Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Niemcy, członek Rady Bezpieczeństwa ONZ 2019-2020

Logo - Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020

Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020, © Auswärtiges Amt/dpa

08.01.2019 - Artykuł

W dniu 8 czerwca 2018 roku Niemcy zostały wybrane na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2019-2020. Tym samym Republika Federalna Niemiec przejmuje po raz szósty w tej roli ważną odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo na świecie.

Od 1 stycznia 2019 roku Niemcy przez dwa lata będą niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa. Na forum Rady będą angażować się na rzecz rozwiązywania konfliktów i zapobiegania im na całym świecie. Poza tym Niemcy położą nacisk na tematy priorytetowe w takich obszarach jak: „Klimat i bezpieczeństwo”, „Kobiety, pokój i bezpieczeństwo”, pracownicy organizacji pomocy humanitarnej i rozbrojenie międzynarodowe.

Rada Bezpieczeństwa ONZ, w której zasiada pięciu stałych i dziesięciu wybieranych na okres dwóch lat niestałych członków, jest jedynym gremium, które może podejmować decyzje wiążące z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Ostatnio Niemcy były niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa w latach 2011-2012. W Radzie Bezpieczeństwa jako niestali członkowie w latach 2019-2020 będą zasiadać także Belgia, Republika Dominikańska, Indonezja i Republika Południowej Afryki.

Jakie są priorytety Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa?

Rada Bezpieczeństwa jest najważniejszym organem ONZ, którego celem jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie. W związku z tym członkostwo Niemiec będzie koncentrowało się też na rozwiązywaniu konfliktów. Ponadto Niemcy chcą zabiegać o to, aby Rada Bezpieczeństwa jeszcze bardziej niż do tej pory wzmocniła działania na rzecz zapobiegania konfliktom.

Niemcy chcą jednak włączyć do agendy Rady Bezpieczeństwa również wybrane tematy wykraczające poza bieżące kryzysy. Należy do nich po pierwsze związek między zmianami klimatu a polityką bezpieczeństwa, ponieważ dla coraz większej liczby państw zmiany klimatyczne stają się również problemem bezpieczeństwa – na przykład dla małych państw wyspiarskich, którym zagraża rosnący poziom mórz. W sierpniu 2018 roku Niemcy razem z Nauru utworzyły w ramach ONZ grupę przyjaciół o nazwie „Klimat i bezpieczeństwo”. W Radzie Bezpieczeństwa Niemcy będą się na tym opierać.

Po drugie Niemcy będą angażować się na rzecz agendy „Kobiety, pokój, bezpieczeństwo” – chodzi tutaj zarówno o to, by wesprzeć kobiety, tak aby mogły odgrywać większą rolę w zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich, jak również by lepiej chronić kobiety przed przemocą na tle seksualnym w trakcie konfliktów. Są to kluczowe elementy niemieckiej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, polityki obronnej i polityki rozwojowej. W tym kontekście w 2019 roku Niemcy przejmą wspólnie z Peru współprzewodnictwo nieformalnej grupy ekspertów ds. kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.

Po trzecie Niemcy będą angażować się na rzecz wzmocnienia systemu humanitarnego. Będzie tutaj chodziło o lepsze stosowanie międzynarodowego prawa humanitarnego, ochronę pracowników pomocy humanitarnej, zagwarantowanie dostępu pomocy humanitarnej oraz lepszą ochronę ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych. Niemcy jako drugi w skali globalnej donator są już jednym z najważniejszych na świecie podmiotów w obszarze pomocy humanitarnej.

Po czwarte Niemcy chcą dać nowe impulsy w dziedzinie rozbrojenia i kontroli zbrojeń. Niemcy angażują się na rzecz nowego międzynarodowego reżimu kontroli zbrojeń. Powinien on obejmować nie tylko systemy broni atomowej, ale również na przykład autonomiczne systemy bojowe.

I wreszcie wspólne przyjrzenie się tematowi praw człowieka i bezpieczeństwa pozostaje dla Niemiec sprawą kluczową, także w Radzie Bezpieczeństwa. Poważne naruszenia praw człowieka, które są często przyczyną konfliktów, muszą być przedmiotem dyskusji również w Radzie Bezpieczeństwa.

Jak będzie przebiegało członkostwo Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa?

Już od 1 października 2018 roku Niemcy brały udział we wszystkich posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa jako obserwator. Od 1 stycznia 2019 r. Niemcy są pełnoprawnym członkiem.

W marcu przewodnictwo przejmie Francja, a następnie w kwietniu Niemcy. Po raz pierwszy w historii Rady Bezpieczeństwa obydwa przewodnictwa zostaną połączone i podporządkowane nadrzędnemu tematowi – w jaki sposób wzmocnić system pomocy humanitarnej. Będzie przy tym chodziło o to, jak zapewnić większą skuteczność międzynarodowego prawa humanitarnego i zasad humanitarnych, jak lepiej chronić pracowników pomocy humanitarnej w obszarach objętych kryzysem i jak zapewnić im lepszy dostęp do tych obszarów.

Zaangażowanie Niemiec w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Niemcy, poza swoim zaangażowaniem humanitarnym, silnie angażują się pod względem politycznym, finansowym i personalnym w Organizacji Narodów Zjednoczonych m.in. jako czwarty co do wielkości płatnik składek do budżetu regularnego oraz budżetu misji pokojowych oraz jako drugi co do wielkości donator oficjalnej pomocy rozwojowej. Ponadto spośród państw zachodnich Niemcy są dziś jednym z tych krajów, które wysyłają największą liczbę żołnierzy na misje pokojowe ONZ.

Wróć do góry strony