Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Ludność

Artykuł

Na obszarze Niemiec mieszkają prawie 82 miliony ludności. Rozwój demograficzny w Niemczech charakteryzuje: niski przyrost urodzeń, wzrost średniej długości życia i starzenie się społeczeństwa.

Niemcy od czasu zjednoczenia są zdecydowanie najliczniejszym społeczeństwem Unii Europejskiej. Na obszarze Niemiec mieszkają prawie 82 miliony ludności, w tym niecała jedna piąta we wschodnich Niemczech, na terytorium byłej NRD. Rozwój demograficzny w Niemczech charakteryzuje się trzema tendencjami: niskim przyrostem urodzeń, wzrostem średniej długości życia i starzeniem się społeczeństwa.

Od trzydziestu lat Niemcy znajdują się w fazie niżu demograficznego: od 1975 r. wskaźnik urodzeń dzieci na kobietę wynosi z nieznacznymi wahaniami około 1,3. Oznacza to, że od trzydziestu lat pokolenie dzieci jest mniej więcej o jedną trzecią mniej liczne niż pokolenie rodziców. Odpowiedniemu spadkowi liczby ludności zapobiegła wysoka stopa migracji z innych społeczeństw do Niemiec Zachodnich. Jednocześnie nieprzerwanie wydłuża się średnia długość życia ludności, która w przypadku mężczyzn wynosi 77 lat, a w przypadku kobiet 82 lata.

Wzrost średniej długości życia, a w jeszcze większym stopniu niski przyrost urodzeń jest przyczyną trzeciej tendencji: zmniejszania się odsetka ludzi młodych w ogólnej liczbie ludności przy jednoczesnym wzroście odsetka ludzi starszych. Na początku lat 90. na jedną osobę powyżej sześćdziesiątego roku życia przypadały niecałe trzy w wieku produkcyjnym. Na początku XXI wieku stosunek ten wynosi zaledwie 1 do 2,2, a na podstawie wstępnych obliczeń zakłada się, że w następnym dziesięcioleciu będzie on prawdopodobnie mniejszy niż 1 do 2. Starzenie się społeczeństwa jest największym wyzwaniem, przed jakim staje polityka socjalna i rodzinna. Dlatego też od dłuższego czasu wprowadza się zmiany w ubezpieczeniu emerytalnym: tradycyjną „umowę międzypokoleniową”, którą coraz trudniej finansować, uzupełnia się prywatnymi formami ubezpieczenia na starość. Ponadto coraz intensywniej realizuje się środki polityki rodzinnej, sprzyjające wzrostowi liczby dzieci.

źródło: „Niemcy w świetle faktów i liczb”

Wróć do góry strony