Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Krzyż Zasługi dla Helmuta Paisdziora

11.03.2019 - Galeria zdjęć
Helmut Paisdzior
Helmut Paisdzior© Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu

Konsul generalny Niemiec we Wrocławiu wręczył panu Helmutowi Paisdziorowi Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. W uroczystości w konsulacie udział wzięli goście honorowi, wśród nich marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła, przewodniczący sejmiku, Rafał Bartek, biskup opolski Andrzej Czaja oraz liczni przedstawiciele mniejszości niemieckiej z jej przewodniczącym Bernardem Gajdą na czele.

Konsul generalny podkreślił szczególne zasługi pana Paisdziora na rzecz mniejszości niemieckiej oraz polsko-niemieckiego porozumienia.

Laudatio z okazji wręczenia Krzyża Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec

Panu Helmutowi Johannowi Paisdziorowi

11 marca 2019 w Konsulacie Generalnym Niemiec we Wrocławiu

Szanowny Panie Paisdzior,
Szanowni Goście,
                                              to dla mnie ogromna radość powitać dziś Państwa w konsulacie generalnym. W Pana osobie, drogi Panie Paisdzior, uhonorujemy dzisiaj wyjątkowego członka Mniejszości Niemieckiej w Polsce.

Jako osoba związana zarówno z Niemcami jak i z Polską utożsamia Pan w idealny sposób obraz budowniczego mostów pomiędzy tymi dwoma narodami.

Obok wielu obszarów Pana działalności, szczególnie wymienić trzeba pełnioną w latach 1991 – 2005 14-letnią funkcję posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej I i IV kadencji z ramienia Mniejszości Niemieckiej.

Zasłużył się Pan szczególnie przez swoje niestrudzone zaangażowanie na rzecz umocnienia praw Mniejszości Niemieckiej w Polsce i porozumienia pomiędzy Niemcami i Polską.

Był Pan członkiem pięciu komisji sejmowych (samorządu terytorialnego, współpracy z zagranicą, gospodarki, polityki socjalnej, finansów publicznych) i reprezentował Pan w nich interesy Mniejszości Niemieckiej. Oprócz tego był Pan również członkiem komisji specjalnej ds. prawa wyborczego, w której wywalczył Pan rozporządzenie zwalniające mniejszości narodowe z osiągnięcia 5-procentowego progu wyborczego.

Ale już wcześniej był Pan wyjątkowo aktywnym członkiem Mniejszości Niemieckiej. Angażował się Pan najpierw w strukturach Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, w którym początkowo reprezentował Pan gminę Leśnica, a potem objął Pan funkcję przewodniczącego zarządu okręgu Strzelce Opolskie.

Jako kibicowi piłki nożnej podoba mi się szczególnie, że w roku 2016, zaangażował się Pan w utworzenie niemieckojęzycznej szkółki piłkarskiej „Miro Deutsche Fußballschule Leschnitz“ w gminie Leśnica. W tegorocznym Dniu Otwartym Konsulatu Generalnego, 1 czerwca, szkółka będzie reprezentować mniejszość niemiecką w konsulacie generalnym.

Panie Paisdzior, jest Pan również jednym z ojców założycieli Fundacji dla Rozwoju Śląska, która została powołana do życia 2 grudnia 1991 r. przez cztery organizacje mniejszości niemieckiej. Głównym celem tej instytucji jest wspieranie społecznego, gospodarczego i kulturalnego rozwoju Śląska. W pierwszych latach swojej działalności fundacja koncentrowała się na wspieraniu przedsiębiorstw oraz instytucji komunalnych i socjalnych. Celem tych działań było polepszenie warunków socjalno-bytowych mniejszości niemieckiej. Z czasem zakres jej działalności rozszerzył się na doradztwo szkolne, kształcenie, sport i ochronę zdrowia. Swoje szczególną rolę, fundacja pokazała poprzez wsparcie udzielone mieszkańcom i instytucjom w czasie powodzi stulecia w roku 1997. Tak szeroki zakres działalności fundacji nie byłby możliwy bez Pana szczególnego zaangażowania. W latach 1992-2000 pełnił Pan funkcję zastępcy prezesa rady fundacji, a w latach 2003-2009 prezesa rady fundacji.

