Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Polsko-niemiecka współpraca w dziedzinie środowiska

Artykuł

Polska i Niemcy utrzymują intensywne kontakty w dziedzinie ochrony środowiska, których wynikiem jest w ostatnich latach różnorodna i owocna współpraca.

Schweizertal am Chemnitz-Fluss bei Burgstädt
Das so genannte Schweizertal am Chemnitz-Fluss bei Burgstädt zeigt sich im Frühling von seiner schönsten Seite.© picture-alliance/ ZB
Polska i Niemcy utrzymują intensywne kontakty w dziedzinie ochrony środowiska, których wynikiem jest w ostatnich latach różnorodna i owocna współpraca. Regularnie odbywają się spotkania robocze dotyczące różnych tematów na szczeblu centralnym i regionalnym.

Polsko-Niemiecka Rada Ochrony Środowiska

Z reguły co rok obraduje przy udziale wszystkich ważnych instytucji utworzona w 1991 r. i działająca na szczeblu ministrów Polsko-Niemiecka Rada Ochrony Środowiska. Zadaniem Rady jest opracowanie zadań, kierunków i najważniejszych zagadnień dla współpracy w dziedzinie ochrony środowiska, uzgadnianie strategii regionalnej i międzynarodowej polityki dotyczącej środowiska oraz wspieranie współpracy na obszarze przygranicznym. W celu realizacji tych zadań Rada Ochrony Środowiska tworzy różne grupy robocze zajmujące się konkretnymi tematami czy też projektami.

Polska-Niemiecka Komisja Sąsiedzka ds. Ochrony Środowiska

Polska-Niemiecka Komisja Sąsiedzka ds. Ochrony Środowiska utworzona została w roku 1991 przez Radę Ochrony Środowiska. Jej zadaniem jest koordynowanie współpracy regionalnej i transgranicznej. Członkami Komisji są oprócz przedstawicieli rządów, przedstawiciele przygranicznych landów i województw oraz stowarzyszenia działające na rzecz środowiska, a także inne organizacje pozarządowe. W ramach tego gremium obradują regularnie różne grupy robocze.

Inne gremia współpracy dwustronnej i wielostronnej

Dalszymi gremiami dwustronnej i wielostronnej współpracy są np. Polsko-Niemiecka Komisja ds. Wód Granicznych oraz Rada Programowa Międzynarodowego Parku Krajobrazowego „Dolna Odra”. Ponadto dzięki dobrym kontaktom, jakie łączą landy i województwa, można było zrealizować liczne indywidualne inicjatywy, jak np. wdrażany w urzędach zajmujących się środowiskiem program dla hospitantów. Również współpraca polskich i niemieckich stowarzyszeń działających na rzecz środowiska przebiega bardzo intensywnie.

Niemiecka Fundacja Federalna – Środowisko

Duże znaczenie ma również zaangażowanie Niemieckiej Fundacji Federalnej - Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt – DBU), jednej z największych fundacji w Europie. W ubiegłych latach BDU zrealizowała w Polsce wiele projektów. Przykładowo były to różne programy dokształcania, opracowywanie ekologicznych koncepcji rozwojowych dotyczących polsko-niemieckiego obszaru przygranicznego, budowa oczyszczalni oraz rozwój systemów doradczych z zakresu środowiska dla polskich i niemieckich przedsiębiorstw.

Program stypendialny Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko wspierał młodych naukowców. Rocznie przyznanych było do 50 stypendiów. W ten sposób w ubiegłych latach udało się stworzyć polsko-niemiecką sieć ekspertów i tym samym wzmocnić wykraczającą poza dany kraj współpracę w dziedzinie ochrony środowiska. Polscy uczestnicy programu stypendialnego utworzyli „Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska”. Niemiecka Fundacja Federalna – Środowisko współpracowała ściśle z polską Fundacją im. Nowickiego. Fundacja ta założona została w roku 1996 przez ministra środowiska Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr. Macieja Nowickiego. Powstanie Fundacji poprzedziło odznaczenie fundatora Niemiecką Nagrodą w Dziedzinie Ochrony Środowiska. Program stypendialny Fundacji im. Nowickiego i Niemieckiej Fundacji Federalnej – Środowisko został w roku 2007 włączony do Międzynarodowego Programu Stypendiów DBU i jest przez tę fundację kontynuowany.

Fundacja Europejskie Dziedzictwo Natury

Bardzo efektywna jest również działalność niemieckiej Fundacji Europejskie Dziedzictwo Natury (Stiftung Europäisches Naturerbe). Ta utworzona w 1987 roku organizacja wytyczyła sobie między innymi zadanie zachowania szczególnie cennych obszarów w Europie będących ekologicznymi elementami przyrody.

Ważne linki

Wróć do góry strony