Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Niemcy, członek Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 2019

Sitzung des UN-Sicherheitsrats

Sitzung des UN-Sicherheitsrats, © picture alliance / dpa

31.10.2018 - Artykuł
Logo - Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020
Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020© Auswärtiges Amt/dpa

W dniu 8 czerwca 2018 roku Niemcy zostały wybrane na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2019-2020. Od 1 stycznia 2019 roku Niemcy są na okres dwóch lat niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa.

Tym samym Republika Federalna Niemiec przejmuje po raz szósty w tej roli szczególną odpowiedzialność za pokój i bezpieczeństwo na świecie. Niemcy chcą jako wiarygodny podmiot angażować się na rzecz wzmocnienia ładu międzynarodowego, w sposób jeszcze bardziej widoczny przejmować odpowiedzialność w systemie multilateralnym i przyczynić się do przezwyciężenia bieżących kryzysów oraz zapobiegać konfliktom – w czasach, w których ład multilateralny, w centrum którego jest ONZ, znalazł się pod ogromną presją. W tym celu Niemcy określiły priorytety tematyczne w agendzie: kobiety, pokój i bezpieczeństwo, rozbrojenie i nieproliferacja, prawa człowieka, klimat i bezpieczeństwo, międzynarodowe prawo humanitarne i przestrzeń humanitarna.

Rada Bezpieczeństwa ONZ, w której zasiada pięciu stałych i dziesięciu wybieranych na okres dwóch lat niestałych członków, jest jedynym gremium, które może podejmować decyzje wiążące pod względem prawa międzynarodowego. Członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa zwiększa możliwość wywierania wpływu przez niemiecką politykę zagraniczną. Jako członek RB Niemcy muszą także stale zajmować stanowisko w kluczowych kwestiach pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego – łącznie z udzielaniem mandatu misjom pokojowym oraz nakładaniem sankcji. W Radzie Bezpieczeństwa jako niestali członkowie w latach 2019-2020 będą zasiadać także Belgia, Republika Dominikańska, Indonezja i Republika Południowej Afryki. Na lata 2020-2021 do Rady Bezpieczeństwa zostały wybrane 7 lipca 2019 roku następujące kraje: Tunezja, Wietnam, Niger, Saint Vincent i Grenadyny oraz Estonia.

Jakie są priorytety Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa?

Rada Bezpieczeństwa jest najważniejszym organem ONZ, którego celem jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na całym świecie. Poprzez konstruktywną i efektywną współpracę w przypadku przedłużania mandatów i podczas kryzysów członkostwo Niemiec koncentruje się na rozwiązywaniu konfliktów. Ponadto Niemcy zabiegają o to, aby Rada Bezpieczeństwa jeszcze bardziej niż do tej pory wzmocniła działania na rzecz zapobiegania konfliktom, w myśl kompleksowego pojęcia bezpieczeństwa.

Niemcy angażują się na rzecz włączenia do agendy Rady Bezpieczeństwa również wybranych tematów wykraczających poza bieżące kryzysy. Należą do nich na przykład związek między zmianami klimatu a polityką bezpieczeństwa, czy też wpływ pandemii na światowe bezpieczeństwo. Także zmiany klimatyczne stają się problemem bezpieczeństwa dla coraz większej liczby państw – na przykład dla małych państw wyspiarskich, których istnieniu zagraża rosnący poziom mórz.

Ponadto Niemcy angażują się na rzecz agendy „Kobiety, pokój, bezpieczeństwo”. Chodzi tutaj zarówno o to, by wesprzeć kobiety, tak aby mogły odgrywać większą rolę w zapobieganiu konfliktom i rozwiązywaniu ich, jak również by lepiej chronić kobiety przed przemocą na tle seksualnym w trakcie konfliktów. W tym kontekście w 2020 roku Niemcy przejęły wspólnie z Republiką Dominikańską współprzewodnictwo nieformalnej grupy ekspertów ds. kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. Uchwalenie pod przewodnictwem Niemiec 23 kwietnia 2019 roku rezolucji 2467 było ważnym sukcesem na drodze do lepszego zwalczania i prawnego rozliczenia przemocy seksualnej w konfliktach.

