Witamy na stronie Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Oferta pracy dla pracowniczki/pracownika biura kierownictwa ambasady

09.05.2024 - Oferta pracy

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie zatrudni z dniem 1.07.2024 roku pracowniczkę/pracownika biura kierownictwa ambasady na czas nieokreślony na pełny etat (40 godzin tygodniowo).

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie zatrudni z dniem 1.07.2024 roku pracowniczkę/pracownika biura kierownictwa ambasady na czas nieokreślony na pełny etat (40 godzin tygodniowo).

Umowa o pracę po zakończeniu trzymiesięcznego okresu próbnego zawarta zostanie najpierw na czas określony na dwa lata. Po tym czasie możliwe jest ewentualne jej przedłużenie.

Zakres wykonywanych zadań obejmuje głównie:

 • przygotowywanie różnego rodzaju zaproszeń i ustalanie terminów spotkań kierownictwa ambasady, w tym zarządzanie listami osób zapraszanych na największe wydarzenia,
 • przygotowywanie spotkań ambasadora od strony organizacyjnej,
 • współudział w organizowaniu wydarzeń w rezydencji,
 • przygotowywanie dokumentacji na spotkania,
 • współudział w przygotowywaniu podróży ambasadora odbywanych w Polsce,
 • zarządzanie bazą adresów zespołu kierownictwa ambasady,
 • zarządzanie listą urodzin,
 • ogólne czynności protokolarne (m. in. współudział w przygotowywaniu wizyt i towarzyszeniu wysokim rangą gościom – wynajmowanie samochodów, tłumaczy, rezerwacja pokoi hotelowych, saloniku VIP, zarządzanie listami członków delegacji, programami wizyt, wystosowywanie zapytań o możliwość spotkania – oraz opracowywanie zaproszeń, aktualizacja list gości, przekazywanie zaproszeń, zlecanie druku),
 • współudział w rozliczeniach budżetowych i księgowych, m. in. w związku z wizytami delegacji,
 • prowadzenie korespondencji w języku niemieckim i polskim,
 • pośrednictwo językowe, tłumaczenia robocze.

Kandydatki i kandydaci muszą posiadać następujące kwalifikacje:

 • zainteresowanie polsko-niemieckimi stosunkami bilateralnymi oraz polityką europejską i kwestiami protokolarnymi,
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego oraz dobra znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie,
 • kompetencje społeczne, umiejętność pracy w zespole i elastyczność, rzetelność i odporność na stres,
 • umiejętność dobrego zarządzania czasem i zdolności organizacyjne,
 • gotowość do pracy także poza regularnymi godzinami pracy,
 • znajomość systemu operacyjnego Windows 10 oraz Microsoft Office 2010.

Dodatkowo mile widziane kwalifikacje:

 • wykształcenie i/lub doświadczenie zawodowe jako asystentka/asystent kierownictwa bądź związane z organizacją imprez, kwestiami protokolarnymi lub odpowiednie doświadczenie administracyjne,
 • wiedza na temat stosunków polsko-niemieckich,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Warunki zawarte w Umowie o pracę opierają się na prawie polskim. Wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie tabeli wynagrodzeń dla pracowników miejscowych Ambasady Niemiec w Warszawie. Początkowe uposażenie wynosić będzie miesięcznie 8821 PLN brutto. 

Oferujemy nowoczesne warunki pracy, np. elastyczne godziny pracy i pracę zdalną w porozumieniu z przełożonym, różnorodny, konstruktywny i ambitny zakres zadań realizowany w kompetentnym i koleżeńskim zespole, wypłatę dodatku specjalnego w postaci 13. wynagrodzenia, świadczenie urlopowe, zwrot części kosztów poniesionych na leczenie, pomoc we wdrożeniu do pracy i dokształcaniu się.

Przed zatrudnieniem konieczne będzie przeprowadzenie badań lekarskich oraz postępowania sprawdzającego w zakresie bezpieczeństwa. Zakłada się gotowość kandydatki/kandydata do współpracy w tym zakresie.

Aplikacje nadesłane później lub niekompletne nie zostaną niestety uwzględnione.

Popieramy różnorodność i dlatego cieszymy się ze wszystkich aplikacji, niezależnie od pochodzenia kulturowego, społecznego lub etnicznego kandydatek i kandydatów, ich płci, religii lub światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub tożsamości seksualnej. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby o równorzędnym statusie, w przypadku posiadania takich samych kompetencji będą zgodnie z wytycznymi prawa uwzględniane w pierwszej kolejności.

W razie pytań proszę zwracać się telefonicznie do pani Ulrike Platz (nr tel.: +48 22 58 41 802).

Kandydatki i kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji, zostaną najpierw zaproszeni na pisemny test kwalifikacji i w związku z tym powinni być do dyspozycji w 24. tygodniu kalendarzowym 2024 roku (10-14.06). Kandydatki i kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ten etap rekrutacji, zostaną następnie zaproszeni na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, których termin zostanie podany w zaproszeniu do udziału w pisemnej części procedury rekrutacyjnej. Zwrot kosztów podróży poniesionych w związku z procedurą rekrutacyjną nie jest niestety możliwy.

Ambasada nie wysyła potwierdzeń otrzymania aplikacji. Skontaktuje się natomiast do dnia 10.06.2024 roku wyłącznie z osobami, które przeszły do kolejnego etapu rekrutacji.

Dalsze informacje na temat Ambasady znajdą Państwo pod linkiem https://polen.diplo.de. Informacje odnośnie do ochrony danych osobowych zgodnie z art. 13 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdą Państwo na stronie.

Oferta pracy plik pdf

Wróć do góry strony