Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Nowa Biała Księga dotycząca polityki bezpieczeństwa

Artykuł

Niemcy zaktualizowali podstawowy dokument formułujący wytyczne polityki bezpieczeństwa i obrony państwa. Nowa Biała Księga została opublikowana.

Rząd federalny oparł swoją politykę bezpieczeństwa i obrony na nowej strategicznej podstawie: 13 lipca 2016 r. uchwalono po raz kolejny po dziesięciu latach nową Białą Księgę dotyczącą polityki bezpieczeństwa i przyszłości Bundeswehry.

Nowa Biała Księga analizuje zmieniające się środowisko bezpieczeństwa w Europie i wokół niej i wyciąga wnioski dla niemieckiej polityki bezpieczeństwa i obrony. Ład międzynarodowy stworzony po zakończeniu II wojny światowej ulega bowiem przeobrażeniu w wyniku zwiększającej się wielobiegunowości i dyfuzji siły, a także coraz powszechniejszej cyfryzacji i aspektów globalizacji napędzających konflikty. Od momentu dokonanej wbrew prawu międzynarodowemu aneksji Krymu przez Rosję oraz konfliktu na Ukrainie i wokół niej europejski ład bezpieczeństwa oparty na określonych zasadach został podważony. Projekt europejski znajduje się pod rosnącą presją.

Bundeswehr in Mali
Bundeswehr in Mali© picture alliance / dpa

W związku z tym niemiecka polityka bezpieczeństwa stoi przed licznymi wyzwaniami – od odrodzenia się klasycznej polityki siły, coraz częstszych zagrożeń hybrydowych i szeroko rozpowszechnionej niestabilności państw w bezpośrednim sąsiedztwie Europy aż do transnarodowego terroryzmu, wyzwań dotyczących cyberprzestrzeni i przestrzeni informacyjnej czy też rosnącego zagrożenia centralnych systemów komunikacji i dystrybucji. Środowisko bezpieczeństwa Niemiec stało się ogólnie rzecz biorąc bardziej złożone, zmienne, dynamiczne i trudne do przewidzenia.

Po raz pierwszy Biała Księga analizuje również w rzeczowy sposób pozycję Niemiec w kontekście europejskim i międzynarodowym oraz coraz większą odpowiedzialność naszego kraju i deklarację działania w wielonarodowym wymiarze, wskazując przy tym na zależności i słabe punkty kraju funkcjonującego w dużej mierze w ramach globalnej sieci powiązań. Na tej podstawie Księga określa interesy Niemiec w dziedzinie polityki bezpieczeństwa.

Interesy Niemiec w dziedzinie polityki bezpieczeństwa:

· ochrona obywateli oraz suwerenność i integralność terytorialna naszego kraju;

· ochrona integralności terytorialnej, suwerenności oraz obywateli naszych sojuszników;

· zachowanie opartego na określonych zasadach międzynarodowego ładu na podstawie prawa międzynarodowego;

· dobrobyt naszych obywateli dzięki naszej prosperującej gospodarce oraz wolnemu i nieograniczonemu handlowi światowemu;

· wspieranie odpowiedzialnego traktowania ograniczonych zasobów i dóbr na świecie;

· pogłębienie integracji europejskiej i umocnienie partnerstwa transatlantyckiego.

De Maiziere in Afghanistan
De Maiziere in Afghanistan© picture alliance / dpa

Z analizy tej w obszerniejszym rozdziale dotyczącym sfer działania na szczeblu krajowym wynika konieczność trwałego finansowania resortów zajmujących się zadaniami dotyczącymi polityki zagranicznej, bezpieczeństwa, obrony oraz rozwoju. Biała Księga zawiera zdecydowaną deklarację multilateralnego zakotwiczenia naszej polityki bezpieczeństwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, NATO oraz OBWE. Związane z tym dążenie do kształtowania polityki na arenie międzynarodowej skonkretyzowane zostało w formie zamierzonych działań operacyjnych. Obejmuje to w kontekście europejskim zapowiedź konsekwentnego kontynuowania starań do stworzenia Europejskiej Unii Bezpieczeństwa i Obrony. Zmiana priorytetów w NATO w dziedzinie obrony kolektywnej odzwierciedla się w deklaracji o solidarności sojuszniczej jako część niemieckiej racji stanu. Jednocześnie rząd federalny pozostaje wierny swojemu dwukierunkowemu podejściu, opowiadając się za dialogiem i bezpieczeństwem kooperacyjnym.

Nowa Biała Księga składa się ponownie z dwóch części: Pierwsza część poświęcona jest zagadnieniom polityki bezpieczeństwa, natomiast druga część dotyczy konsekwencji, jakie wynikają dla Bundeswehry. Wydanie aktualnej Białej Księgi poprzedzał trwający około półtora roku proces wszechstronnych konsultacji społecznych. I tak np. ponad 1.800 uczestników różnych warsztatów w kraju i zagranicą dyskutowało wnikliwie na temat najprzeróżniejszych aspektów niemieckiej polityki bezpieczeństwa, a obywatele mogli włączyć się do dyskusji m.in. za pośrednictwem platformy internetowej.Inne

Na podanych poniżej stronach znajdą Pańsstwo dalsze informacje dotyczące Białej Księgi.

Wróć do góry strony