Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Projekt ustawy o uprawnieniach obywateli UE do pomocy społecznej

Artykuł

Informacje o projekcie ustawy regulującym uprawnienia cudzoziemców do zasiłków dla bezrobotnych i pomocy społecznej

Rząd Federalny przyjął 12 października projekt ustawy normujący sytuację prawną w związku z dyrektywą UE o swobodnym przepływie osób.

Swoboda przemieszczania się obejmuje obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin w następujących sytuacjach:

  • w ciągu pierwszych trzech miesięcy pobytu w innym państwie UE,
  • jeśli wykonują oni pracę najemną lub samodzielną działalność gospodarczą lub
  • jeśli dysponują wystarczającymi środkami do zapewnienia egzystencji sobie i członkom swoich rodzin a także podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu
  • Obywatele UE mogą korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się w celu poszukiwania pracy przez okres sześciu miesięcy i dłuższy, tylko, jeśli mogą wykazać, że nadal szukają pracy i mają uzasadnioną perspektywę zatrudnienia.
  • Po pięciu latach legalnego pobytu obywatele UE uzyskują prawo stałego pobytu.

Prawo UE dopuszcza wyjątki od zasady równego traktowania w dostępie do świadczeń socjalnych finansowanych z podatków w przypadku osób nieposiadających statusu osoby pracującej i prawa stałego pobytu. Te wyjątki w prawie unijnym mają zapobiec temu, by obywatele Unii pochodzący z innych państw członkowskich stanowili nieracjonalne obciążenie dla systemu pomocy społecznej w przyjmującym państwie członkowskim (wyroki Dano i Alimanovic). Planowana ustawa potwierdza zasadę, że osoby korzystające z pomocy społecznej powinny wnioskować o nią w państwie swojego pochodzenia. Osobom, które nie pracują, nie prowadzą samodzielnej działalności w Niemczech ani które nie zyskały uprawnienia do zasiłku na podstawie wcześniej świadczonej w Niemczech pracy, nie przysługują w ciągu pierwszych pięciu lat żadne trwałe zasiłki. Mogą one jednak otrzymać świadczenia pomostowe do czasu wyjazdu z terytorium Niemiec – jednak nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca.

Wróć do góry strony