlatego też priorytetem jest, by budować znacznie więcej mieszkań. Naszym celem jest wybudowanie 400 tys. nowych mieszkań rocznie, z czego 100 tys. mają stanowić mieszkania socjalne. W związku z tym powołamy „Sojusz na rzecz przystępnych cenowo mieszkań”, do którego zaprosimy wszystkie ważne podmioty. W tych ramach zagwarantujemy bezpieczeństwo planowania w przemyśle budowlanym, aby zapewnić zdolności produkcyjne w obszarze budownictwa.

Zmniejszymy koszty budownictwa mieszkaniowego poprzez budownictwo z prefabrykatów, cyfryzację, odbiurokratyzowanie i standaryzację. Budując nowe budynki, będziemy sprzyjać ochronie klimatu i przyspieszymy modernizację budynków pod kątem efektywności energetycznej, by móc osiągnąć cele klimatyczne także w sektorze budynków.

Brak mieszkań na rynku, szczególnie w aglomeracjach, uniemożliwia kształtowanie adekwatnych cen najmu na rynku mieszkaniowym, co nie zmieni się, dopóki nie zostanie wybudowanych wystarczająco dużo dostępnych cenowo mieszkań. Dlatego też poddamy ewaluacji i przedłużymy obowiązujące regulacje chroniące najemców.

Będziemy kontynuować finansowe wsparcie federacji dla budownictwa socjalnego. Zapewnimy większą swobodę Federalnemu Instytutowi ds. Nieruchomości [niem. Bundesanstalt für Immobilienaufgaben], by mógł szybciej budować we własnym zakresie.

Nowy program wspierania budownictwa mieszkaniowego zapewni nową dynamikę w budownictwie mieszkań dostępnych cenowo.

Chcemy poprzez odpowiednie działania zwalczać nielegalne finansowanie nieruchomości. Obejmuje to udokumentowanie opodatkowania przez zagranicznych kupców nabywających nieruchomości w celach komercyjnych oraz zakaz kupna nieruchomości za gotówkę. Chcemy umożliwić landom bardziej elastyczne kształtowanie podatku od nabycia nieruchomości, by ułatwić nabywanie prawa własności do mieszkań używanych do własnych celów mieszkaniowych. Finansowanie zagwarantujemy dzięki uszczelnieniu luk podatkowych w obszarze nabywania nieruchomości przez koncerny (Share Deals).

Wolność i bezpieczeństwo, równość i różnorodność w nowoczesnej demokracji

Niemcy są nowoczesnym krajem o dużej różnorodności w obrębie społeczeństwa, w ramach którego stykają się różne drogi i okoliczności życiowe oraz historie pochodzenia. Postrzegamy tę różnorodność jako szansę i chcemy zapewnić sprawiedliwy udział we wszystkich obszarach i wyraźnie przeciwstawić się dyskryminacji.

Chcemy dopasować nasz system prawny do realiów społecznych. W tym celu dopasujemy m.in. prawo o obywatelstwie, prawo rodzinne, zasadę ius sanguinis oraz ustawę o osobach transseksualnych, a także regulacje odnoszące się do medycyny reprodukcyjnej i umożliwimy na przykład tworzenie tzw. wspólnot odpowiedzialności [niem. Verantwortungsgemeinschaft] czy też paktów na rzecz wspólnego życia [niem. Pakt für Zusammenleben].

Niemcy są nowoczesnym krajem imigracyjnym. Kobiety i mężczyźni z wielu państw znaleźli tutaj swoją ojczyznę, założyli rodziny i zarabiają na swoje utrzymanie. Dlatego też chcemy stworzyć nowoczesne prawo o obywatelstwie. Chcemy lepiej dopasować Ustawę o imigracji pracowników wykwalifikowanych. Ponadto chcemy wprowadzić system punktowy jako drugi filar służący pozyskiwaniu pracowników wykwalifikowanych.

