Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Wypłaty rent lub emerytur z Niemieckiego Ubezpieczenia Emerytalno-Rentowego z tytułu okresów składkowych nabytych w czasie III Rzeszy

Artykuł

Tutaj znajdą Państwo więcej informacji na powyższy temat.

weltweite Zusammenarbeit
weltweite Zusammenarbeit© dpa

Z odpowiedzi Rządu Federalnego na tzw. małą interpelację klubu poselskiego „Die Linke” Niemieckiego Bundestagu dotyczącą możliwości wypłaty emerytur/rent prześladowanym przez reżim nazistowski obywatelom niemieckim polskiego pochodzenia oraz polskim robotnikom cywilnym (Zivilarbeiter) wynika, że roszczenia emerytalno-rentowe osób, dla których miejscem stałego pobytu od 31 grudnia 1990 r. do dzisiaj była Polska, są uregulowane przez Umowę między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec o zaopatrzeniu emerytalnym i wypadkowym z dnia 9 października 1975 roku.

Stanowi ona, że łączna emerytura/renta przysługująca na podstawie okresów ubezpieczeniowych nabytych w Niemczech i w Polsce jest wypłacana przez instytucję ubezpieczenia emerytalno-rentowego tego państwa, w którym mieszka osoba uprawniona. Dla osób mieszkających w Polsce instytucją tą jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca również świadczenia obejmujące niemieckie okresy składkowe, także te z tytułu zatrudnienia w III Rzeszy lub na terenie wpływów nazistowskich. Polska Rzeczypospolita Ludowa w ramach Porozumienia zawartego również dnia 9 października 1975 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec otrzymała zryczałtowaną kwotę w wysokości 1,3 mld DM w celu zaspokojenia roszczeń w obszarze ubezpieczenia rentowego i wypadkowego. W związku z tym wypłata odrębnych świadczeń z Niemiec dla osób mieszkających w Polsce nie jest możliwa.

Świadczenia w ramach zadośćuczynienia dla ofiar nazizmu

Odszkodowania dla polskich ofiar prześladowań nazistowskich wypłacane są przez utworzoną na mocy Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec z dnia 16 października 1991 roku Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, która została zasilona jednorazową kwotą w wysokości 255,64 mln EUR (500 mln DM).

Obowiązująca od 1 czerwca 2015 roku Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o eksporcie szczególnych świadczeń dla osób uprawnionych, które zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, umożliwia wypłatę niemieckiej emerytury/renty z tytułu zatrudnienia w getcie również osobom żyjącym w Polsce.

Ponadto 484.000 pochodzących z Polski ofiar nazizmu, w tym robotnicy niewolniczy i przymusowi, w latach 2001-2006 otrzymało łącznie 975,5 mln EUR ze środków Federalnej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” („Erinnerung, Verantwortung und Zukunft”).

Wróć do góry strony