Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Opodatkowanie polskich przewoźników

Artykuł

Polskich przewoźników dokonujących transgranicznego przewozu osób (komunikacja okazjonalna) obowiązuje powszechna procedura podatkowa.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej granica polsko-niemiecka nie jest już granicą z krajem trzecim i tym samym polskich przewoźników dokonujących transgranicznego przewozu osób (komunikacja okazjonalna) autokarami niezarejestrowanymi w Niemczech obowiązuje powszechna procedura podatkowa.

W ramach tej procedury przewoźnik zobowiązany jest złożyć we właściwym niemieckim urzędzie finansowym wstępne zgłoszenie podatkowe, a po upływie roku kalendarzowego roczne zeznanie dotyczące podatku obrotowego.

  • Urzędami właściwymi dla podatników polskich są Urzędy Finansowe w Hameln, Oranienburgu i Cottbus.

Urząd Skarbowy w Hameln jest właściwy w sprawie podatku obrotowego dla polskich przedsiębiorstw lub spółek osobowych bądź kapitałowych, których nazwy względnie nazwiska zaczynają się na litery w przedziale alfabetycznym A - G.

Urząd Skarbowy w Oranienburgu jest organem właściwym w sprawie podatku obrotowego dla polskich przedsiębiorstw lub spółek osobowych bądź kapitałowych, których nazwy względnie nazwiska zaczynają się na litery w przedziale alfabetycznym H - L.

Urząd Skarbowy w Cottbus jest właściwy w sprawie podatku obrotowego dla polskich przedsiębiorstw lub spółek osobowych bądź kapitałowych, których nazwy względnie nazwiska zaczynają się na litery w przedziale alfabetycznym M - R.

Urząd Skarbowy w Nördlingen jest właściwy w sprawie podatku obrotowego dla polskich przedsiębiorstw lub spółek osobowych bądź kapitałowych, których nazwy względnie nazwiska zaczynają się na litery w przedziale alfabetycznym S - Z.


  • Przewozy osób nie podlegają opodatkowaniu, gdy odbywają się bezpłatnie lub własnymi autokarami, lecz poza ramami działalności przedsiębiorstwa.

Jeśli np. członkowie zagranicznych stowarzyszeń, zespołów kulturalnych (zespołów tanecznych, muzycznych, chórów itd.) lub zorganizowane grupy uczniów, studentów i młodzieży przewożone są autokarami należącymi do tych właśnie organizacji, grup lub szkół, wówczas generalnie można przyjąć, że przewóz osób odbywa się we własnym zakresie, a nie w ramach działalności gospodarczej danego przedsiębiorstwa. Należy to udowodnić przedkładając dokumenty rejestracyjne autokaru.

Nie jest podlegającym opodatkowaniu przewozem osób sytuacja, gdy stowarzyszenie, grupa lub szkoła wynajmują autokar a następnie przewożą osoby we własnym imieniu, na własną odpowiedzialność i na własny rachunek. Należy tę sytuację odpowiednio udokumentować, a dokumenty powinny jednoznacznie wskazywać zwłaszcza wzajemne stosunki prawne. Znaczenie ma przy tym między innymi fakt, czy kierowcą autokaru jest pracownik przedsiębiorstwa, od którego autokar wynajęto i które opłaca kierowcę. Jeśli tak, przyjmuje się generalnie, że przewóz osób wykonywany jest przez to przedsiębiorstwo autokarowe, a tym samym spełnione są przesłanki przewozu osób podlegającego obowiązkowi opodatkowania.

O tym, czy przedłożone dokumenty mające potwierdzić, że dany przewóz osób nie podlega opodatkowaniu, są wystarczające, decyduje na miejscu funkcjonariusz służb celnych dokonujący odprawy. Aby zapewnić właściwą i szybką odprawę należy okazać – ewentualnie wraz z tłumaczeniem na język niemiecki – umowę najmu danego pojazdu. Z umowy tej musi jednoznacznie wynikać, jakie usługi wykonywane są przez przedsiębiorstwo wynajmujące pojazd. Jeżeli nie przedłoży się tego dokumentu placówce celnej, podejmuje ona decyzję o uiszczeniu podatku obrotowego. W związku z tym, celem uproszczenia procedury, najemca powinien przed dokonaniem przewozu osób zgłosić się do właściwego urzędu finansowego celem odpowiedniej weryfikacji, tak aby móc przedłożyć dokonującej odprawy placówce celnej zaświadczenie urzędu finansowego dokumentujące, że jest to przypadek przewozu osób nie podlegający opodatkowaniu.

Ważne linki

W przypadku dalszych pytań proszę zwracać się bezpośrednio do właściwego Urzędu Finansowego w Hameln, Oranienburgu, Cottbus lub Nördlingen.

Kontakt do urzędów finansowych

Szczegółowe informacje na temat opodatkowania przewozu osób (w języku niemieckim, angielskim i francuskim) znajdują się na stronach internetowych Federalnego Ministerstwa Finansów.

Informator dot. opodatkowania przewozu osób

Wróć do góry strony