Osoby, które są dobrze zintegrowane w Niemczech i samodzielnie się utrzymują, powinny móc szybciej otrzymać status pobytu, który zapewni im bezpieczeństwo prawne. Chcemy umożliwić zmianę podstaw legalizacji pobytu [niem. Spurwechsel] i polepszyć możliwość integracji.

Chcemy, aby nasz bezpieczny kraj stał się jeszcze bezpieczniejszy. Każda osoba ma czuć się bezpieczna w Niemczech – czy to na ulicy, w domu, czy w Internecie. Dlatego ważne jest przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa prewencyjnego. W tym celu potrzebujemy zmotywowanych, dobrze wykształconych i wyposażonych policjantek i policjantów. Ich obecność i bliskość w stosunku do obywateli sprawia, że stają się naszym nieodzownym partnerem. Pełniąc dla nas wszystkich służbę, kierują się miarą praworządności i zasadą proporcjonalności. Chcemy sprawić, by otrzymali zasłużone uznanie i szacunek za swoją ważną pracę.

Chcemy zagwarantować wolność i bezpieczeństwo oraz wzmocnić prawa obywatelskie. We współpracy z landami przeprowadzimy wymaganą przez Federalny Trybunał Konstytucyjny ogólną ocenę możliwości ingerencji państwa i ogólną rewizję architektury bezpieczeństwa. Polepszymy zdolności i struktury służące przeciwdziałaniu ryzykom w cyberprzestrzeni i stworzymy dla nich podstawę prawną.

We wszystkich obszarach będziemy zdecydowanie występować przeciwko antysemityzmowi, rasizmowi, ekstremizmowi prawicowemu, islamizmowi, ekstremizmowi lewicowemu, wrogości wobec osób queer i każdej innej formie wrogości wobec człowieka, aby różnorodność była możliwa dla każdego i dla każdej przy zachowaniu tego samego stopnia bezpieczeństwa. Sektor publiczny oraz należące do niego instytucje muszą być tutaj wzorem. Służy temu również Ustawa o wspieraniu demokracji.

Wzmocnimy prawo kobiet do samostanowienia i będziemy wspierać samodzielne utrzymanie. Chcemy, aby kobiety i mężczyźni w sposób równoprawny brali udział w decyzjach społecznych oraz życiu zawodowym i w ten sam sposób byli w stanie samodzielnie zapewnić sobie utrzymanie i zabezpieczyć się na starość. Chcemy przeciwdziałać gorszej sytuacji kobiet na rynku pracy i polepszyć możliwości godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Chcemy skutecznie zmniejszyć nierówności płacowe między kobietami i mężczyznami. Będziemy angażować się na rzecz większej różnorodności w środowisku pracy i dbać o to, by więcej kobiet zajmowało stanowiska kierownicze.

Chcemy, aby codzienny kontakt osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami stał się czymś oczywistym i w związku z tym w dalszym ciągu będziemy zwiększać udział obywatelek i obywateli z niepełnosprawnościami w rynku pracy, a także poprzez promowanie dostępności bez barier w życiu codziennym, mieszkalnictwie i przestrzeni cyfrowej.

Chcemy, aby artykuł Ustawy Zasadniczej (UZ) o równouprawnieniu (art. 3 ust. 3 UZ) został uzupełniony o zakaz dyskryminacji z powodu tożsamości płciowej oraz by słowo „rasa” w Ustawie Zasadniczej zostało zastąpione innym.

Chcemy zagwarantować różnorodność i wolność życia kulturalnego. Angażujemy się na rzecz prężnej sceny kulturalnej i branży twórczej, które bardzo poważnie ucierpiały z powodu kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.

Chcemy wprowadzić zmiany w prawie wyborczym, aby trwale zapobiec rozrastaniu się Niemieckiego Bundestagu. Chcemy obniżyć do 16 lat wiek uzyskania czynnego prawa wyborczego w wyborach do Niemieckiego Bundestagu i do Parlamentu Europejskiego.

Inwestycje w przyszłość i zrównoważone finanse państwa

Chcemy, aby lata dwudzieste XXI w. były dekadą inwestycji w przyszłość. W tym celu prowadzimy politykę, która znacznie zwiększa inwestycje prywatne oraz publiczne.

