Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

„Razem wzmocnijmy Europę”. Niemcy przejmują prezydencję w Radzie UE

Logo der portugiesischen Ratspräsidentschaft im 1. Halbjahr 2021

EU Ratspräsidentschaft Portugal, © Portugal

30.06.2020 - Artykuł

Z dniem 1 lipca zgodnie z zasadą rotacji Niemcy objęły na sześć miesięcy przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, tzw. prezydencję w Radzie UE. Nasz cel dla UE: solidarna i spójna wewnątrz, zdolna do działania i suwerenna na zewnątrz.

Po 2007 roku Niemcy przejmują prezydencję w Radzie UE po raz 13. W czasie prezydencji przedstawiciele rządu federalnego będą przewodniczyć posiedzeniom i spotkaniom na wszystkich szczeblach Rady, z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych, zapewniając ciągłość prac UE w Radzie. W związku z pandemią koronawirusa Niemcy chcą skupić się na odbudowie gospodarczej i społecznej i jednocześnie na strategicznie ważnych dla Europy przyszłościowych tematach, takich jak: zmiany klimatu, uchodźstwo i migracja, praworządność i cyfryzacja.

Dla federalnego ministra spraw zagranicznych Heiko Maasa jest jasne:

Pandemia koronawirusa dotknęła niektóre kraje Unii Europejskiej bardziej niż inne. Ale skutki gospodarcze i społeczne dotyczą całej Europy. Dlatego z kryzysu wyjdziemy tylko razem. Sprawując prezydencję, Niemcy chcą być siłą napędową i „moderatorem”. Naszym zadaniem będzie budowanie mostów i znajdowanie rozwiązań, które ostatecznie przyniosą korzyści wszystkim mieszkańcom Europy. Tak jak jesteśmy zgodni i solidarni wewnątrz Europy, tak zdolni do działania i suwerenni musimy być na zewnątrz. Nie chcemy, by ktoś decydował za nas, chcemy iść własną drogą i mieć wpływ na kształtowanie geopolityki.

Program opiera się na następujących tematach przewodnich:

  • Trwałe przezwyciężenie kryzysu związanego z koronawirusem
  • Silniejsza i bardziej innowacyjna Europa
  • Sprawiedliwa Europa
  • Zrównoważona Europa
  • Europa bezpieczeństwa i wspólnych wartości
  • Silna Europa na arenie światowej

Trio prezydencji razem z Portugalią i Słowenią

Państwa członkowskie, które sprawują kolejno prezydencję, ściśle ze sobą współpracują w trójkach jako tzw. „trio prezydencji”. System ten został wprowadzony w 2009 roku traktatem lizbońskim. Każda grupa z trzech państw wyznacza długofalowe cele i przygotowuje wspólny program tematów i ważnych spraw, którymi Rada zajmować się będzie przez okres kolejnych 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każde z trzech państw opracowuje własny, bardziej szczegółowy 6-miesięczny program. Nowe trio prezydencji otwierają Niemcy, po których prezydencję w 2021 roku sprawować będą kolejno Portugalia, a następnie Słowenia.

Zadania prezydencji

Prezydencja kieruje pracami Rady nad prawodawstwem UE oraz dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.

Prezydencja ma dwa główne zadania:

1. Planowanie i prowadzenie posiedzeń Rady i jej organów przygotowawczych

Prezydencja przewodniczy posiedzeniom Rady w poszczególnych składach (z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych) oraz jej organów przygotowawczych: stałych komitetów (takich jak Komitet Stałych Przedstawicieli – Coreper) oraz grup roboczych i komitetów zajmujących się szczegółowymi sprawami.

Prezydencja dba, by dyskusje przebiegały prawidłowo i by przestrzegane były regulamin Rady i jej metody pracy.

Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w Brukseli i w swoim kraju.

2. Reprezentowanie Rady w stosunkach z innymi instytucjami UE

Prezydencja reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją i Parlamentem Europejskim. Stara się wypracować porozumienie co do aktów prawodawczych podczas rozmów trójstronnych, nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu pojednawczego.

Prezydencja pracuje w ścisłej koordynacji z:

  • przewodniczącym Rady Europejskiej,
  • wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Wspomaga ich prace, a czasem jest proszona o wykonanie pewnych zadań w zastępstwie wysokiego przedstawiciela, np. o reprezentowanie Rady do Spraw Zagranicznych przed Parlamentem Europejskim lub przewodniczenie tej Radzie, gdy dyskutuje ona nad wspólną polityką handlową.

Oficjalna strona Prezydencji Niemiec w Radzie Unii Europejskiej

Więcej na ten temat:

Wróć do góry strony