Był Pan też inicjatorem i głównym założycielem Niemieckiego Towarzystwa Charytatywnego na Śląsku Opolskim, które zostało zarejestrowane 6 czerwca 1996 r. Towarzystwo postawiło sobie za cel wspieranie opieki zdrowotnej w regionie. Pomaga indywidualnym osobom i rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, np. poprzez udostępnienie sprzętu medycznego. W czasie powodzi, towarzystwo w sposób szczególny wsparło jej ofiary. Wartość udzielonej wtedy pomocy przekroczyła 20.000 Euro.

Szanowni Państwo,

wiedzą Państwo pewnie dużo lepiej niż ja, że społeczne zaangażowanie Helmuta Paisdziora, rozciągało się jeszcze na wiele innych obszarów. Do tego możemy zaliczyć przede wszystkim wsparcie stacji Caritas na Opolszczyźnie. Dzięki staraniom pana Paisdziora organizacja wyposażona została w sprzęt medyczny i samochody o łącznej wartości ok. 1 miliona euro. Oprócz tego uzyskał on w czasie pełnienia swojej funkcji posła na Sejm finansowe wsparcie ze strony rządu Republiki Federalnej Niemiec w wysokości 230.000 euro na wyposażenia oddziału kardiochirurgii w centrum opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego.

Podoba mi się szczególnie, że zawsze leżała Panu na sercu jakże ważna praca z młodzieżą. I tak wspierał Pan kluby sportowe i młodzieżową orkiestrę, które dzięki Panu, wyposażone zostały w sprzęt sportowy i instrumenty muzyczne. Przy kole mniejszości niemieckiej w Leśnicy, zorganizował Pan kółko muzyczne, które otrzymało nowe, przywiezione z Niemiec, instrumenty muzyczne.

Dla Mniejszości Niemieckiej było szczególnie istotne, że szczególną uwagę poświęcił Pan kulturalnej i religijnej spuściźnie Śląska Opolskiego. Ma Pan też swój wkład w tym, że odżyła tradycja niemieckojęzycznych nabożeństw.

Był Pan ponadto jednym z inicjatorów i założycieli Fundacji „Sanktuarium Góry Świętej Anny”, która postawiła sobie zadanie renowację obiektów sakralnych. Swoim wyjątkowym zaangażowaniem zainspirował Pan duże przedsiębiorstwa, a także wielu mieszkańców Śląska Opolskiego do włączenia się w cele fundacji. Jeszcze dzisiaj jest Pan prezesem zarządu fundacji. Dzięki Pana zaangażowaniu i współpracy z rządem federalnym Niemiec, fundacja otrzymała wsparcie finansowe na restaurację kaplic kalwaryjskich wokół groty Matki Boskiej z Lourdes na Górze Św. Anny. Zostały wtedy odrestaurowane fasady więcej niż 26 kapic, bazyliki oraz zabudowań klasztornych.

Na wniosek zakonu franciszkanów oraz ówczesnego biskupa opolskiego – arcybiskupa prof. dra. hab. Alfonsa Nossola został Pan odznaczony przez Papieża Benedykta XVI krzyżem Pro Ecclesia et Pontifice.

Kiedy dzisiaj wręczamy Panu koleje odznaczenie, honorujemy też Mniejszość Niemiecką jako całość. Z udekorowaniem krzyżem zasługi jednego z jej wybitych synów, po raz kolejny zostaje podkreślone ogromne znaczenie, jakie dla Republiki Federalnej Niemiec ma mniejszość niemiecka w Polsce.

A teraz drogi Panie Paisdzior, proszę Pana o podejście do mnie, abym mógł dokonać odznaczenia.

Krzyż Zasługi dla Helmuta Paisdziora

Wróć do góry strony