W ramach zapisanego w Ustawie Zasadniczej „hamulca zadłużenia” zagwarantujemy konieczne inwestycje w przyszłość, zwłaszcza w ochronę klimatu, cyfryzację, edukację, badania naukowe oraz infrastrukturę. Aby udostępnione środki zostały także wykorzystane, należy w znacznym stopniu przyspieszyć procesy planowania i wydawania zezwoleń; należy zapewnić bezpieczeństwo inwestycji. Inwestorzy instytucjonalni mają mieć lepsze możliwości inwestowania w technologie przyszłości.

Zintensyfikujemy walkę z oszustwami podatkowymi, praniem pieniędzy i unikaniem podatków. W dalszym ciągu będziemy aktywnie angażować się na rzecz wprowadzenia globalnego opodatkowania minimalnego.

Nie wprowadzimy nowych podatków od zasobów majątkowych, nie zwiększymy także takich podatków jak na przykład podatek dochodowy, podatek od przedsiębiorstw czy podatek VAT. Chcemy dać impuls koniunkturze poprzez „superodliczenie” inwestycji w ochronę klimatu i cyfryzację. Chcemy odczuwalnie zmniejszyć biurokrację podatkową, przykładowo poprzez wyższe wartości progowe i w pełni cyfrowe procedury.

Chcemy uzyskać dodatkowe pole do działania w ramach budżetu poprzez weryfikację zbędnych, nieskutecznych oraz działających na szkodę środowiska i klimatu subwencji i wydatków.

Wobec silnej potrzeby inwestycji na poziomie gminy, sprawdzamy możliwość uwolnienia gmin od starych długów związanych z przemianami strukturalnymi, przejmując za nie odpowiedzialność wspólnie z landami.

Odpowiedzialność Niemiec za Europę i świat

Niemcy stawiają czoła swojej globalnej odpowiedzialności. Żadnemu wielkiemu zadaniu naszych czasów nie możemy jako kraj podołać w pojedynkę.

Wzmocnimy Unię Europejską, by sprostać naszej odpowiedzialności. Naszą politykę zagraniczną, bezpieczeństwa i rozwojową ukształtujemy w oparciu o wartości i w sposób bardziej europejski. Chcemy zwiększyć strategiczną suwerenność Europy.

UE nie jest odległym projektem przyszłości, ale od dawna codzienną rzeczywistością i domem, zwłaszcza dla europejskiej młodzieży, która dorastała bez granic. Chcemy wzmocnić Unię Europejską, aby wzmocnić Niemcy. Dlatego będziemy definiować interesy niemieckie w odniesieniu do interesów europejskich. Chcemy prowadzić aktywną politykę europejską – także w oparciu o silne partnerstwo niemiecko-francuskie oraz bliską współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego.

Jesteśmy zdeterminowani, by UE stała się bardziej zdolna do działania i bardziej demokratyczna oraz angażujemy się na rzecz UE, która chroni swoje wartości i swoją praworządność tak wewnątrz, jak i na zewnątrz, a także wzmacnia swoją zdolność do działania. Opowiadamy się za wzmocnioną współpracą między europejskimi armiami narodowymi.

Sprawiamy, by demokracje liberalne w Europie były w stanie lepiej bronić się przed dezinformacją, kampaniami opartymi na fake newsach, propagandą oraz manipulacjami mającymi swoje źródło w kraju i za granicą.

Chcemy zadbać o to, by Europa w oparciu o solidne i zrównoważone finanse publiczne wspólnie wyszła z pandemii silna gospodarczo, by osiągnęła cel neutralności klimatycznej i konsekwentnie realizowała założenia Zielonego Ładu. Chcemy wspierać działania służące wzmocnieniu konkurencyjności we wszystkich państwach członkowskich UE.

Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu dowiódł elastyczności swoich postanowień. Opierając się na nim, chcemy zagwarantować wzrost, utrzymać zdolność obsługi zadłużenia oraz zapewnić zrównoważone i przyjazne dla klimatu inwestycje.