Ponadto Niemcy angażują się na rzecz wzmocnienia systemu humanitarnego. Chodzi tutaj o lepsze stosowanie międzynarodowego prawa humanitarnego, ochronę pracowników pomocy humanitarnej, zagwarantowanie dostępu pomocy humanitarnej w regionach objętych konfliktem oraz lepszą ochronę ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych. Niemcy razem z krajami partnerskimi Sojuszu na rzecz Multilateralizmu przedstawiły we wrześniu 2019 roku inicjatywę „Humanitarian Call for Action” mającą na celu wspieranie i przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego. W jej ramach Niemcy razem z Sojuszem przeciw bezkarności występują na rzecz odpowiedzialności („accountability”) w przypadku najcięższych zbrodni. Jako współkierujący w Radzie Bezpieczeństwa obszarem tematycznym „Syria – zagadnienia humanitarne” angażujemy się na rzecz dostępu humanitarnego do potrzebujących pomocy. Poza tym Niemcy jako jeden z najważniejszych na świecie podmiotów w obszarze pomocy humanitarnej udzielają szerokiego wsparcia ludności cywilnej w regionach dotkniętych kryzysem i podkreślają tym samym zaangażowanie na rzecz przestrzegania norm prawa międzynarodowego i zasad humanitarnych.

Niemcy dają ponadto nowe impulsy w dziedzinie rozbrojenia i kontroli zbrojeń, m.in. w ramach dwóch debat na temat kontroli zbrojeń nuklearnych i planów rezolucji dot. tematu broni strzeleckiej. Niemcy angażują się na rzecz silnego międzynarodowego reżimu kontroli zbrojeń. Powinien on obejmować nie tylko systemy broni atomowej, ale również na przykład autonomiczne systemy bojowe.

I wreszcie wspólne przyjrzenie się tematowi praw człowieka i bezpieczeństwa pozostaje dla Niemiec sprawą kluczową, także w Radzie Bezpieczeństwa. Niemcy działają na rzecz tego, by ciężkie naruszenia praw człowieka, które są często jednocześnie oznaką i przyczyną konfliktów, były przedmiotem dyskusji również w RB. Poza licznymi konkretnymi sprawami, które podjęto, Niemcy zaprosiły na przykład Wysoką Komisarz ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet, by mogła zdać relację i zorganizowały nieformalne spotkanie (w formule Arria) na temat aspektów praw człowieka w misjach pokojowych.

Jak przebiega członkostwo Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa?

Już od 1 października 2018 roku Niemcy brały udział we wszystkich posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa jako obserwator. Od 1 stycznia 2019 roku Niemcy są pełnoprawnym członkiem. W kwietniu 2019 roku Niemcy po raz pierwszy w czasie obecnego członkostwa objęły przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa, przejmując je od Francji. Oba przewodnictwa po raz pierwszy w historii Rady Bezpieczeństwa zostały ze sobą powiązane i tematycznie połączone. Także w tym roku przewodnictwo Niemiec w Radzie Bezpieczeństwa w lipcu 2020 roku wpisuje się w „Europejską wiosnę”, którą w maju zapoczątkowała Estonia i którą kontynuowała w czerwcu Francja.

Spójność UE jest dla Niemiec ważna – także i szczególnie na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Jeśli bowiem jako Europejczycy przyjmiemy wspólne stanowisko, nasz głos będzie miał o wiele większą wagę. Celem jest wspólne działanie. Dlatego też w Radzie Bezpieczeństwa Niemcy uzgadniają swoje działania ściśle ze swoimi unijnymi partnerami. Obecnie w Radzie Bezpieczeństwa reprezentowane są cztery państwa członkowskie UE. 

Zaangażowanie Niemiec w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Niemcy, poza swoim zaangażowaniem humanitarnym, silnie angażują się pod względem politycznym, finansowym i personalnym w Organizacji Narodów Zjednoczonych m.in. jako czwarty co do wielkości płatnik składek do budżetu regularnego oraz budżetu misji pokojowych oraz jako drugi co do wielkości donator oficjalnej pomocy rozwojowej. Poza tym spośród państw zachodnich Niemcy są dziś jednym z tych krajów, które wysyłają największą liczbę żołnierzy na misje pokojowe ONZ i aktywnie uczestniczą w misjach, takich jak misje pokojowe w Mali i w Libanie.

Dalsze informacje

Wróć do góry strony