Europejska infrastruktura cyfrowa, wspólna sieć kolejowa, infrastruktura energetyczna do przesyłu prądu ze źródeł odnawialnych i wodoru, jak również badania naukowe i rozwój na najwyższym światowym poziomie to wyzwania, które wystawiają na próbę zdolność do działania i konkurencyjność Europy w XXI wieku.

Podejmiemy inicjatywy w tym kierunku.

Nasze bezpieczeństwo i obrona podstaw naszej egzystencji wymagają współpracy w wymiarze globalnym, wzmocnienia Narodów Zjednoczonych oraz opartego na zasadach ładu międzynarodowego. Wspieramy i wzmacniamy inicjatywy takie jak sojusz demokracji. Sojusz transatlantycki jest w tym kontekście centralnym filarem, a NATO niezbędnym elementem naszego bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Izraela jest dla nas racją stanu.

Nasi żołnierze wnoszą zasadniczy wkład w bezpieczeństwo międzynarodowe. Ulepszamy ich uzbrojenie, jak również uzbrojenie Bundeswehry. Chcemy wzmocnić zasadę wewnętrznego przywództwa. Chcemy, by operacja ewakuacyjna misji w Afganistanie została zbadana przez parlamentarną komisję śledczą. Ponadto chcemy poddać ocenie całą misję w ramach badania uwzględniającego ekspertyzę naukową. Uzyskane tą drogą informacje muszą zostać przeanalizowane w sposób praktyczny i zorientowany na przyszłość, tak aby można było wykorzystać je w planowaniu przyszłych niemieckich misji zagranicznych.

Patrząc z różnych perspektyw, chcemy wypracować wspólne rozumienie roli Niemiec w świecie. Niemiecka polityka zagraniczna ma w przyszłości mieć charakter spójny i w sposób ponadresortowy wypracowywać wspólne strategie. Celem jest multilateralna współpraca na świecie, zwłaszcza w ramach bliskich relacji z państwami, które podzielają nasze wartości demokratyczne. Chodzi tutaj także o konkurencję międzysystemową, konkurencję z państwami autorytarnymi i z dyktaturami. Chcemy przedstawić Narodową strategię bezpieczeństwa.

Dostosowujemy nasze działania w wymiarze międzynarodowym do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Chcemy zagwarantować, że Niemcy będą wypełniały swoje międzynarodowe zobowiązania w obszarze współpracy rozwojowej i międzynarodowego finansowania działań związanych ze zmianą klimatu.

Uznajemy naszą odpowiedzialność humanitarną, która wynika z Ustawy Zasadniczej, z genewskiej Konwencji dotyczącej statusu uchodźców oraz z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wywodzimy z niej zadanie, by wraz z naszymi europejskimi partnerami podjąć wysiłki zmierzające do położenia kresu umieraniu na Morzu Śródziemnym oraz cierpieniu na zewnętrznych granicach Europy. Chcemy uporządkować procedury dotyczące migracji uchodźców i zwalczać sytuację związaną z wyzyskiem na szlakach uchodźczych. Chcemy przyspieszyć procedury azylowe, procedury łączenia rodzin i powroty nielegalnych imigrantów oraz wypracować legalne ścieżki. Umowy z państwami trzecimi dotyczące migracji powinny tutaj pomóc.

Potrzebujemy ofensywy w zakresie polityki rozbrojeniowej i chcemy odgrywać wiodącą rolę we wzmacnianiu międzynarodowych inicjatyw rozbrojeniowych i systemów nieproliferacji. Z myślą o restrykcyjnej polityce w zakresie eksportu uzbrojenia potrzebujemy bardziej wiążących reguł i w związku z tym chcemy wspólnie z naszymi europejskimi partnerami wypracować odpowiednie unijne rozporządzenie dotyczące eksportu uzbrojenia.

Chcemy zdywersyfikować dostawy energii dla Niemiec i Europy. Projekty z obszaru polityki energetycznej także w Niemczech podlegają europejskiemu prawu energetycznemu.

Wróć do góry strony